ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ  ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/1/19
ᠨᠠᠷᠮᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠮᠠ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠦᠬᠡᠢ            ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ            ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ ᠤᠳᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠢᠯᠭᠡ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠶᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠦᠮᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ           ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ           ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠤᠮᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠩᠬᠠᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠩᠬᠠᠢ          ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ          ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠬᠦ ᠵᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠤᠰᠳᠠᠭ ᠪᠦᠮᠪᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠪᠦᠷᠦᠭ ᠲᠠᠷᠤᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ          ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ          ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ ᠦᠷᠢᠯ ᠮᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠪᠤᠷᠭᠢᠯ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ           ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ           ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号