ᠲᠦ  ᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ  ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/19
ᠬᠠᠰ ᠫᠠᠶᠢᠽᠢ ᠠᠷᠪᠠ᠂  6᠂ 7  ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ  ᠱᠢᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ 5  ᠂ 7  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠂ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ  ᠬᠦᠮᠤᠷᠭᠡ︔ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠦᠮᠡ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ᠂ ᠪᠦᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠸᠠᠩ ᠵᠧᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠤ ᠸᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠠᠪᠴᠢᠨ ᠠᠯᠠᠵᠤ᠂  ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠸᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠸᠠᠩ ᠯᠢᠨ ᠨᠢ ᠯᠠᠩᠱᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ  ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ  ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ 22 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠮᠢᠩ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠦᠡᠭ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠴᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠨᠢᠩ ᠪᠦᠸᠧ ᠯᠢᠤ ᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠰᠦᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᡁᠢ ᠹᠦ᠋ ᠡᠾᠸᠤᠸ᠋ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠯᠤᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠤ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ︽ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠠᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠡᠰᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠳᠤᠨ︾᠂ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠯᠡᠷᠤᠨ ︽ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠦᠯᠤᠰᠬᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠤᠨ︾᠂ ︽ᠲᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠯᠪᠡᠰᠤ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠠᠶᠤᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︾ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠯᠢᠤ ᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠦᠨᠳᠤᠷᠡᠨ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠦᠸᠧ ᠵᠢᠩ ᠨᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠠᠩ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 23 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠪᠤᠰ᠂  ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤ᠋ ᠡᠯ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠡᠷᠢ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠰᠤ᠋ ᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ᠂ ᠯᠢ ᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ 28 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠴᠦ  ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠳᠤ  ᠡᠰᠡᠨ  ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠷᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ  ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠢᠵᠤ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠩ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠠᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠠᠴᠠ 10 ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠠ  ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ 2 ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ 7 ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠷ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃   ᠡᠰᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ7 ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ  ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠤ  ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ  ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠂  ᠪᠠᠶᠠᠠᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠤᠭᠡᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ 29 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠠᠶᠢᠭᠡᠤ  ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠴᠸᠡᠭ ᠸᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠸᠧᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠸᠡᠭ ᠸᠠᠩ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ︽ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠨ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ  ᠶᠢ  ᠮᠢᠩ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠲᠠᠢ  ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠯᠴᠢ  ᠳᠤ  ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠳᠠᠢ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠪᠠᠰᠠ 100 ᠯᠠᠩ ᠠᠯᠳᠠ  ᠂  200 ᠯᠠᠩ ᠮᠦᠩᠬᠦ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ     ᠡᠰᠡᠨ  ᠳᠤ  ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ‌ᠡᠯᠴᠢ  ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠠᠢ  ᠃ 6 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠴᠸᠡᠭ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠠᠶᠢᠭᠡᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠠᠶᠢᠭᠡᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠦᠷᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ 6 ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠤᠮᠤᠷᠬᠠᠭ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠦᠭᠡ  ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠤ  ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ  ︽ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠂ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤᠵᠤ ᠯᠦᠸᠧ  ᠲᠦᠡᠭ᠂ ᠰᠦᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠤᠢ ᠶᠦᠡᠭ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠽᠢ ᠵᠢᠩ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠱᠢ ᠡᠾᠸᠡᠭ ᠨᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ  ᠬᠢᠯᠭᠡᠪᠡ  ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ  ᠳᠤ  ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠽᠢ ᠵᠢᠩ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠮᠢᠩ  ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠬᠦᠪᠡ᠃ 9 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠳᠠᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠱᠢ ᠡᠾᠸᠡᠭ  ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩ ᠱᠤ᠋ ᠢᠤᠢ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠰᠦᠨ ᠲᠠᠩ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠳᠠᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩ ᠱᠤ᠋ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠤᠬᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ  ᠦᠬᠦᠵᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠤᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠶᠤᠸᠠᠨᠱᠤᠸᠠᠢ ᠰᠢᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠨ ᠦᠬᠦᠪᠡ᠃ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ  ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠨ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ 17 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠹᠦ᠋ ᠶᠢ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠱᠢ ᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠦᠡᠭ ᠱᠤ᠋ ᠵᠤᠤ ᠷᠤ᠋ ᠢ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠯᠤ᠋ ᠰᠧ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ  ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠤ  ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠲᠡᠬᠦᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠤᠰᠴᠤ ᠢᠯᠳᠤ ᠵᠢᠳᠠ ᠠᠳᠬᠤᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠴᠢ︶ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠹᠦ᠋ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠤᠭᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠹᠦ᠋ ᠨᠠᠷ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ  ᠵᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ  ᠤᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ  ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠳᠤ  ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ︽ᠴᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠤᠶᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠤ ᠢᠡᠭ᠂ ᠢᠤᠢ ᠴᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᡁᠢ᠂ ᠱᠢ ᠡᠾᠸᠡᠭ᠂ ᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠ︾  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠹᠦ᠋ ᠨᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠪᠡ ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠤᠢ ᠶᠦᠡᠭ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠽᠢ ᠵᠢᠩ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠷᠤᠨ ︽ᠪᠢᠳᠡᠬᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠪᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠮᠤᠢ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ 19 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠤ ᠢᠡᠭ᠂ ᠸᠠᠩ ᡁᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ  ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠦᠷ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠦᠭᠪᠡ᠃ 22 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠭ᠌᠂ ᠰᠦᠨ ᠲᠠᠩ᠂ ᠹᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠨᠠᠷ 2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠴᠤ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠴᠤᠬᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ 25 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠭᠧᠤ ᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠪᠡ᠃ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠩᠭᠡ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ 11 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠦᠩᠨᠡᠪᠡ᠃ 13 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠷᠬᠢᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠷᠨᠢᠨ  ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ  ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠳᠤ  ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠰᠢᠭ᠋᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠶᠤᠨ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠮᠤᠨᠡᠰᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠮᠤᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠭ᠌  ᠤᠨ ᠬᠦᠤ ᠡᠰᠡᠯᠡ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠢ ᠴᠠᠩ ᠫᠢᠡᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠳᠤ ᠢᠤᠢ ᠱᠢ ᠯᠦᠸᠧ ᠲᠦᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠱᠢ ᠡᠾᠸᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 23 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠡᠭ ᠽᠦᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠤᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠃ 29 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠩ᠂ ᠴᠠᠩ ᠯᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ ᠪᠦᠷ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠦᠬᠦᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠢᠡᠭ ᠬᠦᠸᠧ ᠬᠦᠡᠭ ᠵᠠᠩ ᠹᠦ᠋ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠰᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠱᠢᠤᠸᠠᠢ ᠰᠢ ᠼᠤᠤ ᠨᠠᠢ ᠶᠢ ᠱᠤᠤ ᠹᠦ᠋ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠰᠤ᠂ ᠸᠧᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠭᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠱᠢ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃4 ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠠᠶᠢᠭᠡᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠠᠶᠢᠭᠡᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ 7 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠡᠭᠡ ᠡᠤ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠠᠶᠢᠭᠡᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ 8 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠹᠸᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩᠭᠡᠤ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠤ᠋ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠢ ᠹᠸᠢ  ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ  ᠂  ᠲᠡᠷᠡ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ  ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠠᠶᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 10 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ   ᠲᠣᠩᠬᠠᠭ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ  ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号