ᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠩᠯᠢᠩ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/1/5
ᠴᠢᠩ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠽᠢ ᠰᠢᠨ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠯᠢᠶᠤᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠩᠽᠢ ᠬᠡᠦ᠃ ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ 13 ᠤᠨ ︵1824 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ 1937 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠤ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ 28 ᠤᠨ ︵1902 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠲᠯᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠦ ᠿᠧ ᠾᠧ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠽᠢ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠯᠠᠢ ᠹᠧᠩ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠴᠤᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠨ ︵1912 ᠤᠨ︶ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠰᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠨᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠦ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠵᠦᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ︵ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠩ ᠪᠦ᠋ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ︶ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵1913 ᠤᠨ︶ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠩᠵᠠᠪ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠴᠦ᠂ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤᠵᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠯᠠᠴᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ᠂ ᠱᠠᠪᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠩᠳᠠ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠪᠡ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 3 ᠤᠨ ︵1914 ᠤᠨ︶ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 4 ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠤᠭᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰᠳᠤ ᠤᠳᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 4 ᠤᠨ ︵1915 ᠤᠨ︶ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠰᠢᠷᠢᠰᠠᠩᠵᠠᠪ ᠢ ᠴᠤᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠠᠮᠤᠷᠯᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠩᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠡ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 5 ᠤᠨ ︵1916 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠦᠭᠡᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠴᠤᠬᠢᠭᠳᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ᠂ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠩᠬᠠᠩ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠰᠤ ᠶᠠᠭ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠴᠤᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ︽ᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠱᠤᠭᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1920 ᠤᠨ ᠤ ︽ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 6 ᠤᠨ ︵1917 ᠤᠨ︶ ᠤ 1 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠦᠨ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠢ ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 7 ᠤᠨ ︵1918 ᠤᠨ︶  ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠱᠤᠷᠤᠩ  ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠰᠧᠯᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 8 ᠤᠨ ︵1919 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠱᠢ ᠺᠧ ᠸᠧᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠨᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠷᠰᠯᠠᠩᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 9 ᠤᠨ ︵1920 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠯᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠬᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠢᠦᠢ ᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠪᠸᠢ ᠳ᠋ᠸᠦ᠂ ᠵᠠᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠢᠶᠠᠨᠽᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠠ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 10 ᠤᠨ ︵1921 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠬᠤᠸᠠ ᠮᠢᠩ ᠰᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 30 ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠾᠧᠨᠠᠨ᠂ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠦᠢ ︵ᠾᠧᠨᠠᠨ︶᠂ ᠸᠠᠨ ︵ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ︶ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠱᠤᠷᠤᠩ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠧᠯᠢᠩ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 11 ᠤᠨ ︵1922 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠯᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠵᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠳᠦ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠩᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠤᠨ ᠮᠢᠨ ︵ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ︶᠂ ᠶᠤᠸᠠᠢ ︵ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ︶᠂ ᠬᠠᠨ ︵ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ︶ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ ᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠧᠯᠢᠩ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 13 ᠤᠨ ︵1924 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠦᠨ ᠵᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠂ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠬᠡᠮᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠪᠡ᠃ 1931 ᠤᠨ ︵ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠤ ᠾᠧ ᠶᠢᠨ 6 ᠤᠨ  ︶ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠶᠢᠳᠡᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠦᠸᠧ ᠯᠢᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ ᠴᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ᠃ 1937 ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠭᠡᠢ ᠴᠠᠩ ᠯᠢ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠴᠤᠤ ᠶᠠᠩ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠥᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠤᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠭᠰᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠦᠪᠡ᠃ ᠦᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠤᠤᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠷ ᠦᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠬᠡᠷᠭᠡᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ︵ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠭᠦᠮ︶ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠦ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠩ ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠂ 45 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠦᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠷᠭᠡᠢ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ︵ᠴᠤᠤᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠭᠦᠮ︶ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠦᠭᠡᠨ ᠴᠠᠩ ᠱᠸᠦ ᠵᠢᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ 83 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠷᠭᠡᠢ ᠯᠢ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ︵ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠭᠦᠮ︶ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠦᠭᠡᠨ ᠴᠠᠩ ᠱᠸᠦ ᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ 80 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤᠨ ︵1912 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠦ᠂ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ︽ᠲᠦᠩ ᠯᠢᠩ ᠪᠦ᠋︾ ︵统领部︶ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠩ ᠪᠦ᠋ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ ᠴᠠᠩ ᠲᠦᠩ ᠯᠢᠩ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ︾ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠨᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠯᠢᠨᠰᠢ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ︶ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠦᠩ ᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ 9 ᠵᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ 5 ᠵᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠤ ᠱᠠᠪᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ 4 ᠵᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠭ᠋᠂ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠦᠩ ᠯᠢᠩ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 9.9 ᠮᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷ 12 ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠩ ᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ 12 ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ︔ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ 12 ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠭᠡᠢ ᠬᠦᠦ ᠦᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷ︔ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 12 ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 48 ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠪᠢᠰᠴᠦ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠡᠭᠦᠳᠡ  ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ 1 ᠮᠧᠲᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ 3 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 7 ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠲᠤᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠲᠤ ᠫᠤᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ 3 ᠮᠧᠲᠷ ᠬᠦᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 1᠂ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠨᠢ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ 15 ᠮᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ  ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ 100 ᠮᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ 1912 — 1915 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ ︵ᠲᠤᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠧᠩᠳᠧ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠯᠢᠨ ᠵᠧᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠪᠴᠢᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠭᠳᠤᠴᠢᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ︶᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 500 ᠮᠦ᠂ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ 25 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ 12 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ 17500 ᠮᠦ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠦᠭᠦᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ 2000᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ 20᠂ ᠮᠤᠷᠢ 350᠂ ᠦᠭᠡᠷ 1500 ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ 5 ᠪᠤᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠨᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠭᠡᠶᠢᠬᠦᠦ ᠭᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠱᠧᠩ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠦᠵᠠᠢ᠃ ᠯᠢᠦ ᠬᠡᠩ᠂ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ᠂ 40 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠬᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 10 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ 30 ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠴᠦ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ 70 ᠰᠡᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠠᠷ 30 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠪᠡ᠃  ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠳᠡᠵᠦ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠦᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠭᠠᠷᠴᠤ  ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂  ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠦ  ᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠠ᠃  ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂  ᠠᠭᠤᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠩᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃  ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠪᠠᠷ  ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠵᠤ᠂  ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃  ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠭᠡᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂  ᠭᠠᠨᠳᠢᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠤᠳᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃  ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠵᠦᠩᠶᠤᠸᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠨ  ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠰᠢᠭ᠋  ᠬᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠠ᠃  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠴᠢᠨᠢ  ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠵᠤ᠂  ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃  ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ  ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠴᠡᠵᠦ᠂    ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ  ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ  ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠪᠠᠰᠤ  ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠦᠪᠳᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠡᠶᠡᠯᠰᠡᠭ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠵᠤ  ᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠪᠠ᠃  ᠲᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷ  ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠰᠤ  ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠤᠷᠤᠵᠤ  ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠬᠤᠪᠳᠤᠭ ᠰᠢᠨᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ  ᠤᠴᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠᠰᠤ  ᠬᠤᠮᠤᠬᠠᠢ ᠤᠪᠤᠷ ᠱᠠᠮᠰᠢᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠢ  ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠦᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ  ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃    ᠲᠦᠪ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠠᠯᠵᠡᠯ ᠢ  ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠠᠴᠠ  ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ  ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ᠂  ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︕     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 2015 ᠤᠨ ᠤ 1 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ  ᠳᠤ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号