ᠲᠣᠶᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

 
更多...
ᠵᠠᠮ ᠂ 303 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠁
᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠵᠢᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ᠂204 ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ 210 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ
ᠲᠦᠪ ᠨᠢ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ
 ᠨᠢ3933 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ
ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ
ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂
 ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠡᠭᠨᠢᠭᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠢ
ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ
ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ
ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠲᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ
 ᠤᠨ43°14′-44°15′ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ
117°38′-118°37′ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠦ ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ
 ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ


ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ

 
更多...

内蒙古自治区人民政府主办   赤峰市林西县委宣传部承办   内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司技术支持

蒙ICP备07002090号   电话:0476-5355388   政府网站标识码1504240018

蒙公网安备 15042402150450号

开始于:16:55:25结束于:16:55:25
此次请求使用了 62.499 毫秒!!!