ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/1/19
ᠨᠠ᠊ · ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ︵ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ 18548636731︶ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ︵ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ᠦᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠭᠤᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠬᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠨᠢᠭᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠰᠤᠷ ᠢᠪᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠦᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠭᠲᠤᠬᠤᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠭᠢᠬᠤᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠬᠤᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠰᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠱᠠᠭᠰᠢᠯᠳᠤᠨᠰᠢᠷᠡᠮᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠱᠦᠯᠦ ᠳᠠᠷᠭᠢᠯᠵᠤᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠦᠭᠡᠵᠦᠰᠢᠬᠢᠷ ᠬᠦᠯᠬᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠶᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠯᠡ ᠪᠢᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠤ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤᠰᠢᠨᠳᠠᠰᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠡᠬᠡᠴᠤᠤᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠲᠤᠪᠴᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠠᠪᠠᠭᠠᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠦᠨᠳᠡᠶᠢᠬᠦ ᠳᠤᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠵᠦᠮᠡᠯᠲᠡᠶᠢᠬᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠠᠨᠢᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠡᠪᠦᠯᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠢ ᠤᠭᠲᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号