ᠲᠦ ᠮᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/19
ᠵᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠨ ︵1450 ᠤᠨ︶ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ︵ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ︶ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ ᠽᠦᠡᠭ ᠵᠤ᠋ ᠴᠢ ᠢᠤᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠢᠩ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ 7 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠯᠭᠡᠵᠤ᠂  ︽ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠦᠭ ᠤᠭᠳᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠪᠣᠯᠪᠠᠦ  ︾  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ  ︽ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠨᠠᠷ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ  ᠵᠦᠪᠳᠡᠭᠳᠦᠨ  ︾  ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ︽ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ︾  ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ 10 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠮᠦᠷᠬᠦᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃ 18 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠹᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠤᠢ ᠶᠦᠡᠭ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠪᠠ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠯᠢᠶᠤᠤᠳᠦ᠋ᠩ᠂ ᠨᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ 29 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠱᠢ ᠹᠦ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠴᠤ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠯᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠹᠦ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠶᠠᠩ ᠹᠦ᠋ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠦᠰᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃ 26 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠦᠡᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠦᠸᠧ ᠳ᠋ᠸᠡᠭ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠬᠦᠸᠧ ᠲᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠦᠸᠧ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠦᠡᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠡᠷᠤᠨ᠄ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠲᠤ ᠯᠢᠩ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ  ᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 23 ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ 123ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 225 ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠠᠨᠤ ᠰᠢᠤᠢ ᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 14 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠹᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠰᠢ ᠨᠢᠩ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠰᠢ ᠨᠢᠩ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ  ᠲᠦᠢᠪᠡᠯᠭᠡᠵᠠᠢ  ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠵᠤᠪᠠᠨᠢᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦ ᠠᠨᠤ ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠢ ᠨᠢᠩ  ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠢᠨ ᠢ ᠦᠳᠤᠭᠡᠵᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ   ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠯᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ ᠨᠢᠩ  ᠶᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠤᠤ ᠫᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ  ᠰᠢ ᠨᠢᠩ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠬᠢᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ 16 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠱᠢ ᠡᠾᠸᠡᠭ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ 3.5 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠽᠢ ᠵᠢᠩ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠵᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠱᠤ᠋ ᠮᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠠᠯᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠸᠠᠨᠵᠠᠲ᠋ᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠪ ᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ  ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠨᠠᠷ   ᠲᠠᠭᠠᠨ ︽ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠠᠢ ᠡᠪ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ᠂ ᠤᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠭᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠠᠢ︾  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠪᠡ︾᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠢ ᠯᠠᠩ ᠯᠢ ᠱᠢ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠢ ᠱᠤᠤ ᠴᠢᠩ ᠯᠦᠸᠧ ᠴᠢ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠮᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 11 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠷᠤᠨ ︽ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠦᠡᠭ ᠰᠢ ︵ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ︶ ᠴᠧᠨ ᠶᠢᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠴᠤᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠤ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠤ ᠵᠦᠪᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠪᠤᠤ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠢᠩᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠷᠤᠨ ︽ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠨ  ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠱᠦᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠵᠠᠩ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠨᠤ ᠢᠩᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠮᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠰᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠷᠤᠨ ︽ᠰᠢ ᠢᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠪᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ  ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠪᠠ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ︽ᠰᠠᠢ ᠨᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ︾ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ︽ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠮᠤᠢ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠡᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡ ᠤᠷᠤᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤᠯᠡᠵᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ 12 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠠᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ  ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠯᠢ ᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠳᠤ  ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠷᠤᠨ ︽ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢ ᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠭᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠷ ᠸᠠᠩ ᠵᠧᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠦᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢ ᠨᠢᠩ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠢᠵᠤ ᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠸᠠᠩ ᠵᠧᠨ᠂ ᠰᠢ ᠨᠢᠩ ᠪᠦᠷ ᠦᠬᠦᠪᠡ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠲᠠᠶᠢᠭᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ︽ᠦᠳᠤᠯᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠲᠠᠨ  ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ᠃  ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠬᠡᠯᠡᠷᠤᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠰᠢ ᠲᠡᠰᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠯᠤᠰᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ  ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠯᠤᠤᠳᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯᠳᠤ ᠲᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ︽ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠴᠢᠷ︾ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠨᠠᠷ ᠸᠠᠩ ᠵᠧᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ︽ᠸᠠᠩ ᠵᠧᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ︖ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠢᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠨᠡ ᠠᠨᠤ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠠᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠬᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 13 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ  ᠬᠡᠯᠡᠷᠤᠨ ︽ᠲᠠ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠬᠡᠯᠡᠷᠤᠨ ︽ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ︾᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠷᠤᠨ ︽ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ︖︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ︽ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠰᠡᠨ ︽ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ︾  ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠰᠢᠩᠯᠡᠬᠦᠷ ᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ 14 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠦᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠩ ᠱᠤ᠋  ᠲᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ  ᠯᠦᠸᠧ ᠴᠢ   ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠦᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠲᠠᠶᠢᠭᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠴᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠠᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ︽ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ︾ ᠭᠡᠰᠨ ᠯᠢ ᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠡᠮᠢᠶᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 19 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠤᠢ ᠰᠢ  ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ  ᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ᠂ ᠱᠢ ᠯᠠᠩ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ  ᠵᠤᠤ ᠷᠦᠡᠭ᠂ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠷᠮ᠎ᠠ   ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ᠃  ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠦᠷ ᠡᠰᠡᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠂ ᠡᠮᠤᠨᠡᠰᠢ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠢᠴᠢᠬᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ 29 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠰᠡᠨ ᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 2 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠢᠨ ᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠢᠨ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢ ᠲᠠᠭᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠮᠦᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠬᠦᠯᠤᠰᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠳᠤ ︽ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠫᠢᠡ ᠵᠠᠩ ᠠᠡᠭ ᠺᠧ ᠬᠡᠯᠡᠷᠤᠨ ︽ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠴᠠ ︽ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠢ︾᠂ ︽ᠲᠦᠷᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠢ︾᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠷᠤᠨ ︽ᠠᠡᠭ ᠺᠧ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ︽ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃ 4 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠢ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠫᠢᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠰᠡᠨ ︽ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ︾ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ   ᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠳ   ᠲᠠᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠦ  ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ 8 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶᠠᠠᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ 11 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠯᠠᠵᠤ᠂14 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ 15 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠯᠢᠩ  ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠰᠢᠤᠢ ᠪᠢᠨ᠂ ᠱᠠᠩ ᠯᠦᠸᠧ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠤ᠂ 16 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠠᠨ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠳᠤᠵᠤ᠂  ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠯᠴᠡᠵᠤ ᠤᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号