ᠠᠭᠤᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-12-28
        ᠠᠭᠤᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃   ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ   ᠨᠢ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ   ᠭᠤᠸᠠᠨᠳᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ   ᠯᠦᠩ ᠲᠧᠦ ᠱᠠᠨ  ᠂ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠢᠩᠽᠢ᠂   ᠱᠠᠩ ᠭᠤᠸᠠᠨᠳᠢ᠂   ᠰᠢᠶᠠ   ᠭᠤᠸᠠᠨᠳᠢ᠂   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠳᠤ   ᠵᠢᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠩ   ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ   ᠤ   ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 233.2 ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠠᠷ   ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ  ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ 750 ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠠᠢ  ᠃         ᠲᠠᠶᠢᠴᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ   ᠤ   ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠤ   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠦᠶ᠎ᠡ   ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ   ᠤ   ᠨᠠᠮᠦᠷ ᠵᠤᠨ   ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ   ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ   ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ   ᠠᠶᠠᠪᠠᠷ   ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ  ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ   ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ   ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ   ᠳᠤ   ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠢ   ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠᠰᠤ   ᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠨ ᠮᠡᠳᠦ   ᠴᠡᠪᠡᠷ   ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃   ᠰᠦᠨᠢ  ᠳᠤ   ᠲᠦᠳᠡᠭ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ   ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠨ   ᠦᠩᠭᠡ   ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ   ᠤᠳᠤᠳ   ᠤᠨ   ᠬᠢᠯᠪᠠᠭᠠᠨ   ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠭᠡᠷᠡᠯ   ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃   ᠡᠳᠦᠷ   ᠲᠤ   ᠭᠦᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤ   ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ   ᠬᠦᠶᠦᠯᠳᠡᠨ   ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ   ᠶᠤᠯᠤ   ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ   ᠬᠠᠯᠢᠨ  ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠦ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ   ᠵᠢᠷᠬᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ   ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ   ᠨᠢᠰᠡᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃   ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠠᠢ   ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠦᠬᠦ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ   ᠠᠭᠤᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ   ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ   ᠲᠤᠯᠤᠮᠴᠢᠨ   ᠤᠷᠤᠨ   ᠤ ᠡᠵᠡᠨ   ᠲᠤᠩᠷᠤᠪᠸᠠᠩᠵᠢᠯ   ᠤᠨ   ︿ᠪᠤᠮᠠᠨ  ﹀ ︵ᠤᠯᠠᠨ   ᠭᠡᠰᠡᠨ   ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳᠠᠵᠠᠢ  ︶   ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ   ᠡᠨᠡᠬᠦ   ᠭᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠳᠦ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠨᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠵᠦ   ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢ   ᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ   ᠮᠤᠷᠢ   ᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠨ   ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠯᠡᠵᠦ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠤᠨ   ᠬᠦᠨ ᠳᠤ   ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃   ᠡᠷᠳᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ   ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ   ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ  ᠃         ᠲᠤᠩᠷᠤᠪᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠭᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠳᠤ   ︵ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠺᠧ ᠱᠦ︶ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃   ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ   ︵ᠫᠢᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠮᠢᠶᠤᠤ︶  ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ   ︵ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠮᠢᠶᠤᠤ  ︶  ᠂ ᠰᠡᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ   ︵  ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠯᠦᠩ   ᠲᠧᠦ ᠱᠠᠨ  ︶   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ   ᠵᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠶᠡᠭᠡ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠃   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ   ᠮᠠᠯ   ᠢᠶᠠᠨ   ᠪᠤᠷᠦ ᠬᠦᠨᠳᠢ  ᠂   ᠤᠪᠤᠯᠠᠭ ᠬᠦᠨᠳᠢ   ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ  ᠂ ᠦᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠤᠷᠦᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠦ   ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ   ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠦ   ᠬᠦᠨᠳᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ   ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ   ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ  ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠦᠨᠳᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ   ᠪᠤᠶᠢᠳᠠ   ︵ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ  ︶ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ   ᠡᠷᠢᠨ ᠬᠤᠮᠢᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃         ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠨᠤᠤᠯᠦᠷ ᠠᠷᠠᠰᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ   ᠶᠢ ᠲᠤᠩᠷᠤᠪᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠷᠡ   ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ   ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃   ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ   ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃   ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠠᠷᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃   ᠲᠠᠪᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠠᠭᠤᠯᠠ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ  ᠂ ᠡᠪᠦᠯ   ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠤ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠲᠠᠭᠠᠨ   ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃   ᠡᠨᠡᠬᠦ   ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ   ᠬᠤᠨᠢ   ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠵᠤ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠱᠦᠯᠦ ᠤᠭᠤᠤᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃         ᠲᠤᠩᠷᠤᠪᠸᠠᠩᠵᠢᠯ   ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢ   ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ  ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ   ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠂ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ  ᠂   ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ  ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠰᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃   ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠢᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ   ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ  ᠄ ︽  ᠪᠤᠶᠢᠳᠠ ×××   ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠤᠨ  ᠄ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠨ   ᠮᠠᠯ   ᠤᠨ   ᠰᠦᠷᠦᠭ   ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ××× ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ   ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ   ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃   ᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ   ᠲᠠᠨ ᠳᠤ   ᠬᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ   ᠶᠢ   ᠦᠭᠬᠦ ᠳᠤ   ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠮᠤᠢ  ︾   ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠩᠷᠤᠪᠸᠠᠩᠵᠢᠯ   ᠤᠨ   ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠯ ᠤᠨ   ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠ   ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠵᠤ   ᠬᠦᠷᠦᠭᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ   ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃   ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ   ᠪᠤᠶᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ  ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ   ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ   ᠲᠤᠩᠷᠤᠪᠸᠠᠩᠵᠢᠯ   ︽ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ  ︾ ᠭᠡᠵᠦ   ᠲᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠦᠭᠡᠢ᠃           ᠲᠤᠩᠷᠤᠪᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ   ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ   ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠢᠳᠠᠭ᠃   ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠋ᠶᠠᠴᠢᠨ   ᠤ   ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ   ᠨᠢ   ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ  ᠂   ᠵᠢᠨᠵᠧᠤ  ᠂   ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ  ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠮᠠᠯ ᠤᠨ   ᠠᠷᠠᠰᠤ   ᠮᠢᠬ᠎ᠠ  ᠂   ᠨᠤᠤᠰᠤ   ᠨᠤᠤᠯᠦᠷ   ᠠᠪᠴᠦ᠂   ᠪᠦᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂   ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ  ᠂   ᠴᠠᠢ  ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂   ᠳ᠋ᠧᠩ ᠤᠨ   ᠲᠤᠰᠤ᠂   ᠴᠦᠢᠳᠧᠩ᠂   ᠲᠡᠮᠦᠷ   ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ   ᠢ   ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃   ᠲᠤᠩᠷᠤᠪᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠠᠷᠠᠰᠤ   ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ   ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ  ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ   ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠳᠦ᠃   ᠬᠤᠨᠢ 4 — 5 ᠶᠤᠸᠠᠨ  ︔ ᠦᠭᠡᠷ 20 — 30 ᠶᠤᠸᠠᠨ  ︔ ᠮᠤᠷᠢ 30 — 100 ᠶᠤᠸᠠᠨ︔ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ 10 ᠶᠤᠸᠠᠨ︔   ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠵᠢᠩ   ᠪᠦᠷᠢ 0.15 ᠶᠤᠸᠠᠨ︔ ᠨᠤᠤᠯᠤᠷ 0.3 ᠶᠤᠸᠠᠨ  ︔   ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢ   ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠠᠰᠤ 1 — 15 ᠶᠤᠸᠠᠨ︔   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ 0. — 04 ᠶᠤᠸᠠᠨ  ︔   ᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ   ᠮᠢᠬ᠎ᠠ 0. — 0.3 ᠶᠤᠸᠠᠨ  ︔   ᠡᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ 5 — 20 ᠶᠤᠸᠠᠨ  ︔   ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ   ᠨᠠᠷᠢᠮᠦ   ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 0.6 ᠶᠤᠸᠠᠨ  ︔   ᠱᠢᠯᠦᠬᠡᠢ   ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 0.2 — 0.8 ᠶᠤᠸᠠᠨ  ︔   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠦ   ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 0.35 ᠶᠤᠸᠠᠨ︔   ᠲᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ 3 — 5 ᠶᠤᠸᠠᠨ  ︔   ᠵᠢᠯ   ᠪᠦᠷᠢ   ᠪᠠᠷᠤᠭ 250   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ 270 ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ   ᠠᠷᠠᠰᠤ  ᠂ 250 ᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ  ᠂  70 ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ 25 ᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ 20   ᠴᠢᠨᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ 2500 ᠵᠢᠩ   ᠨᠤᠤᠰᠤ᠂ 500 ᠵᠢᠩ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃   ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ   ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ   ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃           ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤᠨ   ︵1907︶   ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠮᠦᠷᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ  ᠂   ᠱᠠᠨᠰᠢ  ᠂ ᠾᠧᠪᠧᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ   ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠢ   ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ   ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ   ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ   ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ   ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ   ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠮᠦᠬᠦᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ 3949 .48 ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ   ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠠᠷ   ᠠᠳᠠᠷ ᠢ   ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ ᠠᠪᠴᠦ   ᠯᠢᠨᠰᠢ   ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ   ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠬᠡᠪᠳᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ   ᠤᠨ ᠳᠤ   ᠵᠢᠩ ᠫᠧᠩ   ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ   ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ   ᠬᠦᠸᠧ ᠽᠢ ᠰᠢᠦᠢ   ᠲᠤᠩᠷᠤᠪᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠨᠤᠳᠤᠭ   ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠩ   ᠳᠡᠭᠡᠨ 30 ᠯᠠᠩ   ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠦ   ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠨᠳᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ   ᠦᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠦᠸᠧ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠢᠶᠠᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ   ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠂ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠨᠳᠢ  ᠠᠴᠠ   ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ   ᠯᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃   ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ   ᠲᠤᠩᠷᠤᠪᠸᠠᠩᠵᠢᠯ   ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ   ᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ   ᠴᠠᠭᠠᠨᠮᠦᠷᠡᠨ ᠢ   ᠬᠡᠳᠦᠯᠵᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠨᠡᠬᠦᠵᠦ   ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ   ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠵᠦᠭ ᠲᠡᠨᠦᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ   ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃         ᠠᠭᠤᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠶᠢ ᠵᠢᠩ ᠫᠧᠩ   ᠰᠢᠶᠠᠨ   ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ   ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ   ᠬᠢᠳᠠᠳ  ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠸᠠᠨᠳᠢ   ︵ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ   ᠨᠤᠳᠤᠭ — 官地) ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃   ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ   ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ   ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠬᠦᠸᠧ ᠽᠢ ᠰᠢᠦᠢ   ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠦ   ᠬᠦᠸᠧ   ᠽᠢ   ᠴᠧᠩ   ᠭᠤᠸᠠᠨᠳᠢ ᠤᠷᠤᠨ   ᠤ   ᠲᠤᠮᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ   ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂   ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠢ   ᠲᠠᠪᠠᠵᠦ   ᠪᠤᠳᠠ ᠪᠤᠭ ᠮᠠᠯ   ᠢ   ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠵᠦ   ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ   ᠦᠷ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ   ᠡᠬᠢᠨᠯᠵᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ   ᠨᠠᠷᠠ   ᠪᠦᠷᠢᠨ   ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ   ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃           ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ   ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠ   ᠬᠦᠸᠧ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠢ   ᠭᠤᠸᠠᠨᠳᠢ ᠶᠢᠨ   ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠴᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ   ᠡᠵᠡᠨ   ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ  ᠂ ᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ  ᠂ ᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ   ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ  ᠂ ᠬᠦᠸᠧ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠤᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠵᠤ   ᠮᠤᠷᠢ   ᠪᠠᠷ   ᠪᠧᠢ ᠱᠤᠤ ᠬᠦᠸᠧ ᠠᠴᠠ   ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ   ᠬᠦᠨᠳᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ   ᠴᠢᠷᠴᠦ  ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ   ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ   ᠬᠦᠨᠳᠢ ᠠᠴᠠ   ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠴᠢᠷᠦᠭᠰᠨᠨ ᠳᠤ   ᠠᠷᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ   ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ   ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ   ᠪᠦᠷ   ᠵᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ   ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠯᠤᠭᠰᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ   ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠ ᠳᠤ   ᠨᠢᠭᠡ   ᠡᠷ᠎ᠡ   ᠵᠢᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ   ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ   ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢᠨ ᠠᠯᠠᠵᠠᠢ         ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ   ᠪᠢᠳᠠ 1969 ᠤᠨ   ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠤ   ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ  ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号