ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠴᠢᠩᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠠᠨ  ︵ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯᠳᠤ  ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ︶  ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020-07-20
        ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯᠳᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ   ᠨᠢ  ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ   ᠤ ᠰᠢᠨ ᠯᠢᠨ ᠵᠧᠨ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ︵ᠯᠤ᠋ ᠱᠠᠨ  ︶ ᠤ ᠰᠧ ᠹᠠᠩ ᠴᠧᠩ ︵ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ  ︶ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ 400 ᠮᠧᠲᠷ  ᠂  ᠵᠡᠭᠦᠨ   ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ  ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠨᠢ 400 ᠮᠧᠲᠷ  ᠂  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 1600 ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ  ᠮᠧᠲᠷ  ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ  ︽ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ  ︾ ᠨᠢ  ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠴᠢᠩᠵᠧᠦ  ᠰᠢᠦᠸᠠᠨ ᠨᠢᠩ ᠤᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠳᠤ  ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠱᠢᠩᠽᠦ᠋ᠩ   ᠶᠧᠯᠢᠦᠢ  ᠽᠥᠩ  ᠵᠧᠨ  ᠵᠢᠩ ᠹᠦ᠋ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤᠨ  ︵1091︶ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠰᠢᠩᠽᠦ᠋ᠩ   ᠤᠨ  ᠰᠢᠩ ᠱᠧᠩ ᠭᠦᠩ ᠳᠤ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ  ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ   ᠮᠦᠬᠦᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ  ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠳᠠᠭᠳᠠᠨ  ᠡᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ  ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ   ᠤᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ  ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤ  ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂  ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ︵ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ  ︶   ᠳᠤ  ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ  ᠂ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1908 ᠤᠨ ᠳᠤ  ᠯᠢᠨᠰᠢ  ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ  ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ  ᠃ ᠯᠢᠦᠢ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ  ᠦᠪᠦᠩ ᠤᠨ  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ   ᠶᠢᠨ  ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ  ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠬᠤᠳᠠ   ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ  ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ  ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ  ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ  ᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ᠂  ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ   ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠪᠠᠰᠠ   ᠵᠧᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠤ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ︵ᠲᠠᠩ ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ᠋ᠩ ᠯᠢ ᠰᠢ ᠮᠢᠨ  ︶  ᠂ ᠺᠠᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ  ︵ᠲᠠᠩ ᠰᠢᠦᠸᠠᠨᠽᠦ᠋ᠩ  ᠯᠢ ᠯᠦᠩ ᠵᠢᠢ  ︶᠂ ᠱᠧᠨ ᠭᠦᠩ  ︵ᠡᠦ ᠽᠧ ᠲᠢᠶᠠᠨ  ︶  ᠂ ᠵᠧᠨ  ᠶᠤᠸᠠᠨ  ︵ᠲᠠᠩ  ᠳ᠋ᠧᠽᠦ᠋ᠩ  ᠯᠢ ᠱᠢ  ︶᠂ ᠲᠠᠢ ᠫᠢᠩ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ  ᠡᠦ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠺᠤᠸᠠᠢ   ᠵᠢᠢ ᠸᠠᠩ  ᠰᠦᠨ ᠾᠸᠦ  ︶᠂ ᠹᠦ᠋ ᠴᠠᠩ   ︵ᠰᠥᠩ ᠯᠢᠦ  ᠢᠦᠢ  ︶  ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ  ︵ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠰᠦᠩ  ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ᠋ᠩ  ᠵᠤᠤ  ᠯᠢᠩ  ︶  ᠂ ᠵᠧᠨ  ᠶᠢᠦ  ︵ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠩ  ᠾᠧ — ᠵᠧᠩ  ᠷᠧᠨ  ᠸᠧᠨ  ︶  ᠂ ᠱᠧᠨ  ᠽᠧ  ︵ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠧ  ᠯᠢᠦᠢ  ᠠᠪᠤᠤᠵᠠᠢ  ︶ ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ   ︵ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ᠋ᠩ  ᠶᠧ ᠯᠢᠦᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠭᠤᠸᠠᠩ︶  ᠶᠢᠩ ᠯᠢ  ︵ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠮᠦᠽᠦ᠋ᠩ  ᠶᠧ ᠯᠢᠦᠢ ᠵᠢᠩ  ︶  ᠂ ᠲᠠᠢ ᠫᠢᠩ  ︵ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠱᠧᠩᠽᠦ  ᠶᠧ ᠯᠢᠦᠢ  ᠯᠥᠩ ᠱᠢᠦᠢ  ︶  ᠂ ᠴᠦᠩ ᠱᠢ  ︵ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠰᠢᠩᠽᠦ᠋ᠩ  ᠶᠧ  ᠯᠢᠦᠢ  ᠽᠥᠩ ᠵᠧᠨ  ︶  ᠂  ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠦᠩ  ︵ᠯᠢᠶᠤᠤ  ᠳ᠋ᠤᠤᠽᠦ᠋ᠩ  ᠶᠧ ᠯᠢᠦᠢ ᠾᠦᠩ ᠵᠢᠢ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠤ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠨᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ  ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃       ᠡᠨᠡᠬᠦ  ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ  ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠨᠨ  ᠯᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠹᠦ᠋ ᠠᠴᠠ  ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ︵ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ  ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ  ︶  ᠬᠦᠷᠴᠦ  ᠵᠤᠰᠠᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ  ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠦᠨ᠃  ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ  ︽ᠡᠪᠡᠰᠦ  ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ  ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ  ︾ ᠭᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1033 ᠤᠨ ᠤ  ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠰ ᠡᠳᠦᠷ  ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠰᠢᠩᠽᠦ᠋ᠩ  ᠶᠧ ᠯᠢᠦᠢ  ᠽᠥᠩ ᠵᠧᠨ  ᠯᠢᠶᠠᠩ  ᠳ᠋ᠢᠩ ᠵᠦᠭ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 1058 ᠤᠨ ᠤ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠯᠢᠶᠤᠤ  ᠳ᠋ᠤᠤᠽᠦ᠋ᠩ  ᠶᠧ  ᠯᠢᠦᠢ  ᠾᠦᠩ  ᠵᠢᠢ  ᠲᠦᠪ ᠡᠷᠭᠡᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ︵ᠵᠦᠩ ᠾᠦᠢ ᠴᠤᠸᠠᠨ —— ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ   ᠤ  ᠲᠠᠪᠢᠨᠭᠡᠷ   ᠠᠴᠠ  ᠵᠢᠦ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠸᠠᠩ  ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠤ  ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ︶  ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠰᠢᠶᠤᠤ  ᠠᠨ  ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ  ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠭᠦᠯᠦᠨ  ᠪᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ 1063 ᠤᠨ ᠤ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠂ ᠳ᠋ᠤᠤᠽᠦ᠋ᠩ  ᠤᠰᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ  ︵ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ  ᠡᠬᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ︶ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ   ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠠᠨ  ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ  ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠦ  ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠰᠢᠩ ᠭᠦᠸᠧ  ᠵᠢᠶᠧ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠰᠢ  ᠷᠦᠩᠭᠧ  ᠨᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠸᠠᠩ  ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ  ᠵᠡᠭᠦᠨ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠯᠢ ᠪᠢ ᠰᠢ  ᠶᠧ  ᠯᠢᠦᠢ ᠲᠤ   ᠨᠠᠢ   ᠶᠢ  ᠢ ᠯᠢ  ᠪᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠠᠢ᠃        ᠠᠯᠳᠠᠨ  ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠮᠦᠨ ᠯᠡ  ︽ ᠡᠪᠡᠰᠦ  ᠤᠯᠠᠳᠠᠢ  ︾ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ  ᠂  ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂  ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠤᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠤᠭᠳᠤᠯᠵᠤ  ᠂ ᠬᠡᠳᠦ  ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ  ᠂1947 ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ  ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠤ  ︽ᠬᠤᠵᠢᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠤᠪᠬᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ︾   ᠲᠠᠢ  ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ   ᠲᠤ  ᠲᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1960 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠨᠠᠮ  ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢ  ᠮᠤᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ  ᠶᠡᠭᠡᠪᠡᠷ  ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠤ  ᠂ ᠯᠤ᠋ ᠱᠠᠨ ᠤ  ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ  ᠤᠨ ᠱᠦᠵᠢ  ᠳ᠋ᠧᠦ ᠵᠧᠨ ᠾᠧ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ 10 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ᠋  ᠮᠤᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ   ᠳ᠋ᠠᠵᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠦ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号