ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ   ᠤ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ   ᠤᠨ   ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ   ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ   ᠢ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠡᠯ   ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-12-28
    ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ   ᠤ   ︵ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯ  1661 ᠤᠨ︶   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ   ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ   ᠲᠤᠬᠠᠢ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ︵ᠡᠹᠦ᠋  ︶   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ  ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ᠂   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠨᠠᠷ   ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠬᠦᠵᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ  ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ   ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠃ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ   ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠵᠢᠯ  ᠂ 1667   ᠤᠨ︶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ   ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠰᠡᠪᠳᠠᠨ   ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ   ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠬᠢᠯ   ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃   ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ   ︵ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ  ᠂ 1668 ᠤᠨ  ︶   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠭᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠴᠠ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠰᠡᠪᠳᠠᠨ ᠤ   ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ   ᠸᠡᠴᠢᠷ   ᠢ   ᠸᠠᠩ ᠤᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ   ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠢ   ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ᠂ 1670 ᠤᠨ︶   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ   ᠠᠴᠠ   ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ   ᠤᠤᠯ   ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ  ᠄ ︽  ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ  ᠂   ᠴᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ   ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ   ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ  ᠂   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 18 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠤ   ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠳ   ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ   ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ  ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ   ᠲᠤ   ᠲᠤᠩᠬᠠᠯᠠᠪᠠ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠵᠢᠯ᠂ 1672 ᠤᠨ︶   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ  ︶   ᠤᠨ   ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ  ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ     ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠦ ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠸᠧᠨ ᠴᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠰ   ᠲᠤ   ᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ   ᠤ   ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠲᠡᠪᠡᠯ  ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠂   ᠪᠦᠰᠡ  ᠂   ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ   ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ   ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ   ︵ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ  ︶  ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠴᠤᠭᠳᠤ ᠨᠠᠷ ᠢ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠬᠦᠬᠡᠭᠴᠢᠨ   ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ  ︶   ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ   ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ   ᠠᠯᠪᠠ   ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠸᠠᠴᠢᠷ᠂  ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠠᠷᠪᠠᠳᠠ᠂   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠠᠢ ᠬᠠᠸᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯ᠂ 1673 ᠤᠨ︶   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ︶   ᠤᠨ   ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ  ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ     ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠦ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ   ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠸᠠᠴᠢᠷ᠂   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠢ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ︶   ᠤᠨ   ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ   ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ   ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ   ᠹᠦ᠋ ᠴᠢᠦᠸᠠᠨ᠂   ᠠᠤᠬᠠᠨ ᠤ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠪᠤᠳᠠ᠂   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠸᠠᠴᠢᠷ   ᠨᠠᠷ  ᠢ   ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ   ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ   ᠤᠳᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ︵1︶   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ᠎ᠡ   ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ   ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ   ᠸᠠᠴᠢᠷ ᠸᠠᠩ ᠢ   ᠵᠠᠷᠯᠢᠭᠳᠠᠨ   ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ   ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ  ︶   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠦ   ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ   ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ   ᠶᠠᠮᠤᠨ   ᠤ   ᠨᠤᠶᠠᠨ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠳᠠ   ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠸᠠᠴᠢᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠦ   ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠠᠷᠪᠳᠠᠨ᠂   ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠬᠦᠯᠦ ᠨᠠᠷ   ᠯᠢᠶᠠᠩ   ᠶᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠳᠤ   ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠯᠤᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠠᠴᠠ   ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ   ᠶᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠳᠤ   ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ   ᠴᠡᠴᠡᠷ   ᠪᠤᠰᠬᠠᠨ  ᠂   ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠂   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ   ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂   ᠲᠤᠭ ᠤᠨ   ᠵᠠᠩᠬᠢ  ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ   ᠨᠠᠷ   ᠢ   ᠵᠠᠷᠯᠢᠭᠳᠠᠨ   ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ   ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ   ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠷᠯᠡᠨ   ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠪᠠ᠃   ᠡᠨᠡ   ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ   ᠪᠢᠰᠬᠦᠭᠦᠷ   ᠤᠨ   ᠲᠠᠭᠤᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠵᠡᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠠ   ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ   ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ   ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ   ᠲᠠᠬᠢᠨ   ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ   ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ   ᠮᠦᠨ   ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ   ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ  ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠯᠠ  ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ  ᠂   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ   ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠳᠤᠪᠡ᠃   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ  ︶ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ     ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠰᠡᠪᠡᠭ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵ ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ︶   ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ   ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠯᠦᠰᠢᠵᠠᠪ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ︶ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ     ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠵᠠᠮᠰᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ  ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ     ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠬᠤᠷᠴᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ   ︵ᠤᠭ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ   ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠩᠵᠦ  ︶ ᠤᠨ   ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠴᠢ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ   ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ   ᠱᠢᠭᠦᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ  ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠸᠡᠴᠢᠷ  ᠂   ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ᠃       ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵    ᠬᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠰ ᠵᠢᠯ᠂ 1674 ᠤᠨ︶   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ︶   ᠤᠨ   ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ  ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ     ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠦ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ   ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠤᠨ   ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠳᠦ   ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ  ︶   ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ     ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠰᠡᠪᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃       ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵    ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠯ᠂ 1675 ᠤᠨ︶   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢ   ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ   ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠯᠦᠰᠢᠰᠢᠪᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠤᠷᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ   ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠮᠠᠨᠢᠯᠠ    ᠪᠠᠷ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠸᠡᠴᠢᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ   ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ   ᠲᠠᠯᠠᠨ   ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ   ᠪᠤᠷᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠢ   ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ   ᠭᠡᠵᠦ   ᠵᠠᠷᠯᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ   ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠪᠤᠷᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ   ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ   ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠵᠤ   ᠢᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃       ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ   ᠦᠭᠡᠷ  ︶   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ   ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ   ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ   ᠸᠠᠴᠢᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠨᠠᠷ  ᠢ   ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ   ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠡᠵᠡᠨ   ᠤ   ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠶᠢᠨ   ᠲᠡᠦᠭᠡ   ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ   ᠱᠢᠭᠦᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ     ︵    ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠵᠠᠨᠠᠰᠢᠷᠢ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ     ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠠᠮᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰ  ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ ᠨᠤᠷᠵᠢᠨ  ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠸᠠᠴᠢᠷ ︵ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠪᠤᠰᠤ︶   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ     ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ   ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ  ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠾᠧ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ     ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ   ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ       ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃       ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ       ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃       ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠴᠢ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ       ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠸᠧᠨ ᠴᠦᠨ  ᠂   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠵᠠᠷᠪᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃       ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵    ᠬᠦᠭᠡ ᠨᠤᠬᠠᠢ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ   ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠸᠡᠴᠢᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠸᠧᠨ ᠴᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠬᠦᠭᠡ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ᠂ 1676 ᠤᠨ︶   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠨᠠᠰᠤᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃     ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ  ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ     ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠾᠧ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃     ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠵᠠᠨᠠᠰᠢᠷᠢ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃     ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠯᠦᠰᠢᠰᠢᠪᠤ     ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ     ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃     ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ   ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠾᠧ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ     ᠴᠤᠶᠢᠵᠢᠰᠠᠩ  ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ   ᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃     ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ   ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢ  ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ   ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ   ᠰᠡᠴᠡᠨ   ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ   ᠭᠦᠩᠵᠦ   ᠳᠤ   ᠵᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ   ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠠᠢ   ᠬᠠᠸᠠᠨ   ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠬᠤᠨᠢ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠾᠧ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ     ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃       ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠮᠤᠭᠠᠢ   ᠵᠢᠯ᠂ 1677 ᠤᠨ︶   