ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ — ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ  ( ᠬᠤᠶᠠᠷ ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/1/4
ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ︵ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ︶ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠡᠵᠦ 6 ᠲᠡᠭᠳᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠲᠦᠰᠢᠬᠦ ᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠡᠬᠦ ᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ︵ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ︶ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠩᠬᠢ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠲᠡᠰ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠦᠰ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠨᠽᠢ ᠬᠡᠵᠦ 4 ᠲᠡᠭᠳᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠲᠡᠭᠳᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠩ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1261 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ᠄   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠄   ᠱᠢ ᠽᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ︶   ᠵᠦᠩ ᠱᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ᠄   ᠱᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠽᠢ ︵ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ︶   ᠪᠦᠭᠡ ︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ︶   ᠵᠦᠩ ᠱᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ᠄   ᠤᠯᠤ ᠪᠦᠭᠡ ︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ︶   ᠶᠧ ᠯᠢᠦᠢ ᠵᠦ ︵ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ︶   ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠄   ᠸᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠲᠦᠩ ︵ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ︶   ᠲᠠᠴᠠᠷ ︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ︶   ᠰᠠᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᡂᠢ ︵ᠬᠤᠳᠤᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ︶   ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠ ︵ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ︶   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ᠄   ᠵᠠᠩ ᠴᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ︵ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ︶   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ᠄   ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ︵ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ︶   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠄   ᠱᠠᠩ ᠲᠢᠩ ︵ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ︶   ᠶᠠᠩ ᠬᠦᠸᠧ ︵ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ︶ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 13 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ 6 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ 4 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠩ᠂ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ 46.15% ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ 30.8% ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠩ᠂ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠦᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠬᠡᠷᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤ ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠢᠦ ᠪᠢᠩ ᠵᠦᠩ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠱᠢ ᠽᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠦ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃ 17 ᠨᠠᠰᠤᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᡁᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤᠨ ︵1264 ᠤᠨ︶ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤ᠂ ᠵᠦᠩ ᠱᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠱᠦ ᠮᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠳ᠋ᠠᠳᠦ᠋᠂ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠦᠸᠧ ᠱᠸᠦ ᠵᠢᠩ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ︵ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ︶ ᠪᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ᠂ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠯᠠᠩ ᠵᠦᠩ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠱᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠠᠢ ᠱᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡᠮ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ ᠲᠠᠢ ᠱᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ᠂ ︽ᠱᠸᠦ ᠱᠢ ᠯᠢ︾ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠲᠠᠩ ᠷᠤᠤ ᠸᠠᠩ᠂ ᠬᠦᠸᠧ ᠱᠸᠦ ᠵᠢᠩ ᠢ ︽ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠭᠠᠴᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠯᠢ ᠮᠧᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠦ᠋ ᠽᠦᠩ᠂ ᠷᠧᠨ ᠽᠦᠩ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠵᠦᠩ ᠱᠸᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠡᠷᠭᠡᠮ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ ᠬᠤᠢ ᠵᠧᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠬᠠᠨ ᠯᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠮᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠤᠱᠠᠩ ᠪᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠷᠧᠨ ᠷᠧᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠴᠢ︔ ᠦ᠋ ᠴᠧᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ᠂ ᡁᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤᠨ ︵1308 ᠤᠨ︶ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ᠂ 4 ᠤᠨ ᠳᠤ ︵1311 ᠤᠨ︶ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ 2 ᠤᠨ ︵1313 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᡁᠢ ᡁᠢ ᠶᠢᠨ 3 ᠤᠨ ︵1323 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠯᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠢ ᠲᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠨ ︵1324 ᠤᠨ︶ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ᠂ ︽ᠢᠩ ᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ︔ ᠵᠠᠩ ᠯᠢᠦ ᠰᠦᠨ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ᠂ ᠱᠢ ᠽᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠶᠠᠩᠨᠠᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠴᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠧᠩ ᠽᠦᠩ᠂ ᠦ᠋ ᠽᠦᠩ᠂ ᠷᠧᠨ ᠽᠦᠩ᠂ ᠢᠩ ᠽᠦᠩ 4 ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ  ᠢ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠦ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠮ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠸᠠᠩ ᠵᠧᠨ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠧᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤᠨ ︵1295 ᠤᠨ︶ ᠵᠧᠨ ᠳ᠋ᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠧ ᠶᠢᠨ 4 ᠤᠨ ︵1300  ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠶᠦᠩ ᠹᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ 2 ᠤᠨ ︵1313 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ︽ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ 3 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠡᠭᠦᠳᠴᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠳᠡᠳᠦ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ  ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ    ︽ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ︽ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠥ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠯᠦ ᠵᠢᠦᠢ ᠬᠤᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ᠂ ᡁᠢ ᠱᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠨ ︵1320 ᠤᠨ︶ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠬᠠᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠸᠧᠨ ᠽᠦᠩ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢ︾ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃ ᠱᠦᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠦᠩ᠂ ᠯᠢᠶᠤᠤ᠂ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ︽ᠬᠠᠰ ᠪᠠᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠱᠢ ᠵᠧᠨ᠂ ᡁᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ 19 ᠤᠨ ︵1282 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠧᠩ ᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠵᠧ ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠱᠸᠦ ᠵᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠷᠧᠨ ᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠨᠠᠨ ᠯᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠱᠠᠳᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠦᠩ ᠴᠧᠩ ︵中丞︶᠂ ᡁᠢ ᠵᠧᠩ ᠤᠨ 4 ᠤᠨ ︵1344 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠵᠦᠩ ᠱᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠩ᠂ ᠯᠢᠶᠤᠤ᠂ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠱᠠᠳᠠᠷ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠪᠡ᠃ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠱᠸᠦ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ᠂ ᡁᠢ ᠵᠧᠩ ᠤᠨ 10 ᠤᠨ ︵1350 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠵᠦᠩ ᠱᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠯᠢᠩ ᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ 27 ᠤᠨ ︵1367 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠵᠦᠩ ᠱᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠪᠡ᠃ ᠵᠤᠤ ᠱᠢ ᠠᠨ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤᠨ ︵1328 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠸᠧᠨ ᠽᠦᠩ ᠲᠦᠳᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠦᠩ ᠱᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠩ ᠱᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ ᡁᠢ ᠱᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠨ ︵1330 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠵᠤᠤ ᠱᠢ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢ︾ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠵᠦᠩ ᠱᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠤᠤ ᠪᠸᠢ᠂ ᠶᠤᠤ ᠱᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ︵ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ︶᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠸᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠷᠴᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠤᠷᠤᠢ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠦ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠨᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ︵ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ︶ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠭᠡᠢ ᠵᠠᠮ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠬᠤᠪᠴᠢ ᠫᠤᠤ᠂ ᠭᠠᠯ ᠰᠦᠷᠴᠢᠬᠦ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠲᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠦ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ     ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ︽ᠶᠦᠩ ᠯᠧ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠤᠯᠢ︾᠂ ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ︽ᠵᠢᠶᠠ ᠴᠢᠩ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠤᠯᠢ︾ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠤᠭ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠤᠷᠤᠢ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠦ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号