ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ︽ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ︾ ᠤᠨ  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ  ᠨᠢ  ︵  ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020-08-08
︵4︶ ︽ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠮᠳᠠᠭᠤ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩᠭᠡᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ ᠦᠨᠡᠩᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠢᠷᠡᠳ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1660 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠡᠭᠨᠢᠭᠤᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠭᠦᠷᠭᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠦ ᠵᠤᠷᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠤᠬᠡᠳᠦ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠡ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ︽ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠦᠷᠭᠡ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1667 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ — ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯᠳᠦ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠲᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠃ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ︽ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ︽ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠨ︾ ᠰᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ᠂ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠡᠭ᠂ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠵᠤᠯᠠᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠡᠨ ︽ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ︾ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠳᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃       ︵5︶ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺᠧ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠢ 2015 ᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ︾ 〈 巴林右旗与固伦淑慧公主 〉ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠨ ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ   ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠪᠸᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 97 ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ᠂ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠮᠡᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂᠂᠂᠂᠂᠂︾᠂ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂᠂᠂᠂᠂᠂︾᠂ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂᠂᠂᠂᠂᠂᠂︾᠂ ︽ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ᠂᠂᠂᠂᠂᠂︾᠂ ︽ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠭ  ᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂᠂᠂᠂᠂᠂︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠡᠳ᠋ ᠦᠯᠦᠭ  ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠰᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ︽ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ  ᠡᠰᠢᠯᠡᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ︖︕︽ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ︾ 〈 巴林右旗与固伦淑慧公主 〉ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠠᠰᠤ᠄1᠂ ︽︵ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ︶ ᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ 康熙᠂大清会典︾2᠂ ︽ᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ᠂ ᠦᠬᠢᠳ ᠦᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠰ ᠲᠡᠪᠳᠠᠷ᠂ 清代列祖女孙直档玉碟︾3᠂ ︽ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠬᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠦ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂康熙朝满文朱批奏折全译︾4᠂ ︽ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠦ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ᠂ 清朝前期理潘院满蒙文题本︾5᠂ ︽ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ᠂ 水晶念珠︾6᠂ ︽ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ ᠮᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ 尊贵的公主妈妈之王公旧氏族谱︾7᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠢᠢ ︵杜家骥︶᠄ ︽ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾︔8᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠄  ︽1628 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠰᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠦᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾  ᠃9᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠵᠠᠭᠴᠢᠳᠰᠡᠴᠡᠨ ︵扎奇斯钦︶᠄ ︽ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠴᠠᠭ᠎ᠠ︾︔      ︵6︶ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠤᠯᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠢ ︽ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽1652 ᠤᠨ ︵ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ   ᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠦ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠪᠠ︾ ᠬᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ︵ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ  ︶ ︽ᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ᠂〈康熙᠂大清会典〉142 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠪᠤᠳᠢ ︽ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ᠂ ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ〈理潘院᠂丁册᠂顺治九年〉︾ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠮᠡᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠰᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ  ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠵᠤᠯᠠᠴᠢᠳ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠬᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ︶ ᠠᠴᠠ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ  ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ 600 ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ  ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ᠃ᠠᠳᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠯᠠᠴᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ︽ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠭᠦᠡᠭᠵᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠵᠤᠯᠠᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠴᠦᠨᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠰᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ᠂ ᠮᠦᠰᠦᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠴᠢᠳ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠳ᠂ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠤᠳ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠳᠡᠬᠢ ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠳ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠰᠧᠪᠳᠡᠨ ᠸᠠᠩ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠭᠦᠡᠭᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠤᠰᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ︽ᠵᠤᠯᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠳ︾᠂ ︽ᠵᠤᠯᠠᠴᠢᠨ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ︽ᠵᠤᠯᠠᠴᠢᠨ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ︽ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ︾ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠨᠤᠳᠤᠭ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ︽ᠵᠤᠯᠠᠴᠢ︾ ᠤᠶᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ︽ᠠᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ︾᠂ ︽ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠴᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠭᠤᠨ︕︖︽ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ︾ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠡᠨᠡ  ᠤᠰᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ︽ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ︾ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠵᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠦᠰᠦᠭᠳᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠᠴᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ︽ᠭᠦᠡᠭᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ︾ ᠪᠤᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠤᠬᠡᠳᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠳᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠶᠠᠰᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠠᠯ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ︶            
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号