ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ︵  ᠨᠢᠭᠡ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/1/13
       ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ  ︵—1362  ᠤᠨ︶  ᠂    ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ   ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂     ᠡᠯᠦᠨᠴᠨ  ᠬᠦᠭᠡᠳᠠᠢ  ᠂  ᠡᠪᠦᠭᠡ  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨᠳᠠᠢ᠂  ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠠᠷᠯᠤᠨ  ᠃  ᠬᠢᠳᠠᠳ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ  ᠯᠢ ᠴᠠ ᠬᠠᠨ  ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠢᠩ ᠷᠦᠢ  ᠃   ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ  ᠡᠪᠦᠭᠡ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ   ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ  ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠱᠧᠨ ᠴᠢᠦ  ︵ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ  ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ ᠮᠤᠵᠢ   ᠶᠢᠨ  ᠯᠢᠨ  ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ︶   ᠳᠤ  ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠵᠠᠢ᠃       1351 ᠤᠨ ᠳᠤ  ᠪᠠᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠶᠤᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ  ᠱᠠᠪᠢ  ᠯᠢᠦ ᠹᠦ᠋ ᠲᠦᠩ  ᠢᠩᠵᠧᠦ ᠳᠤ  ︵ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ  ᠹᠦ᠋ ᠶᠠᠩ︶   ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ  ᠪᠤᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ  ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠪᠡᠷ ᠯᠢᠦ ᠹᠦ᠋ ᠲᠦᠩ  ᠾᠧᠨᠠᠨ   ᠳᠤ  ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂  ᠪᠦᠸᠧ ᠵᠧᠦ  ︵ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠦᠸᠧ ᠵᠧᠦ︶  ᠂ ᠵᠧᠨ ᠶᠠᠩ   ︵ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠴᠧᠩ ᠤᠨ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ︶  ᠂ ᠯᠥᠸᠧ ᠱᠠᠨ  ︵ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠤ  ᠯᠥᠸᠧ ᠱᠠᠨ︶   ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠦᠭᠡᠳ  ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠧᠦ  ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ   ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨᠳᠡ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ   ᠲᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ   ᠴᠦᠮ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃        1352  ᠤᠨ ᠳᠤ   ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ   ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ  ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ  ᠡᠯᠡᠰᠡᠵᠦ  ︽ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠦ᠂  ᠯᠥᠸᠧ ᠱᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ  ᠯᠢ  ᠰᠧ ᠴᠢ  ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠵᠤ  ᠯᠥᠸᠧ ᠱᠠᠨ  ᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠢ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ  ᠤ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃   ᠡᠭᠦᠨᠴᠨ   ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ  ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ  ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ   ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ  ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷ ᠤᠨ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ᠂  ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ  ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃      1354  ᠣᠨ   ᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ  ᠪᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ  ᠵᠠᠩ ᠱᠢ ᠴᠧᠩ ᠢ  ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ  ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠦᠡᠮᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ  ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠡᠨᠡᠬᠦ  ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ  ᠲᠠᠶᠢᠨ   ᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ  ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ   ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ   ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠵᠤ  ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ  ᠵᠠᠩ  ᠱᠢ ᠴᠧᠩ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ  ᠬᠤᠸᠠᠶᠢᠳᠦᠩ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ  ᠂  ᠬᠦᠭᠡᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ   ᠢ  ᠭᠡᠳᠦᠯᠵᠦ ᠵᠢᠩ ᠵᠧ  ︵ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠧᠵᠢᠶᠡᠩ ᠤᠨ  ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠵᠢᠶᠠᠨᠩᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ︶  ᠶᠢᠨ  ᠶᠡᠭᠡᠩᠬᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠱᠢᠦᠢ ᠱᠦ ᠾᠦᠢ   ᠬᠤᠨᠠᠨ  ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ  ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠶᠡᠭᠡᠩᠬᠢ  ᠤᠷᠤᠨ ᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠸᠧ ᠽᠢ  ᠰᠢᠩ ᠤᠨ  ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ  ᠵᠤ᠋ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠬᠦᠭᠡᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ  ᠭᠡᠳᠦᠯᠵᠤ  ᠵᠢᠢ ᠴᠢᠩ  ︵ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ   ᠤ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ   ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ  ︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠠᠢ  ᠃       1355  ᠤᠨ ᠳᠤ  ᠯᠢᠦ  ᠹᠦ᠋ ᠲᠦᠩ   ᠢᠶᠠᠷ  ᠬᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠲᠦᠩ ᠤᠨ  ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢ  ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ  ᠪᠢᠶᠠᠨ  ᠯᠢᠶᠠᠩ  ︵ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠤ  ᠺᠠᠢ ᠹᠧᠩ  ︶   ᠠᠴᠠ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ  ᠳ᠋ᠧᠩ  ᠂  ᠰᠢᠦᠢ᠂  ᠰᠦᠩ  ᠂ ᠯᠥᠸᠧ   ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠧᠦ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠠᠢ᠃       ᠡᠨᠡ  ᠦᠶᠡᠰ   ᠳᠤ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠶᠢᠳᠤᠵᠤ  ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ  ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠨ  ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠶᠢᠷᠠᠵᠤ  ᠂ ᠬᠤ᠋ ᠯᠤᠤ  ︵ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ  ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠤ  ᠰᠢᠩ ᠶᠠᠩ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ︶   ᠳᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ  ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃  1355  ᠤᠨ   ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ   ᠤ ᠵᠤᠤ ᠮᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ   ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠮᠧᠩ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠦᠮ ᠢ  ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠬᠡᠳᠦᠯᠵᠤ  ᠴᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ  ︵ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ  ᠾᠧᠨᠠᠨ   ᠤ ᠴᠢᠨ ᠶᠠᠩ  ︶   ᠶᠢᠨ᠂ ᠢ   ᠶᠢ  ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠤᠭᠳᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠠᠢ᠃         ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠪᠠᠷ  ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠢᠶᠤᠤ  ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠢᠶᠠᠷ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ   ᠢ  ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ  ᠮᠢᠶᠤᠤ  ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ  ᠶᠤᠸᠠᠨᠱᠦᠸᠠᠢ  ᠡᠦ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠤ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠳ  ᠯᠢᠦ ᠹᠦ᠋ ᠲᠦᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ  ᠶᠢ  ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠮᠠᠭᠴᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ  ᠮᠢᠶᠤᠤ  ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠢ  ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ  ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ  ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃  ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠪᠠᠷ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢ  ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ   ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠤᠰ ᠤᠨ   ᠤ ᠡᠪᠦᠯ  ᠯᠢᠦ ᠹᠦ᠋ ᠲᠦᠩ 30 ᠲᠦᠮᠡᠨ   ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠢᠶᠠᠷ  ᠵᠦᠩ ᠮᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ  ᠵᠦᠭ   ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠴᠦᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ  ᠲᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠨ  ᠮᠦᠨ  ᠃       1356  ᠤᠨ   ᠳᠤ ᠯᠢᠦ ᠹᠦ᠋ ᠲᠦᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ  ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ  ᠮᠦᠬᠦᠬᠦ   ᠪᠠᠷ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠢᠶᠠᠷ  ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ  ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠯᠢ ᠡᠦ  ᠂  ᠽᠦᠢ  ᠳ᠋ᠧ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ   ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ  ᠲᠦᠩ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠳ  ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠡ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠲᠤᠯᠠ   ᠲᠦᠯᠦᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠨ ᠱᠠᠨᠵᠧᠦ  ︵ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠤ  ᠰᠠᠨ ᠮᠧᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ︶  ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ  ᠂    ᠭᠦᠸᠧ ᠵᠧᠦ  ︵ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠤ  ᠯᠢᠩ ᠪᠤᠤ︶   ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠤᠸᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠱᠠᠨᠰᠢ  ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ  ᠾᠧᠨᠠᠨ   ᠤ  ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂  ᠱᠠᠨ ᠱᠢ  ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ  ᠃  ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠱᠦ ᠮᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ᠂  ᠾᠧᠨᠠᠨ   ᠤ  ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ  ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ   ᠠᠴᠠ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠲᠡᠮᠦᠷ  ᠂ ᠯᠢ ᠰᠧ ᠴᠢ ᠨᠠᠷ  ᠢ   ᠲᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ  ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠮᠡᠭᠴᠨ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠩ ︵ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠤ  ᠱᠧᠩ ᡂᠢ   ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ︶   ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ  ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠱᠠᠨᠵᠧᠦ ᠶᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠬᠢ  ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ   ᠠᠮᠦ  ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠡᠯᠪᠡᠭ   ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ︵ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ   ᠳᠠᠬᠢ  ᠴᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ︶  ᠃   ᠴᠠᠭᠠᠨᠲᠡᠮᠦᠷ   ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ  ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠸᠧ ᠵᠧᠦ ︵ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ  ᠯᠢᠩ ᠪᠤᠤ︶ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠠᠢ  ᠃  ᠯᠢ ᠡᠦ  ᠂ ᠽᠦᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠨᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠭᠦᠸᠧ ᠵᠧᠦ   ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ  ᠱᠠᠨᠵᠧᠦ   ᠶᠢ  ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷ   ᠤᠷᠬᠢᠵᠤ  ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ  ᠬᠡᠳᠦᠯᠦᠨ  ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠵᠤ  ᠂ ᠫᠢᠩ  ᠯᠦ   ᠶᠢ  ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ᠂  ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠠᠨ ᠢ ︵ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ  ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠶᠦᠨ  ᠴᠧᠩ  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ︶   ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠠᠢ  ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠲᠡᠮᠦᠷ  ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠤᠷᠪᠢᠳᠠᠨ   ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ  ᠯᠢ ᠡᠦ  ᠂  ᠽᠦᠢ ᠳ᠋ᠧ᠂  ᠫᠢᠩ ᠯᠤ᠋   ᠨᠠᠷ ᠠᠨ ᠢ   ᠶᠢ  ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ  ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠷᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠩ ᠶᠢᠨ ︵ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ   ᠤ ᠱᠠᠨ ᠱᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠢᠩ ᠯᠦ  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ  ︶   ᠢ  ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠪᠠ  ᠃  ᠢᠩᠭ᠍ᠬᠢᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠯᠡᠳᠤᠵᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ  ᠤᠬᠤᠷᠢᠵᠠᠢ  ᠃      1357 ᠤᠨ ᠳᠤ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ   ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ  ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠳ  ᠱᠠᠨᠪᠧᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭᠯᠡᠵᠦ  ᠂ ᠡᠦ ᠭᠤᠸᠠᠨ  ︵ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ  ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠳ᠋ᠠᠨ ᠹᠧᠩ ᠤᠨ  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ︶  ᠂ ᠱᠠᠩ ᠵᠧᠦ  ︵ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ  ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠱᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ︶   ᠢ   ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠴᠢ ᠫᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ   ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠯᠠᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ   ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠨ᠂ ᠪᠠ ᠱᠠᠩ   ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠡᠯᠬᠢᠯᠡᠨ  ᠂ ᠰᠢ ᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ  ᠲᠦᠩ  ︵ᠱᠠᠨᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ  ᠳ᠋ᠠ ᠯᠢ  ︶  ᠂  ᠬᠤᠸᠠ   ︵ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ  ᠱᠠᠨᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ︶  ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ  ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ︵ ︽ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ   ᠤᠨ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ  ᠡᠮᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠭᠵᠢᠪᠠ  ︾  ᠂ ︽ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ  ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ  ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ  ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ   ᠤᠨ   ᠡᠪᠳᠡᠨ  ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ︾  ︶  ᠱᠠᠨᠰᠢ  ᠮᠤᠵᠢ   ᠠᠴᠠ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ   ᠲᠤ  ᠪᠠᠴᠢᠮ   ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃    ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠱᠠᠨᠵᠧᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ  ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠵᠦ  ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠤᠯᠤᠮᠠᠭᠴᠠ  ᠯᠢ ᠰᠧ ᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠠᠷ  ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠲᠦᠩ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ   ᠲᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ  ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠳ  ᠭᠡᠳᠤᠨᠳᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ   ᠢ  ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ   ᠢᠯᠠᠪᠠ᠃    ᠵᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠯᠢᠩ   ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ  ᠰᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ︵ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ  ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠨ ᠵᠦᠩ︶  ᠵᠦᠭ ᠤᠬᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃       10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠨ᠂  ᠳ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠤᠦ  ᠂  ᠯᠢ ᠰᠢ  ᠰᠢ  ᠨᠠᠷ  ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠯᠤᠨ  ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ   ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ  ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃   ᠲᠡᠳᠡᠨᠡᠷ  ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠴᠢᠨᠯᠢᠩ  ᠠᠴᠠ  ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ  ︾ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ  ᠂ ᠴᠢᠨᠵᠧᠦ ︵ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ  ᠭᠠᠨᠰᠦ ᠶᠢᠨ  ᠲᠢᠶᠠᠨᠱᠦ᠋ᠢ  ︶ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ  ᠂ ᠭᠦᠩ ᠴᠠᠩ  ︵ᠭᠠᠨᠰᠦ ᠶᠢᠨ  ᠯᠦᠩ ᠰᠢ︶  ᠂ ᠯᠦᠩᠵᠧᠦ  ︵ᠱᠠᠨᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ︶   ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ  ᠹᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ   ᠳᠤ ᠤᠶᠢᠷᠳᠤᠵᠠᠢ᠃  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ  ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠩᠨᠠᠨ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ  ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠹᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ  ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠹᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ᠃  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ  ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠳᠤ  ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ   ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ 100 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ  ᠲᠠᠪᠬᠢᠵᠤ᠂  ᠹᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠬᠦᠷᠴᠦ  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠢ  ᠬᠤᠮᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ  ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ   ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠴᠦ  ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠭᠠᠷᠴᠦ  ᠲᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ  ᠨᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ  ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡᠪᠡᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ   ᠭᠤᠸᠠᠨᠵᠦ᠋ᠩ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ︵ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ︶  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号