ᠶᠡᠭᠡ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠣ  ᠣᠯᠣᠰ  ︵1︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/7/3
                                                                                                         ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ          ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠾᠦᠨ᠂ ᠾᠦᠩᠨᠣ᠂ ᠬᠦᠨᠢ᠂ ᠸᠣᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠭᠴᠢᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠨ ᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠡᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠲᠠᠮᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃        ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠨᠳᠣᠵᠣ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠯᠠᠪᠲᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠣ ᠲᠠᠰᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠠᠷᠢᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠭᠤᠨᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠠᠳ  ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠢ (ᠮᠠᠵᠠᠷ )ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ  ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷᠴᠣᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠣᠳ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠣᠳ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠳᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠭᠡᠵᠣ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ1949 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃          ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠾᠦᠩᠨᠣ  ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ  ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠣᠯᠣᠰ ᠭᠦᠷᠦᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠣᠪᠤᠭ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠣ ᠪᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠠᠨ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠪᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠤᠷ  ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠭᠡᠵᠣ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠣ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ  ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃          ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ   ︽ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠠᠷᠢᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠣᠳᠣᠮ ᠠᠷᠢᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ  ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠦᠵᠣ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠬᠡᠨᠣᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠣ ᠪᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠨᠣᠳ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠨᠣᠳ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠣᠳ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠣᠳ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠨᠣᠳ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠨᠣᠳ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠬᠦᠬᠡ ᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠩᠭᠡ ᠭᠡᠵᠣ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠣᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠲᠦᠷᠦᠭᠴᠣᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠦᠷᠭᠦᠳ ᠭᠡᠵᠣ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠾᠦᠩᠨᠦᠴᠣᠳ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠲᠦᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠳᠡᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠣ ᠬᠦᠭᠡᠨᠣᠳ ᠭᠡᠬᠦ  ᠨᠢ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠲᠣ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠬᠦᠬᠡᠨᠣᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠾᠦᠨᠦᠳ ᠭᠡᠵᠣ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠪᠰᠦᠭᠦᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠦᠨ ᠣᠰᠣᠲᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠣ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠠᠳ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠣ᠃ ᠾᠦᠩᠨᠣᠴᠣᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ  ᠪᠠᠨ ︽ᠬᠣ᠋︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠃ ︽ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠨ  ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠮᠣᠢ᠂ ᠣᠮᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠬᠣ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠮᠣᠢ᠂ ᠬᠣ᠋ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠣᠭᠲᠣ ᠦᠷᠯᠣᠭ᠌ ᠤᠳ ᠪᠣᠶᠣ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠾᠦᠩᠨᠣ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠨ ᠢᠣᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠨ  ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ  ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠡᠳ᠋  ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠬᠣ᠋ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠣᠭᠲᠣ ᠦᠷᠯᠦᠭ︾  ᠭᠡᠵᠣ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠢ ᠳᠣᠷᠣᠮᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ︽ᠬᠣ᠋ ᠨᠤᠭᠤᠳ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠾᠦ᠋ᠨᠣᠳ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠤᠨᠣᠳ᠂ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡᠨᠣᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠣ᠃           ᠰᠢᠷᠨᠣᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠭᠡᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠦᠬᠡᠨᠣᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ  ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠺᠠᠣᠺᠠᠰ ᠶᠠᠰᠣᠲᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠬᠠᠯᠲᠣ᠂ ᠬᠦᠬᠡ ᠨᠢᠳᠦᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠨ  ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠾᠦᠸᠧ ᠴᠢᠣᠢ ᠪᠢᠩ ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠰᠬᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠣᠷᠲᠣ ᠰᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠬᠠᠯᠲᠣ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠮᠠᠷᠲᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠠᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠧᠷᠢᠰ ᠮᠡᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣᠲᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠬᠦᠬᠡ ᠨᠢᠳᠦᠲᠡᠨ ᠭᠡᠵᠣ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃          ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠷᠢᠲ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠳᠣ  ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠶᠢᠯᠣᠭ᠍ᠳᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠾᠦᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠂ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠨ᠂᠂᠂᠂ ᠭᠡᠵᠣ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤ᠂  ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠷᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠣ ᠭᠷᠢᠲ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠣ ᠣᠩᠰᠢᠵᠣ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠣ ᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠣ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠾᠦᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠣᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠨᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠣᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠯᠣᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠣ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠡ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨᠴᠡ ᠾᠦᠩᠨᠦᠴᠣᠳ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ ᠤᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠡᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠮᠠᠷ ᠶᠣᠮ᠃         ᠾᠦᠩᠨᠦᠴᠣᠳ ᠬᠦᠬᠡ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠣ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠦᠳ ᠤᠳ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠢ ᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭᠴᠣᠳ  ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠺᠴᠣᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠣᠬᠤ ᠳᠣᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠣᠯᠣᠰ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ ᠡᠯᠭᠦᠵᠣ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠣ᠋ ᠪᠦᠷᠢᠳᠡ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠠᠳᠡ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠣᠣᠷ  ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠣ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠴᠣ᠋ ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠪᠲᠣᠷ ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠢᠷ ᠦᠰᠦ  ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠣ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠣ᠋ ᠺᠠᠣᠺᠠᠰ ᠴᠢᠰᠣ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠳᠣ ᠴᠣ᠋ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠪᠢᠷ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠷ ᠮᠣᠰᠭᠢᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠪᠲᠦᠷ ᠪᠣᠶᠣ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠪᠲᠣᠷ ᠨᠢᠳᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃          ᠡᠭᠦᠨᠴᠡ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠦᠷᠭᠦᠳ᠂ ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠣ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠣ ᠭᠡᠵᠣ ᠦᠵᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃            ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠣ  ᠣᠯᠣᠰ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ  ᠣᠯᠣᠰ ᠭᠡᠵᠣ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠩᠴᠦ᠋ᠨ ᠪᠣᠮᠪᠤ ᠴᠢᠣ ᠴᠦ᠋ ᠶᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠲᠡᠭᠡᠨ ︽ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠨ ᠢᠣᠢ ᠶᠢᠨ  ᠣᠯᠣᠰ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠬᠡᠳᠦᠨᠲᠡ ᠳᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠣᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠲᠠᠢ ᠶᠧᠯᠦᠢ ᠠᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠧᠯᠦᠢ ᠠᠬᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠮᠳᠣᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠣ ᠪᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠣᠰ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠬᠠᠪᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃           ᠶᠤᠸᠠᠨ   ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠦᠨ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ︽ᠾᠦᠨ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠴᠣ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ︽ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ︽ᠦ︾ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ︽ᠾᠦ᠋︾ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ︽ᠣᠭᠲᠣᠯᠵᠣ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ︽ᠾᠦᠭᠡᠲᠦᠯᠡᠵᠣ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠵᠣ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠤᠤ  ︖ ᠭᠡᠮᠡᠷ᠃          ᠠᠯᠲᠠᠨ  ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠬᠢᠩ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ︽ᠴᠠᠬᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢ︾ ᠭᠡᠵᠣ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠴᠠᠨ ᠢᠣᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠦᠷᠴᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠶᠣᠮ᠃  ᠨᠢᠭᠡ  ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠸᠠᠩ︾ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠯ ᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ︽ᠴᠠᠨ ᠢᠣᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠣ᠋ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃  ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ  ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠡᠶᠢᠮᠣ ᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠣᠮ᠃                ᠣᠳᠣ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ︽ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ︾ ︽ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ︾ ︽ᠮᠣᠩ ᠭᠠᠯ︾ ︽ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠶᠠᠩᠵᠣ  ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠯᠲᠠᠨ  ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠣᠯᠣᠰ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨᠣᠰ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠪᠠᠢ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠵᠣ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠤᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ︾ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠣᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠵᠣ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠲᠣ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠣ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃          ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠶᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠣ᠋ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ  ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠳᠤ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︾ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︾ ︽ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︾ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠭᠤᠲᠣ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 44 ᠣᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︾ ︽ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠲᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠭᠤᠲᠣ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠶᠠᠰᠣ ᠣᠪᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠠᠢ᠃          ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠪᠠᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ︽ᠮᠣᠩ︾᠃ ᠡᠨᠡ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ︽ᠮᠣᠩ ᠦᠭᠡᠢ︾ ︽ᠮᠣᠭ᠍ᠭᠠᠨᠢᠬᠤ︾ ︽ᠮᠣᠩᠲᠠᠢ︾ ︽ᠮᠣᠩᠳᠠᠬᠤ︾ ︽ᠮᠣᠩᠳᠠᠰᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ︽ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ ᠢ ‍ᠭ᠌︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠪᠣᠭᠤᠷᠵᠢ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠪᠡᠰᠣ ︽ᠮᠣᠩ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠣᠯᠣᠰ︾  ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠣ ︽ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︽ᠮᠣᠩ + ᠤᠳ︾᠂ ︽ᠮᠣᠩ + ᠯᠣᠳ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠣ ᠭᠡᠵᠣ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠶᠣᠮ᠃          ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠴᠣ᠋ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠵᠣ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠶᠢᠳ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃          ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠶᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ( ᠬᠠᠣᠯᠢ ) ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠳᠠᠭ᠃  ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ   ᠤ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠵᠡᠬᠢᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠮ   ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡ ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ‌ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃          ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠯᠠᠬᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠵᠣ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠵᠣ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠣᠮ᠃          ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠣ ᠬᠡᠷᠡᠶᠢᠳ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠣ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠣᠯᠣᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃          ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ︽ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠤᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠶᠢᠳᠣ ᠶᠢ ᠣᠷᠬᠢᠵᠣ ᠠᠷᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠪᠠ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ  ᠣᠯᠣᠰ   ᠲᠤ ᠭᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠪᠴᠣ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠠᠵᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠣ ᠰᠣᠶᠢᠲᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠷᠯᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠣᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠲᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠲᠣᠮᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠ ᠬᠠᠲᠣᠨ ᠮᠠᠨᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠣ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠᠶᠣᠯ ᠢᠷᠡᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠲᠣ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠣᠷᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠣ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠲᠣᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠭᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠣ᠋ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠣ ᠬᠦᠴᠣ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃          ᠪᠠᠲᠣᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠦᠳ ᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠣ ᠣᠳᠣᠮ ᠳᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠠᠶᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ  ᠰᠠᠯᠣᠯᠴᠠᠬᠤ   ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠵᠣ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃          ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠨᠢᠳᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠳᠣᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠣᠯᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠰᠢᠬᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠰᠢᠬᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠳᠣᠰᠠᠭᠠᠷ  ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠣ᠋ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠷ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠡᠳᠦᠰ ᠶᠣᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠣ  ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ ᠢ ᠡ᠃          ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠣᠬᠡᠲᠣ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠴᠢᠨ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠣᠳᠣᠨ ᠵᠢᠷᠣᠬᠠᠢ᠂ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ  ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠᠨᠠᠷ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠡ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠣ᠋ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠠᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠬᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠣ᠃          ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠣ᠋ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠳᠦᠪ ᠳᠦᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠪᠣᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠡᠮᠡᠭᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠳᠣᠩᠭᠤᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠣ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠣ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣ᠋ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠣ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ︽ᠮᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠪᠠᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠣ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠴᠣ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃          ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ  ᠣᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠯᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃                                                                         ︵ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠢ︶
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号