ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠤ  ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020-07-29
    ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠳᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ 41 ᠤᠨ ︵1776 ᠤᠨ︶ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢ ᠵᠢᠯ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠠᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠡᠵᠡᠬᠦᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ ᠪᠡᠯᠡᠨ  ᠤᠷᠰᠢᠭ  ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠳᠤ ᠪᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠦᠷᠦᠨ ᠰᠢᠷᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠬᠢᠯᠢᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠷᠭᠡ  ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠪᠠᠢ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠳᠠᠢ ᠱᠨ ᠰᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠨᠠᠮᠠᠯᠵᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨ   ᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠴᠤᠳ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠯᠡᠮ᠎ᠠ  ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ  ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃                ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠤ  ᠦᠭᠡ  ᠶᠢ  ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠤᠬᠠᠨ   ᠨᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ   ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ  ᠡᠦ ᠶᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ  ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号