ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/1/13
       1358 ᠤᠨ   ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ   ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠵᠢᠩ (泾)ᠵᠧᠦ  ᠂ ᠫᠢᠩ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠢ  ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠬᠦᠩ ᠴᠠᠩ ᠳᠤ  ᠯᠢ ᠰᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ  ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠢ  ᠰᠢᠬᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠬᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠩᠬᠡᠯᠵᠡᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃       1357 ᠤᠨ   ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ  ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠱᠧᠩ ᠂  ᠫᠧ  ᠲᠧᠦ  ᠹᠠᠨ᠂  ᠹᠧᠩ  ᠴᠠᠩ ᠵᠢᠦ᠂  ᠱᠠ ᠯᠢᠦ ᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ  ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ   ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠳᠤ  ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ  ᠯᠢᠩ ᠴᠤᠸᠠᠨ᠂  ᠭᠤᠤ ᠫᠢᠩ  ᠂  ᠯᠦ ᠵᠧᠦ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ   ᠵᠢᠢ ᠨᠢᠩ ᠯᠦ  ︵ᠱᠠᠨ ᠰᠢ   ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠶᠢᠶᠤᠸᠠᠨ  ︶   ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ   ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ  ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ  ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠠᠴᠠ  ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃       1358 ᠤᠨ   ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ  ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ‌‍ᠲ᠋ᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ   ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠩ ᠯᠦ   ︵ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠨ ᠹᠧᠨ  ︶  ᠂ ᠵᠢᠢ  ᠨᠢᠩ ᠯᠦ  ᠂ ᠶᠠᠨ ᠮᠧᠨ  ︵ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠳ᠋ᠠᠢ   ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ  ︶᠂  ᠳ᠋ᠠᠢ  ᠵᠧᠦ  ︵ ᠱᠠᠨ  ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ︶  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ  ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠱᠠᠨ ᠰᠢ   ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ  ᠰᠦᠢᠷᠡᠪᠡ᠃       ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ  ᠵᠠᠰᠠᠭ   ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ  ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠᠬᠦ ᠴᠠᠭᠠᠳᠡᠮᠦᠷ ᠲᠤ  ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠭᠠᠷ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠨᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ  ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ  ᠵᠠᠩ ᠱᠢ ᠴᠧᠩ ᠤᠨ  ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ  ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠩ ᠯᠦ ᠶᠢ  ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ  ᠃ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠳᠤ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠳ᠋ᠦᠩ ᠺᠧ  ᠴᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ  ᠵᠢᠢ  ᠨᠢᠩ ᠯᠦ ᠶᠢ  ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠳᠤ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ  ᠴᠡᠴᠡᠷ ᠤᠨ  ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠪᠤᠤ ᠭᠤᠤ ᠫᠢᠩ  ᠳᠤ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠢ  ᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃       ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ   ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠴᠢᠦ ( ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠮᠧᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ︶᠂  ᠢ ᠭᠦ᠋  ︵ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠯᠠᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ︶  ᠂ ᠲᠦᠩ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠠᠮᠠ   ᠶᠢ  ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂  ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠳᠤ   ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ 6  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  13 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠨ  ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠱᠧᠩ  ᠂ ᠫᠧ ᠲᠧᠦ ᠹᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤ  ᠵᠧᠦ  ︵ᠱᠠᠨ  ᠰᠢ  ᠽᠦᠸᠧ ᠴᠢᠦᠸᠠᠨ  ︶   ᠢ  ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ  ᠬᠤᠯᠠᠨᠴᠢ  ᠴᠤᠬᠢᠨ ᠤᠬᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ   ᠵᠢᠢ ᠨᠢᠩ ᠯᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠠᠢ᠃       ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ  ᠨᠤᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ   ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ   ᠳᠠᠭᠠᠨ   ︽ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠩᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠤᠨ   ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠶᠡᠭᠡ  ᠲᠠᠷᠦᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ  ︾  ᠭᠡᠰᠡᠨ   ᠢ   ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠠᠪᠴᠦ ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠢ  ᠱᠠᠨ ᠰᠢ   ᠠᠴᠠ  ᠦᠯᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠪᠡ᠃  ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ  ᠽᠧ ᠵᠧᠦ  ︵ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ   ᠶᠢᠨ ᠴᠧᠩ︶  ᠂ ᠱᠠᠩ ᠳ᠋ᠠᠩ  ᠂  ᠪᠢᠩ ᠵᠧᠦ   