ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/20
   ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠰᠢᠪᠢᠷ ᠰᠢᠪᠢᠷ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠰᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠭᠡᠮᠦᠷ ᠭᠤᠮᠣᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠰᠡᠪ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠳᠡᠷ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠬᠤᠷᠴᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ᠃ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠳᠡᠷᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠣᠯᠠ ᠪᠢᠯᠠ  ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ   ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ  ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠴᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠣᠷᠠᠰᠴᠣ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠦ  ᠂ ᠳᠣᠷᠠᠰᠣᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠣᠣᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠣᠶᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ︕
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠪᠠᠶᠠᠷ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号