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠾᠧ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠤᠮᠪᠤ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ   ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢ   ᠰᠢᠳᠠᠷ   ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ   ᠮᠦᠩᠬᠡᠯᠠᠢ     ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠦᠭᠡᠷ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵    ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠪᠤᠤ   ᠾᠧ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ   ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ     ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ    ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ︶     ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠡᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠬᠤᠵᠢᠳ   ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ   ᠬᠦᠷᠦᠨ   ᠭᠦᠩᠵᠦ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠪᠡ  ᠃       ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ   ᠵᠢᠯ᠂ 1678 ᠤᠨ︶   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠨᠢᠭᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠸᠧᠨ ᠴᠦᠨ  ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠶᠤᠮᠵᠠᠪ  ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠴᠦᠶᠠᠩ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ     ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵    ᠰᠢᠷ᠎ᠠ   ᠪᠡᠴᠢ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠪᠤᠤ   ᠾᠧ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ   ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ  ᠂   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠨᠢᠭᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠦᠭᠡᠷ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠸᠠᠴᠡᠷ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ  ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠨᠤᠷᠪᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃       ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠵᠢᠯ᠂ 1679 ᠤᠨ︶   ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠶᠢᠩ ᠲᠠᠢ   ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠦ   ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠷ   ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ     ᠠᠷᠪᠳᠠᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃     ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ  ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠸᠠᠴᠡᠷ  ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠠᠷᠪᠳᠠᠨ᠂   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ     ᠨᠠᠮᠴᠠ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ     ᠡᠭᠡᠮᠦᠭᠳᠦ     ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ   ᠵᠢᠯ᠂ 1680 ᠤᠨ︶   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ   ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠡ︶   ᠡᠳᠦᠷ   ᠤᠳᠠᠰᠬᠢᠵᠤ     ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠭᠤᠮᠪᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ    ᠃ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ᠂ 1681 ᠤᠨ︶   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ︶ ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠸᠠᠴᠢᠷ  ᠂ ᠲᠦᠷᠦ   ᠢ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠠᠷᠪᠳᠠᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ   ᠵᠢᠯ᠂ 1681 ᠤᠨ︶   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ᠤᠨ   ︵  ᠬᠦᠭᠡ ᠪᠡᠴᠢᠨ︶   ᠯᠤᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠪᠤᠤ ᠾᠧ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ   ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ   ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ   ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠤ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ     ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠴᠢᠷ ᠢ   ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ   ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ  ᠃     ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ᠤᠨ   ︵  ᠬᠦᠭᠡ   ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ︶   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠤ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ  ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠴᠢᠷ  ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ  ᠂ ᠨᠠᠮᠴᠠ  ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ ᠸᠧᠨ ᠴᠦᠨ  ᠂   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠯᠦᠰᠢᠰᠢᠪᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠶᠢᠩ   ᠲᠠᠢ ᠮᠧᠨ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠠᠷᠪᠳᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃     ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ   ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ︶ ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ  ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠵᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠᠢ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰ ᠡᠳᠦᠷ  ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ  ︶ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠳᠤ     ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ   ᠾᠧ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠸᠠᠴᠢᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠯᠤᠤᠵᠠᠩ᠂   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠠᠷᠪᠳᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠨᠠᠷ ᠢ   ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠭᠤᠤᠵᠤ   ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠠᠢ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ   ᠵᠢᠯ᠂ 1683 ᠤᠨ︶     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠯᠤᠤ  ︶ ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠾᠧ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠢ   ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠸᠠᠴᠢᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠠᠷᠪᠳᠠᠨ᠂   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠯᠤᠤᠵᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠨᠠᠷ   ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠬᠢᠳᠠᠵᠤ   ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ  ᠃   ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠸᠠᠴᠢᠷ   ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ   ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠨᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃   ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠴᠢ  ︶ ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠤ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠠᠮᠦᠷ ᠢ   ᠡᠷᠢᠵᠦ  ᠂ ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ   ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶ ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠤ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠲᠠᠪᠤᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ   ᠪᠠᠷᠰ ᠡᠳᠦᠷ  ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ  ︶ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ   ᠾᠧ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ ᠸᠧᠨ ᠴᠦᠨ  ᠂   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠠᠳᠢᠱᠠ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠭᠤᠤᠵᠤ   ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠪᠡ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠬᠦᠭᠡ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠵᠢᠯ᠂ 1684   ᠤᠨ︶     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠤᠤ  ︶ ᠤᠨ   ᠦᠳᠡ ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠾᠧ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠢ   ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ   ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ ᠸᠧᠨ ᠴᠦᠨ  ᠂   