ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/1/19
ᠳᠤᠭᠴᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩ ︵ᠦᠤᠰᠢᠨ︶    ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ           ︵ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡ︶             ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠮᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠯᠳᠤᠴᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠢᠶᠡᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠤᠨᠢᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠢᠳᠠᠨ ᠳᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠢᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠵᠤ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠮᠠᠩ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠵᠦᠢᠭᠡᠳ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠷᠬᠡᠯᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠶᠢᠷᠠᠵᠤ ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠤ ᠰᠡᠩᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠵᠢᠯᠪᠢᠩ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠦᠯᠳᠦᠷᠡᠵᠤ ᠤᠨᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠮᠦᠷᠦᠬᠡᠳᠦᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号