ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠬᠤᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020-08-05
        ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠳᠤ  ᠠᠶᠠᠯᠭᠰᠠᠨ︾  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠳ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ  ᠠᠳᠠᠷ   ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ  ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ  ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ  ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠳᠠᠢ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ  ︽ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ   ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠬᠤᠷᠠᠨ᠂   ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠᠮᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ︾ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ  ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠤᠭᠳᠠᠬᠤ᠂  ᠲᠠᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂   ᠵᠤᠭᠤᠰ  ᠮᠦᠩᠭᠦ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂  ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ   ᠤ ᠴᠢᠭ᠋  ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠭᠠᠷᠴᠦ  ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ  ᠵᠢᠵᠡᠭ   ᠪᠠᠯᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠵᠤ  ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠠᠢ  ᠂  ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ   ᠰᠢᠨ ᠯᠢᠨ ᠵᠧᠨ   ᠤ  ︽ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠬᠤᠤ  ︾   ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ᠃  ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ  ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ  ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠳᠠᠢ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ︽ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠬᠤᠤ  ︾ ᠶᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ  ︖ ᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠪᠡ  ︖  ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠯᠢᠦᠢ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠦ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠃  ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠃  ᠲᠠᠷᠦᠢ  ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠵᠧᠩ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠰᠢᠨ ᠯᠢᠨ ᠵᠧᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ   ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ  ︵ᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠡ   ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ  ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠮᠡᠯ  ᠤᠨ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ   ᠪᠠᠨ  ︽ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠬᠤᠤ  ︾ ᠭᠡᠵᠠᠢ  ᠃ ᠺᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ  ︵1938︶ ᠤᠨ  ᠳᠤ   ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠨᠤᠶᠠᠨ  ᠡᠦ ᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ   ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠦᠭᠡ  ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠠᠯ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠭᠦᠨᠴᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ  ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠸᠠᠩ ᠵᠧᠩ  ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ   ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠵᠤ  ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ  ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ   ᠳᠤ  ᠯᠢᠦᠢ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢ ᠯᠡ ᠠᠷᠠᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃   ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ  ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 450----50 ᠺᠢᠯᠤᠭᠢᠷᠠᠮ  ᠠᠷᠠᠬᠢ   ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠂ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ  ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ᠂  ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ   ᠢ  ︽ ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠬᠤᠳᠠ  ᠮᠡᠳᠦ᠂  ᠡᠳ᠋ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠨᠢ  ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ  ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ  ︾  ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ  ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ   ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠰᠢ ᠪᠠᠷ  ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠢᠰᠭᠡᠨ‌ᠨᠡᠷᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠩᠬᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ  ᠂ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠠᠢ  ᠂  ᠤᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ  ᠃ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠨᠢ  ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠨᠳᠤᠷ  ᠂ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠴᠤᠳᠠᠭ  ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ  ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ  ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠤᠯ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ  ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ   ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠬᠤᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ   ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ  ᠸᠠᠩ ᠵᠧᠩ ᠤᠨ  ᠨᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠳ    ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ   ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ   ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠬᠤᠤ ᠶᠢᠨ  ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷ  ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢ ︽ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠦ  ᠂  ᠰᠦ  ᠰᠢᠭ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ  ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ  ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠤᠵᠤ  ︽ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠱᠠᠯᠠᠵᠤ  ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ  ᠃  ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ   ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠦᠢ  ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠰᠬᠤ   ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ  ᠡᠦ ᠽᠢ ᠰᠢᠦᠸᠠᠨ  ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠬᠤᠤ ᠶᠢᠨ  ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠮᠤ᠋ ᠶᠢᠨ    ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠳᠤ  ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ  ︽ᠬᠠᠩᠰᠢ  ︾   ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠦᠢᠯᠡᠰᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ︾   ᠢ  ︽ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ︾ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠩᠰᠢᠷᠦᠨ  ︽ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ  ᠱᠠᠭᠠᠬᠢᠨ  ᠪᠠᠭᠤᠬᠤᠶ᠎ᠠ  ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠶ᠋ᠨᠨᠴᠢᠨ   ᠤ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ  ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠨ  ᠂   ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ  ᠠᠷᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠠᠮᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠰᠠᠬᠤᠯ᠎ᠠ᠂  ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ  ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ   ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ  ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ  ᠵᠢᠭᠠᠪᠠ᠃︾᠃        ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ  ᠬᠤᠤ ᠨᠢ  ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠯᠭᠠᠳ ᠨᠢ  ᠰᠢᠨ ᠯᠢᠨ ᠵᠧᠨ ᠭᠡᠮᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠴᠠᠭ ᠤᠨ  ᠵᠡᠭᠦᠦ  ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠤ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ 1992 ᠤᠨ ᠳᠤ  ᠰᠢᠨ ᠯᠢᠨ ᠵᠧᠨ   ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠨᠢ  ︽ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠬᠤᠤ︾ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ  ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ2000 ᠺᠢᠯᠤᠭᠢᠷᠠᠮ ᠰᠢᠰᠢ  ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ 900 ᠺᠢᠯᠤᠭᠢᠷᠠᠮ  ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠠᠷᠡᠵᠤ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ 60 ᠭᠢᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ  ︽ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ︾ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ  ᠂38 ᠭᠢᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ  ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ  ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ   ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 16 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃  ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠤᠨ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 150---170 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ  ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ  ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠤ  ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠭᠤᠯᠢᠷ  ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ  ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ 75 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ  ︽ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠤ  ︾  ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃           ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ  ︽ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠬᠤᠤ︾ ᠶᠢᠨ  ᠨᠡᠷᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ  ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ   ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ   ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ  ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂  ᠲᠡᠭᠡᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ  ᠂  ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠠᠳᠠᠯ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠤᠵᠤ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠳ᠋ᠦᠭ ᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠬᠤᠤ ᠶᠢᠨ  ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠫᠦᠰᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ  ᠄ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠧᠦ  ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂  ᠸᠠᠩ ᠱᠤᠤ ᠪᠠᠢ  ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ᠎ᠡ   ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠂  ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠴᠧᠨ  ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂  ᠳ᠋ᠢᠩ ᠶᠢᠦ  ᠴᠦᠨ   ᠤ  ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂  ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ  ᠬᠡᠳᠦᠨ  ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ  ᠢᠥᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠩ ᠤᠨ  ︵ᠶᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ︶  ᠂  ᠬᠤᠩ ᠱᠧᠩ  ᠴᠧᠩ  ︵ᠮᠠ ᠴᠢ ᠯᠢᠨ︶᠂ ᠰᠠᠨ ᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ  ︵ᠯᠢᠦ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ︶  ᠃ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠴᠢ ᠱᠧᠦ  ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂  ᠮᠢᠨ ᠱᠧᠩ  ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ︵ᠯᠤ᠋  ᠳ᠋ᠠ ᠱᠢᠶᠠᠨᠱᠧᠩ︶  ᠂ ᠴᠢᠩ  ᠹᠠ  ᠲᠡᠯᠭᠡᠰᠢ  ︵ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ︶᠂  ᠲᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ   ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠭᠡᠷ ︵ ᠲᠠᠨ ᠽᠢ  ᠮᠢᠩ︶  ᠂  ᠰᠥᠩ  ᠱᠦᠨ  ᠽᠠᠢ   ᠤᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂  ᠵᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠱᠢ ᠶᠢᠨ  ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂  ᠯᠢ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠡᠮ ᠤᠨ  ᠫᠦᠰᠡ᠂  ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠲᠤᠤ ᠶᠢᠨ  ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂   ᠶᠢᠨ ᠹᠧᠩ ᡂᠢ ᠶᠢᠨ  ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂  ᠭᠦᠸᠧ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠂ ᠹᠦ᠋ ᠱᠦᠨ ᠴᠧᠩ  ︵ᠯᠢᠦ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ  ︶  ᠃90 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ  ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠬᠤᠤ   ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ  ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠤ  ᠂ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠫᠦᠰᠡ  ᠰᠢᠭᠤᠶᠢᠷᠠᠵᠤ᠂  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠴᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠤᠨ  ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号