ᠶᠢ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠨ  ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ  ᠂   ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ   ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠠᠮᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠸᠠᠨ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ  ︵ ᠱᠠᠨ  ᠰᠢ   ᠶᠢᠨ   ᠶᠢᠨ ᠴᠧᠩ︶  ᠂ ᠡᠦ ᠡᠯ ᠭᠧᠦ  ︵ᠱᠠᠨ ᠰᠢ   ᠶᠢᠨ  ᠯᠢ ᠴᠧᠩ ᠤᠨ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠡᠭᠦᠨ︶  ᠵᠢᠩ ᠵᠢᠩ ᠺᠧᠦ  ︵ᠫᠢᠩ  ᠳ᠋ᠢᠩ   ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ  ︶  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠠᠮᠠ   ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠢᠯᠡᠵᠦ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ   ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ   ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠳᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ  ᠬᠡᠳᠦᠨᠳᠡ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠠᠮᠠ   ᠶᠢ   ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠮᠢᠳᠡᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ   ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ  ᠡᠪᠳᠡᠬᠦᠶᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠭᠡ  ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂  10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ  ᠳ᠋ᠠ ᠲᠦᠩ ᠯᠦ ︵ᠱᠠᠨ ᠰᠢ   ᠶᠢᠨ  ᠳ᠋ᠠ ᠲᠦᠩ︶   ᠶᠢ  ᠡᠪᠳᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ  ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢᠯᠠᠨ  ᠱᠠᠨ ᠰᠢ   ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ   ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ  ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ  ᠱᠠᠨ ᠰᠢ   ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃        ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ   ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ   ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃   ᠶᠤᠸᠠᠨ  ᠾᠦᠢᠽᠦ᠋ᠩ  ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠵᠤᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ  ᠢᠦᠢ  ᠭᠤᠸᠠᠨ᠂  ᠱᠠᠨ᠂ ᠶᠢᠨ  ᠂   ᠵᠢᠢ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠬᠠᠨ᠂  ᠮᠢᠨ᠂  ᠵᠢᠩ᠂  ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ  ᠲᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠨ᠂  ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ  ᠤᠴᠠᠷ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠡᠷᠭᠡ.  ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ  ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠦᠩᠱᠢᠦᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ  ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃       1358 ᠤᠨ   ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ  ᠳᠤ  ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ  ᠾᠧᠨᠠᠨ    ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ  ᠵᠠᠪᠰᠢᠨ ᠯᠢᠦ ᠹᠦ᠋ ᠲᠦᠩ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠨ  ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ   ︵ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠤ  ᠺᠠᠶᠢᠹᠧᠩ  ︶ ᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠯᠦᠩ ᠹᠧᠩ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦ   ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ᠃  ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ  ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ  ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ  ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠭᠠᠨᠰᠦ᠂  ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ  ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠠᠩ᠂  ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ  ᠵᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠸᠠᠢ  ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂  ᠵᠢᠩ ᠴᠦ  ᠂ ᠪᠠ ᠱᠦ ᠶᠢᠨ  ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠢ  ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ  ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ  ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠠᠬᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ  ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠤ   ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠠᠮᠠ   ᠶᠢ  ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ  ᠬᠦᠩ  ᠂ ᠯᠥᠸᠧ   ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ   ᠢ  ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂  ᠦᠪᠡᠷ   ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ  ᠱᠧᠩ ᡂᠢ   ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠵᠠᠢ᠃ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠯᠢᠦ ᠹᠦ᠋ ᠲᠦᠩ  ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ    ︵ᠤᠤᠯ ᠤᠨ  ᠾᠧᠨᠠᠨ   ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠵᠠᠩ ᠵᠧᠩ ᠰᠢ  ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ︶   ᠵᠧᠦ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ   ᠢᠶᠠᠷ ᠯᠥᠸᠧ  ᠶᠠᠩ ᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃  ᠲᠡᠷᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ  ᠯᠦᠸᠧ ᠶᠠᠩ ᠳᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ   ᠰᠢᠨ  ᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠ  ᠢ ᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠧᠦ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠤ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠬᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ  