ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ — ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ  (  ᠭᠤᠷᠪᠠ ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/1/4
ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠦᠭᠡᠴᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠤᠷᠤᠢ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠦ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠰᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ︽ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ︾ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠠᠨ ᠶᠢᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠳ ᠵᠠᠩ ᠯᠢᠦ ᠼᠦᠨ ᠠᠨᠤ ᠴᠧᠩ ᠽᠦᠩ᠂ ᠦ᠋ ᠽᠦᠩ᠂ ᠷᠧᠨ ᠽᠦᠩ᠂ ᠵᠢᠩ ᠽᠦᠩ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠯᠢᠦ ᠼᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠧᠩ ᠽᠦᠩ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠴᠢ ᠤᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠨᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠷᠧᠨ ᠽᠦᠩ ᠠᠶᠤᠷᠪᠠᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠡᠮ ᠲᠦᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠷᠧᠨ ᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠨᠵᠸᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠷᠧᠨ ᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ   ︽ᠪᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠮᠦᠯᠵᠢᠵᠦ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠮᠤᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠷᠧᠨ ᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠤᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠄ ︽ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠮᠤᠤᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ︽ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ 15 ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠢ ᠦᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠦ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠷᠧᠨ ᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠷᠦᠨ ︽ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠭᠦᠪᠡ᠃ ᠷᠧᠨ ᠽᠦᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠮᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠷᠧᠨ ᠽᠦᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠷᠧᠨ ᠽᠦᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠷᠦᠨ ︽ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤ ᠠᠨᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠳᠤᠨ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠩ ᠽᠦᠩ ᠰᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠩ ᠬᠦᠢ᠂ ᠡᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠦᠢ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠤᠸᠠᠢ᠂ ᠦ᠋ ᠴᠧᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠶᠧ᠂ ᠽᠦᠩ ᠪᠧᠨ᠂ ᠰᠠᠨ ᠷᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ︽ᠲᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠬᠦᠳᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠲᠤᠩᠬᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠭᠠᠮᠨᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠡ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ  ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷᠰᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭ᠋ᠤᠤᠯᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠦᠷᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠶᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠠᠭᠴᠠ 135 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ 1263 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠦᠭᠦᠭᠦ ᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠨ 7 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂1265 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠦᠭᠦ ᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠨ 42 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ 1269 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠦᠭᠦ ᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠨ 42 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ︽ᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠨ ᠠᠨᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠤᠨᠴᠠ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠪᠡᠭᠦᠨ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠴᠠᠯᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠩ᠂ ᠮᠠ ᡁᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠰᠦᠩ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠯᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠢ ︽ᠵᠠᠯᠬᠠᠯᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠳᠤ ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠤᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠤᠯᠠᠨ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠤᠨᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠷᠤᠩ ᠬᠢᠨᠳᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠨᠤ ᠮᠢᠩ᠂ ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠱᠤᠷᠤᠩ ᠬᠢᠨᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠡᠪᠡᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠷᠤᠩ ᠬᠢᠨᠳᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠵᠤ ᠦᠨᠳᠡᠶᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠢᠳᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠦᠭᠦᠪᠡ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭᠯᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤ᠋ ᠸᠧᠢ ᠶᠦᠩ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠯᠠᠨ ᠢᠦᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠤ᠋ ᠸᠧᠢ ᠶᠦᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ 3 ᠲᠦᠮᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠢᠯᠢᠰᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠯᠢ ᠭᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠦᠭᠦᠪᠡ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠮᠠᠷᠭᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠨᠤ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠺᠦᠩᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠪ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠳᠬᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠨᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷ᠂ ᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠩᠭᠡ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠳᠤ ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ︿ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯᠴᠢ﹀ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠮ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠵᠤ ᠤᠷᠪᠤᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ︿ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯᠴᠢ﹀ ᠬᠡᠵᠦ ᠤᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠯᠳᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠦᠩ ᠰᠧ ᠴᠧᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ︽ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠳᠤ ︿ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯᠴᠢ﹀ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠨᠤ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠨ ᠫᠠᠶᠢᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠰᠢ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠦᠬᠢᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ  ᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤ ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠮᠡᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠤᠶᠤᠨᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠮᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ︾ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ︽ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠰᠤᠯᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠧᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠦᠦ ︽ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠳᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠮᠡᠳᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ︽ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ᠂ ︿ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯᠴᠢ﹀ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ︽ᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠠᠨᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ︿ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯᠴᠢ﹀ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠩᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠵᠤᠴᠢᠨ ︽ᠵᠡᠰ ᠸᠠᠨᠳ᠋ᠸᠦ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ︾ ᠬᠡᠵᠦ ︽ᠴᠢᠨᠠᠪᠠᠰᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠨᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠡᠰ ᠸᠠᠨᠳ᠋ᠸᠦ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠭᠦᠪᠡᠴᠦ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠮᠦᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠮᠢᠩ᠂ ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠢᠭ᠋ ᠠᠶᠢᠬᠤᠪᠳᠤᠷ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠯᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠨ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰ ᠸᠠᠨᠳ᠋ᠸᠦ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ︿ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯᠴᠢ﹀ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠤᠤᠳᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠨᠤᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠤᠭᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠶᠠᠷᠠᠨ ︿ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ﹀ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠨᠤ ︿ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯᠴᠢ﹀ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠤᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭᠳᠦ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠷ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠳᠬᠤᠪᠠᠯ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠦ︖ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠦ︖ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠢᠶᠠ ᠰᠧᠨ ᠮᠢᠩ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠶᠦ ᠱᠤᠤ ᠵᠦᠩ ᠫᠢᠩ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠯᠢ ᠸᠧᠨ ᠵᠢᠦᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩᠵᠸᠦ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠢ ᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠵᠤᠤ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢ ᠵᠧᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠠᠩ ᠱᠦ ᠴᠢᠩ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠ ᡁᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠱᠠᠩ ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠱᠠᠨ ᠫᠦ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︿ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠢᠯᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ﹀ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠠᠨᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠢᠳᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ︾ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠶᠢᠨ ︵ᠠᠯᠳᠠᠨ︶ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ  ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠮᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ︿ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠢᠯᠢᠭᠴᠢ﹀ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠮᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ︽ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠢ︾ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᡁᠢ ᠫᠦ᠋᠂ ︽ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ︾ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᡁᠢ᠂ ︽ᠵᠠᠩ ᠱᠧᠩ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ︾ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠯᠢ ᠬᠤᠤ ᠭᠤᠤ᠂ ︽ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ︾ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠ ᡁᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠷ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ  ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠦᠭᠦᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1271 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠤᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠮᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠮᠡᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠦ︖ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ 27 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ 7 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 4 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ  ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︿ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠦ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠨ᠎ᠠ﹀ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠡᠩ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠯᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠮᠡᠭᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号