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠠᠳᠢᠱᠠ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ ᠲᠠᠢ   ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠭᠤᠤᠵᠤ   ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠪᠡ᠃   ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ   ᠶᠢᠨ   ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠸᠠᠴᠢᠷ ᠤᠨ   ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ   ᠪᠠᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ   ᠾᠦᠩ   ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ   ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ︶   ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ  ᠂ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ ᠲᠤ   ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠂   ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠲᠡᠪᠡᠯ  ᠂   ᠡᠩᠳᠠᠢ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂   ᠱᠢᠷᠦ   ᠴᠢᠮᠡᠩᠯᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ᠂   ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠬᠢᠳᠭᠡᠷᠳᠠᠢ ᠡᠪᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂   ᠭᠤᠳᠤᠯ  ᠂   ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ  ᠂   ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠳᠠᠢ   ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠂   ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ   ᠲᠤᠰ   ᠲᠤᠰ   ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠤᠷᠴᠠ  ᠂   ᠸᠧᠨ ᠴᠦᠨ   ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠂   ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠲᠡᠪᠡᠯ  ᠂   ᠱᠢᠷᠦ   ᠴᠢᠮᠡᠩᠯᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ᠂   ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠬᠢᠳᠭᠡᠷᠳᠠᠢ ᠡᠪᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂   ᠭᠤᠳᠤᠯ  ᠂   ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ   ᠬᠠᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ   ᠴᠢᠮᠡᠭᠳᠠᠢ   ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠂   ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ   ᠲᠤᠰ   ᠲᠤᠰ   ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠪᠠᠰᠠ   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠠᠷᠪᠳᠠᠨ᠂   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠴᠠ   ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠢ   ᠠᠪᠠ   ᠳᠤ   ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ   ᠵᠠᠬᠢᠷᠦᠭ᠌ᠴᠢ᠂   ᠮᠠᠶᠢᠷᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢ᠂   ᠬᠢᠶ᠎ᠡ  ᠂ ᠠᠪᠠ ᠤᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ   ᠲᠤᠰ   ᠲᠤᠰ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠂   ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠲᠡᠪᠡᠯ  ᠂   ᠡᠩᠳᠠᠢ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂   ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ     ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ  ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠵᠡᠨ   ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠ   ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ  ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ   ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ ᠨᠤᠷᠵᠠ  ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ  ᠂ ᠠᠷᠠᠪᠳᠠᠨ  ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠯᠦᠰᠢᠰᠢᠪᠦ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠭᠤᠤᠵᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠵᠠᠢ᠃       ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵    ᠬᠦᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯ᠂ 1685 ᠤᠨ︶     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠬᠦᠬᠡ   ᠨᠤᠬᠠᠢ︶ ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠾᠧ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ   ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠤᠷᠵᠢᠨ᠂   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠠᠷᠪᠳᠠᠨ     ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠯᠦᠰᠢᠰᠢᠪᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠢ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃         ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ︶ ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠾᠧ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ   ᠠᠮᠤᠷ ᠢ   ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠴᠠᠭᠳᠤᠷᠵᠠᠪ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃       ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵    ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷ  ︶   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠹᠦ᠋   ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠨ   ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠤ  ᠂ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ   ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷ  ᠂ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠯᠢᠩ ᠯᠦᠩ   ᠺᠡᠦ   ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠤ  ᠂ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ  ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠦᠷᠭᠦᠨ᠂   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠠᠷᠪᠳᠠᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ   ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ   ᠲᠡᠪᠡᠯ  ᠂ ᠡᠩᠳᠠᠢ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂   ᠠᠯᠳᠠ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ   ᠲᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠂   ᠭᠤᠳᠤᠯ  ᠂ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ   ᠴᠠᠮᠴᠠ᠂   ᠪᠦᠰ  ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠦ   ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃         ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ   ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠵᠡᠨ   ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ   ︵ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ︶   ᠠᠯᠪᠠ   ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠨᠠᠮᠤᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ   ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠵᠡᠨ   ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ   ︵ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ︶ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠨᠤᠷᠪᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠾᠧ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ   ᠲᠦᠷᠦ   ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ ᠸᠧᠨ ᠴᠦᠨ  ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠠᠷᠪᠳᠠᠨ᠂   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠭᠤᠮᠪᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠵᠢᠯ᠂ 1686 ᠤᠨ︶     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠮᠤᠭᠠᠢ︶ ᠤᠨ   ᠦᠳᠡ ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠾᠧ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ   ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠸᠧᠨ ᠴᠦᠨ  ᠂   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠠᠷᠪᠳᠠᠨ᠂     ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ     ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠬᠢᠳᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠪᠡ᠃   ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷ︶ ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ     ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ   ᠠᠮᠤᠷ ᠢ   ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃     ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ︶ ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ     ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ   ᠠᠮᠤᠷ ᠢ   ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ   ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠪᠠᠳᠤᠰᠠᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号