ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠯᠲ᠋ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠲᠤᠨᠢᠶᠤᠺᠤᠺ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ   ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/6/28
ᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠯᠲ᠋ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠲᠤᠨᠢᠶᠤᠺᠤᠺ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ   ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠨ ᠦᠭᠡ              ᠪᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠨᠢᠶᠤᠺᠤᠺ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠰᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠴᠢᠵᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠪᠠ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠥᠯᠥ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠮᠥᠬᠦᠪᠡ᠃                ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠳᠦᠷᠦ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠳᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠱᠠᠳ ︵ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ︶ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠨᠢᠶᠤᠺᠤᠺ ᠪᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠶᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠬᠡᠮᠡᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠨᠢᠶᠤᠺᠤᠺ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠡᠯᠲ᠋ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠳᠤ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠭᠤᠰ ᠢ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠪᠢ ᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠤᠭᠤᠢ ᠬᠤᠵᠢᠨ ︵ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ  ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ︶ ᠪᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ ᠪᠢ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠦᠯᠠᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠢ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠮᠡᠳᠦ ᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠤᠭᠤᠰ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ᠄ ᠳᠥᠭᠡᠰ᠂ ᠤᠭᠤᠰ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ ᠲᠤ ᠭᠤᠨᠢ ᠰᠡᠩᠭᠦᠨ ᠢ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠨᠷᠠ ᠰᠠᠮ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠦᠳᠡᠯᠡᠪᠡᠢ᠂ ᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠠᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠩᠬᠦᠶᠠᠳ ᠢ ᠳᠡᠳᠡ ᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢ᠃ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠳᠡᠳᠡ ᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠰᠦᠬᠡᠢ ᠪᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠭᠤᠰ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠳᠡ ᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠰᠦᠬᠡᠢ ᠪᠢ᠃ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤ︕ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤ︕ ᠪᠢ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠠᠢ︕ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠢ︕ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠤᠶᠢᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠴᠢᠯ᠎ᠡ ᠪᠢ᠃ ᠥᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠶᠢᠨ᠄ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠤᠭᠤᠰ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠥᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠤᠯᠤᠶᠤ ᠪᠢᠳᠡ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ  ᠢ ᠨᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠤᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠴᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠰᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠶᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠥᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠨᠢᠶᠤᠺᠤᠺ ᠪᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠪᠡ᠃ ᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠷᠡ ︵ᠬᠠᠭᠠᠨ︶ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠦᠭ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠢ ᠳᠡᠳᠡᠨ ︵ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ︶ ᠢ ᠥᠳᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠤᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠭᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠤ ᠤᠭᠤᠰ ᠨᠠᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤᠯᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤᠢ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠭᠤᠰ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠨᠢᠶᠤᠺᠤᠺ ᠪᠢ ᠥᠪᠡᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠴᠥᠮ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠳ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠥᠬᠦᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠳᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠦᠰᠢᠨ᠂ ᠪᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠦ᠋ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠳᠦ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠯᠳᠦᠪᠡ᠃                ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠰᠡ ᠳᠡᠶᠢᠯᠪᠡᠰᠦ ᠳᠡᠷᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠰᠡ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠡᠰᠦ ᠳᠡᠳᠡ ᠮᠠᠨ ᠢ ᠮᠥᠬᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠰᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠯᠳᠦᠴᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠦᠷᠭᠧᠱ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠤᠭᠤᠰ ᠨᠠᠷ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠪᠡ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡᠰ  ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠤᠶᠢᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠰᠤ᠂᠂᠂᠂ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠢ᠃ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠤᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠮᠡᠨ ︵ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ︶ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠰᠤᠨ  ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠥᠯᠥ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠢ᠃ ᠪᠢ ᠵᠠᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠥᠯ ᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠰ᠂᠂᠂᠂ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠥᠭᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠮ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠂ ᠠᠩ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ ᠴᠤᠪᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠨᠦ᠄ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠴᠢᠯ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠭᠲᠮᠧᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡ ᠬᠡᠮᠡᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤ ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠭᠠᠳᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤ ᠬᠡᠮᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠳᠥᠯᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠰᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠪᠧᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠨᠤᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ  