ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/1/19
ᠰ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠬᠦᠤ                        ᠠᠭᠤᠣ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ                        ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨ᠋ᠧᠷᠢᠩ ᠲᠠᠢ                        ᠠᠬᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ                        ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ                                ᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ                                ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠤᠳᠤᠮᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︕                        ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ                        ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ                        ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡ  ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ                        ᠡᠪ  ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠲᠠᠢ                                ᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ                                ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠤᠳᠤᠮᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︕                        ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ                        ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ                        ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠴᠡᠨ ᠳᠤ                        ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠲᠠᠢ                               ᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ                               ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠤᠳᠤᠮᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︕                        ᠬᠤᠣᠯᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ                        ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ                        ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ                        ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ                                ᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ                                ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠤᠳᠤᠮᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︕                        ᠠᠳᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ                        ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ                        ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ                        ᠠᠯᠠᠭ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠱᠠᠭᠰᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ                                ᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ                                ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠤᠳᠤᠮᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︕                         ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠨᠵᠢ ᠪᠠᠷ                         ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ                         ᠲᠠᠩᠬᠢᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠴᠤᠳ                         ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠵᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ                                 ᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ                                 ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠤᠳᠤᠮᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︕                         ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ                         ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠦ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠭᠤᠨᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ                         ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ                         ᠤᠳᠠ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ                                 ᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ                                 ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠤᠳᠤᠮᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︕                         ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ                         ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ                         ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ                         ᠮᠠᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ                                 ᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ                                 ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠤᠳᠤᠮᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︕                         ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ                         ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ                         ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ                         ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ                                 ᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ                                 ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠤᠳᠤᠮᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︕                                                           2019   8    4
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号