ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020-07-22
   ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠬᠢᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠦᠳᠤᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠬᠦᠷᠤᠩᠭᠡ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠬᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠦᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡ ᠦᠯᠵᠢ  ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠲᠠᠩᠬᠢᠰ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠰ   ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ  ᠦᠭᠡ ᠶᠢ   ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ  ᠡᠦ ᠶᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃  ᠨᠣᠲ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ  ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃  15148138767
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号