ᠬᠢ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠠᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠡᠷᠡ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠵᠤ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ᠄ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠬᠢ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠠᠮᠤᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠂᠂᠂᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠮ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠬᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠳᠡᠨ  ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠬᠦᠭᠮᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ  ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠢᠵᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠭᠧᠱ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠴᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠷᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠮᠠᠨ ᠢ ᠮᠥᠬᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠦᠷᠭᠧᠱ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠠᠶᠢᠰᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠠᠶᠢᠰᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠪᠢ ᠠᠮᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷ  ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠷᠡ ︵ᠬᠠᠭᠠᠨ︶ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠨᠧᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠭᠧᠱ ᠱᠠᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠨᠢᠶᠤᠺᠤᠺ ᠨᠡᠳᠡᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠴᠢ ᠡᠨᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ︵ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠢ︶ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠳᠠᠷᠤ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠳᠡᠳᠡ ᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠠᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠢᠯᠡᠭᠡ᠃ ᠳᠡᠳᠡ ᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠬᠤᠴᠤᠷᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ︵ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠ︶ ᠳᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠶᠢᠨ᠄ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠢᠰᠤᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠠᠶᠢᠰᠤᠢ᠃ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠷᠢᠱ ᠭᠦᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠪᠡ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠨᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠮᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠯᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠠᠫᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠨᠢᠶᠤᠺᠤᠺ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠦ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠭᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠢᠷᠴᠢᠰ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠢ ᠤᠯᠤᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯᠴᠤᠤ ᠳᠤ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠬᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ᠃                ᠳᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠᠰᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ᠄ ᠶᠠᠷᠢᠱ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠤᠷᠠᠪᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠬᠢ ᠨᠠᠷ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠪᠤᠴᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠨᠢᠶᠤᠺᠤᠺ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠠᠳᠡ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠢᠷᠴᠢᠰ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠭᠠᠳᠤᠯᠵᠤ ᠠᠳᠡ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢᠨᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠤᠮᠠᠢ ︵ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ︶᠂ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠵᠠᠷᠰᠤᠪ ︵ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ︶ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠳᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠶᠢᠮᠤᠷ ᠮᠡᠳᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦᠢ  ᠳᠤᠷ ᠪᠢᠳᠡ ︵ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠯᠦᠭᠡ︶ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠪᠠᠢ᠂᠂᠂᠂ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠡᠰᠡ ᠠᠶᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠷᠳᠤᠱ ᠱᠠᠳ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠭᠤ ᠱᠠᠳ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠳᠤᠩᠬᠠᠭ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠩᠬᠠᠭ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠢ ᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠬᠢ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠩᠴᠤᠢ ᠭᠤᠤᠯ  ᠢ ᠭᠠᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠢᠨᠠᠱᠢ᠂ ᠤᠭᠯᠢ᠂ ᠵᠠᠲ᠋ᠢᠭᠮᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠩᠯᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠨ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠫᠠᠭ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠬᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠴᠠᠪᠠ᠃                  ᠢᠨᠧᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂᠂᠂᠂ ᠰᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠰᠤᠭ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠵᠡᠬᠦᠢ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠫᠠᠭᠳᠦ ᠪᠠ ᠲᠢᠨᠠᠱᠢ᠂ ᠤᠭᠯᠢ᠂ ᠵᠠᠲ᠋ᠢᠮᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠩᠬᠦ᠂ ᠡᠮᠡᠰ ᠦᠬᠢᠳ᠂᠂᠂᠂ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠢ ᠠᠪᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠯᠲ᠋ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠳᠤᠯᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ  ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠭᠤᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠢ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠢ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ ︵ᠢᠯᠢᠲ᠋ᠧᠷᠢᠱ︶ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂᠂᠂᠂ ᠺᠠᠫᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂᠂᠂᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠤᠶᠢᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠳᠡᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠬᠤᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ︵︖︶ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠬᠡᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢ᠃ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠳᠤᠨ ᠢ ᠪᠢ᠂᠂᠂᠂ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠥᠯᠥ ᠬᠥᠳᠡᠯᠪᠡ᠃ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ︵︖︶ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠥ ᠳᠠᠪᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠯᠲ᠋ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠳᠦᠷᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠬᠤ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠦᠷᠦ᠂ ᠳᠦᠷᠦ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠢ ᠥᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂᠂᠂᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠨᠢᠶᠤᠺᠤᠺ ᠪᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠠ᠃                ᠡᠯᠲ᠋ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠨᠢᠶᠤᠺᠤᠺ ᠪᠢ ᠡᠰᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠠᠰᠤ ᠺᠠᠪᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠯᠲ᠋ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠨᠢᠶᠤᠺᠤᠺ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠠ ᠺᠠᠪᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠤᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号