ᠾᠧᠦ ᠯᠤᠤ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ  ᠂ ᠯᠦᠸᠧᠶᠠᠩ ᠤᠨ  ᠡᠭᠦᠳᠡ  ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠴᠧᠩ ᠭᠤᠤ  ︵ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠾᠧᠨᠠᠨ   ᠤ ᠰᠢᠩ ᠶᠠᠩ  ᠽᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ︶  ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ  ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ   ᠢᠶᠠᠷ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠤᠴᠠᠪᠠ᠃       1359 ᠤᠨ   ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠦᠩ ᠹᠧᠩ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ  ᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ   ᠲᠤ  ᠭᠠᠨᠰᠦ᠂    ᠱᠠᠨᠰᠢ   ᠳᠤ  ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ  ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ   ᠶᠢ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ   ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ   ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ   ᠵᠢᠪᠪᠦᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ  ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ  ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠠᠩ᠂ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ   ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂   ᠯᠢᠦ ᠹᠦ᠋  ᠲᠦᠩ   ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ  ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ  ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ  ᠯᠢᠦ ᠹᠦ᠋ ᠲᠦᠩ ᠤᠨ  ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠡᠨᠡᠬᠦ  ᠯᠦᠩ ᠹᠧᠩ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠮᠦᠬᠦᠭᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ  ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃       5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ  ᠬᠤ᠋ ᠯᠤᠤ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤ  ᠤᠶᠢᠷᠳᠤᠭᠠᠳ  ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠬᠢ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠶᠠᠨᠯᠢᠶᠠᠩ   ᠤᠨ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠨᠢ ᠭᠦᠢ  ᠂ ᠪᠧ᠂  ᠴᠧᠨ  ᠂ ᠽᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠧᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ   ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ  ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ   ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠵᠤ  ᠂ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ  ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂  ᠽᠤᠤ ᠵᠸᠦ ︵ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ  ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ   ᠾᠧ ᠽᠧ  ︶   ᠶᠢ  ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠠᠢ  ᠃       ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠪᠠᠷ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠱᠠᠨᠰᠢ  ᠂   ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ  ᠵᠠᠷᠯᠢᠭᠳᠠᠨ  ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠵᠤ  ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠢᠩ  ︵ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ︶   ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ   ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠪᠠᠷ  ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ  ᠤᠭᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ  ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ   ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ  ᠠᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠠ ᠤᠨᠠᠵᠤ  ᠬᠦᠨᠳᠤ  ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ  ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ  ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ  ᠠᠮᠦ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ  ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠨ ᠰᠧ ᠴᠢ᠂  ᠯᠢ ᠺᠧ ᠢ  ᠂  ᠬᠤᠯᠠᠨᠴᠢ  ᠂ ᠲᠠᠬᠤ  ᠂  ᠲᠤᠶᠢᠪᠤᠬ᠎ᠠ  ᠂  ᠯᠢᠦᠢ ᠸᠧᠨ᠂  ᠸᠠᠨ ᠵᠧ᠂  ᠾᠧ ᠽᠦᠩ ᠵᠧ  ᠂  ᠱᠦᠨ ᠰᠢ᠂  ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠤᠨ  ᠂ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ  ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ  ᠲᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂  ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠢ   ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃   ᠬᠠᠨ ᠯᠢᠨ ᠡᠯ   ᠨᠢ ᠯᠢᠦ ᠹᠦ᠋  ᠲᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠤ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠨ  ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠢ ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ  ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠬᠠᠨ ᠯᠢᠨ ᠡᠯ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩᠬᠡᠦ  ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ  ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ  ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ  ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ  ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠡᠭᠦᠨᠴᠨ  ᠯᠦᠩ ᠹᠧᠩ   ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦ  ᠲᠤᠷᠦᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠮᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ  ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ︵ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ︶
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号