ᠴᠦᠨ ᠴᠢᠦ ᠶᠢᠨ  ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ᠂  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠡᠬᠢᠨ  ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠤᠨ  ᠡᠷᠳᠡᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠰᠦᠷᠦᠭ  ︵    ᠲᠥᠷᠪᠡ ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/8/11
3᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠤᠷᠤᠨ  ᠂   ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ   ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ  ᠵᠢᠩ ᠭᠧᠦ ᠽᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠲᠠᠢ   ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ  ᠵᠢᠩ ᠭᠸᠦ ᠽᠢ   ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ   ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ  ᠬᠤᠵᠢᠮ  ᠤᠨ  ᠨᠡᠯᠢᠶ᠋ᠶᠡᠳ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ  ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ   ᠤ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ  ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠳᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠬᠢ  ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ  ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ  ᠨᠠᠷ  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠠᠯᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ  ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ   ᠨᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ  ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ  ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠰᠤᠶᠤᠯ   ᠨᠢ  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ   ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ   ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ   ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷ  ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠮᠠᠯ ᠤᠨ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ  ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠤᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ  ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠵᠤ  ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ  ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠨ  ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ   ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ  ︵ᠡᠩ ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ   ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠠᠴᠠ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ   ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ  ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠄ ︽ᠰᠢᠶᠠ  ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽ᠴᠦᠨ ᠴᠢᠦ   ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠦᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠵᠢᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ  ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ  ᠂ ᠠᠤᠬᠠᠨ  ᠤ ᠵᠧᠦ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ   ᠢ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ  ᠦᠯᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠪᠡᠯ  ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ  ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ   ᠤᠨ  ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ   ᠤᠨ  ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠴᠦᠨ ᠴᠢᠦ ᠶᠢᠨ  ᠴᠠᠭ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠃  ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠬᠤᠸᠠᠨ ᠬᠦᠩ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠱᠠᠨ ᠿᠦᠩ ᠢ  ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠳᠤᠵᠤ  ᠂ ᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠶᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ  ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠷᠳᠡ᠃  ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ   ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠡᠶᠧ  ᠵᠢᠶᠠᠩ  ᠭᠧᠦ   ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠬᠢᠭᠡᠳ  ᠱᠦᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠭᠧᠦ   ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ  ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ  ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ  ᠱᠠᠨ ᠿᠦᠩ ᠤᠨ   ᠬᠢ    ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠡᠵᠦ  ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃  ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ  ᠳᠤ  ᠵᠢᠩ ᠭᠧᠤ ᠽᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ  ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠤ ᠢᠯᠠᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ  ᠯᠢᠶᠤᠤ  ᠰᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ   ᠤ  ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠴᠠᠢ  ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ   ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ   ᠨᠢ  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ   ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠯ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠤᠮᠠᠰ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ   ᠨᠢ ᠵᠦᠩᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ  ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ  ︽ᠬᠤ᠋  ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ  ᠲᠡᠳᠡᠨᠡᠷ  ︽ ᠾᠦᠩᠨᠤ   ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ  ︾ ︵︽ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠂ ᠾᠦᠩᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠳᠢᠷ  ︾  ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ   ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ  ᠾᠦᠩᠨᠤ ᠲᠠᠢ  ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠤᠷ  ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ —— ︽ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠠᠨᠤ  ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠵᠤ  ᠂ ᠮᠤᠷᠢ᠂  ᠦᠭᠡᠷ᠂  ᠬᠤᠨᠢ   ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠮᠦᠢ  ︾᠂ ︽ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠠᠨᠤ  ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂  ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠨᠠᠮᠨᠠᠨ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ   ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠤ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠮᠦᠢ  ︾ ︵ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠂ ᠾᠦᠩᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠳᠢᠷ  ︶᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠾᠦᠩᠨᠤ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ  ᠦᠬᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠦᠢ᠃  ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠃ ᠵᠢᠩ ᠭᠧᠦ ᠽᠢ   ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ  ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠤᠩᠭᠤᠨ  ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠮᠦᠨ  ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠠᠴᠠ ᠨᠢ   ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ  ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ  ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠢ᠃  ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ   ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠬᠦᠮᠦᠨᠰ ᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ  ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ  ᠨᠤᠬᠠᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠬᠤ᠂  ᠨᠢᠭᠤᠷ   ᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ   ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ  ᠤᠨ  ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠶᠤᠯ   ᠤᠨ  ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠨᠢ   ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ  ᠵᠧᠦ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠨᠢ  ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ  ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠰᠢᠭ  ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ   ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ   ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃  ᠵᠢᠩ ᠭᠧᠦ ᠽᠢ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ  ᠤᠩᠭᠤᠨ  ᠳᠤ  ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠢ  ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ  ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ   ᠤ  ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ   ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ   ᠶᠢᠨ  ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠩ ᠭᠧᠦ ᠽᠢ   ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ  ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠂  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ   ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠢ ᠴᠦ  ᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ  ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠬᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ  ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ  ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠲᠤᠷᠰᠢ   ᠬᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠪᠤᠯᠬᠤ   ᠬᠤ᠋ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ  ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠳᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠠᠴᠠ  ᠵᠢᠩ ᠭᠧᠦ ᠽᠢ  ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ  ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ DNA ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠨᠢ  ᠵᠢᠩ ᠭᠧᠦ ᠽᠢ   ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃  ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ  ᠵᠢᠩ ᠭᠧᠦ ᠽᠢ  ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤ   ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠨᠢ  ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂  ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ  ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠶᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠲᠦᠪ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ  ᠦᠷᠭᠡᠨ  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠦᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ  ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ  ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ  ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ  ᠲᠢᠪ ᠤᠨ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ  ᠤᠶᠢᠷᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠂  ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ︽ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ︾ ᠪᠠ  ︽ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠬᠤᠸᠠᠪᠧᠢ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ  ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠢᠨ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ  ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ  ︽ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ  ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ   ᠨᠢ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ  ᠨᠢᠭᠡᠴᠨ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ  ︽ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠤ᠋ ᠾᠦᠩ  ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ  ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ  ᠵᠢᠩ ᠭᠧᠦ ᠽᠢ   ᠶᠢᠨ  ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ  ᠪᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ  ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ᠂  ᠭᠢᠳᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ   ᠤᠨ  ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ  ᠲᠤᠩ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠂  ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ  ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ   ᠤᠨ  ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ  ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠤᠳᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠴᠤᠭᠴᠠᠳᠤDNA ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ  ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠵᠢᠩ ᠭᠧᠦ ᠽᠢ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ  ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ   ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ   ᠤᠨ  ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ   ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠶᠢᠷᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ  ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ  ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠨ  ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ  ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ  ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ  ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ  ᠵᠢᠩ ᠭᠧᠦ ᠽᠢ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ   ᠳᠤ  ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂  ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠠ  ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ    ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠳᠤ  ᠬᠠᠷᠢᠶ᠋ᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号