ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/12/28
       ᠠᠯᠦᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠤᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠳᠠᠩ ᠤᠪᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠡᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠩ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠡᠡᠰᠠᠨ︾ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃      ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ      ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ︾ ᠨᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠪᠡ᠃ ᠲᠣᠰ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠶ᠃ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠢ︾ ᠶᠢ ᠣᠬᠠᠵᠣ ᠮᠠᠳᠡᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠡᠡᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ︔ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠭᠤ ᠬᠠᠳᠠᠬᠢ᠂ ᠪᠤᠬᠠᠳᠣ ᠰᠠᠯᠵᠶ᠂ ᠪᠤᠳᠣᠠᠴᠠᠷ ᠮᠣᠩᠬᠠᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠶ ᠰᠠᠭᠤᠷᠶ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ︔ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠶ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠠᠳᠦᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠠᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠣ ᠰᠠᠴᠡᠨ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠮᠦᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠵᠣ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠩᠭᠤᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠨ ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠠᠳᠦᠪ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠶ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠶ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠲᠣᠰ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃       ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠰ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠣᠷᠡᠭᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠩ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ︽ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ︾ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠬᠤᠪᠤᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠭ ᠣᠢᠢᠳᠬᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠢᠢᠳᠬᠠᠷ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ︽ᠬᠤᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ︾ ᠴᠢᠨᠠᠵᠣ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠨᠠᠷᠢᠩᠭᠦᠶ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠳᠭᠡᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠣᠭᠡᠳᠠᠶ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠤᠯᠳᠦᠭᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠶ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠶ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ᠂ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠩᠭᠤᠳᠣᠬᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠶ ᠲᠣᠬᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠢᠯᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ︽ᠡᠳᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ︾ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠨᠢᠵᠠᠭᠡᠳ ᠰᠣᠮᠣ ᠶᠢ ︿ᠬᠤᠭᠤᠯ︶ ᠭᠡᠵᠣ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠣᠮᠣ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ︿ᠬᠤᠭᠤᠯ︶ ᠬᠡᠮᠠᠨ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠᠳᠣ ᠰᠣᠮᠣ ᠶᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠵᠣ ᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠡ᠃︾ ᠲᠣᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠯᠠᠭᠠᠮ ᠮᠦᠷᠦ᠋ᠢᠴᠠᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠪᠦᠷ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠴᠦᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠵᠣ ᠭᠦᠭᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ᠂ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠶᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠠᠳᠦᠪ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠪᠠᠶ᠃ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠠ ᠶᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠯᠣᠭᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤᠷ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠦᠨᠦᠳᠠᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨᠦᠳᠠᠶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠤ ︽ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠡ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠣᠯᠴᠶ ᠣᠪᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠳ᠋ ᠳᠤᠷ᠂ ︽ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠠᠨ︾ ᠬᠡᠮᠡᠭᠦ ᠣᠨᠣᠯ ᠢ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ︽ᠲᠠᠭᠦᠪᠡᠷ ᠣᠬᠠᠪᠠᠰᠣ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠨᠣ ᠲᠡᠭᠷᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠪᠤᠶᠣ ‍ᠶ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠣ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ︽ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠳ︾ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ ᠭᠡᠵᠣ ᠵᠦᠡᠭᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠶ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠶ ᠰᠠᠭᠤᠷᠶ ᠶᠢ ᠠᠳᠠᠯᠶ ᠲᠡᠭᠰᠶ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠡᠯ ᠡᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠶ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠣᠭᠡᠳ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠣ ᠭᠠᠷᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠣ ᠲᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠠ ᠠᠳᠠᠯᠶ ᠲᠡᠭᠰᠶ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠶ ᠰᠠᠭᠤᠷᠶ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠶᠣ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠲᠦᠪᠡᠭ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠳ᠋ ᠳᠤᠷ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ︽ᠲᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠮᠢᠨᠣ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠰᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠡᠭᠰᠶ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ︽ᠴᠣᠬᠳᠠᠢ ᠮᠦᠰᠦᠳ︾ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠶ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ︽ᠨᠢᠵᠢᠭᠡᠳ ᠮᠦᠰᠦᠳ ᠮᠠᠳᠣ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠤᠨ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ︾ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠱᠠᠳᠣ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪ ᠵᠠᠬᠪᠤᠷ ᠪᠠ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠠᠳᠣ ᠪᠤᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠣ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠦ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠣ︔ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠱᠠᠳᠣ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠣ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠣᠰᠣ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠣ︔ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠱᠠᠳᠣ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠱᠠᠳᠣ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠣᠳᠴᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠡᠭᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠣᠰ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠣᠷᠠᠳᠴᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡ  ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃       ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ      ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ︾ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠦᠭᠦᠯᠣᠨ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ︽ᠦᠢᠯᠠᠳᠦᠭᠦᠯᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠣ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠳᠤᠨᠢ ︽ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠣ︾᠂ ︽ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠣ︾᠂ ︽ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠ ᠰᠠᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠰᠣᠮᠣ ᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠢᠴᠠᠳ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠮᠦᠷᠦ᠋ᠢᠴᠠᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠮᠣ ᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠣᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠯᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠬᠤᠭᠤᠯᠰᠣᠭᠠᠢ ᠭᠡᠮᠠᠨ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠶ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠡᠭᠭᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠴᠦᠯᠠᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠠᠯᠳᠦᠭᠡ  ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠣ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠳᠠᠯ ᠦᠯᠠᠳᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠰᠠᠭᠤᠬᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠳᠬᠢᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠳᠡᠯᠭᠡ ᠣᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠬᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠡ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠷᠡᠨ ᠮᠠᠳᠡᠭᠦᠶ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠡ ᠣᠬᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠢ ᠭᠡᠶᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠣᠶᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠦᠯᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠣᠬᠠᠠ ᠰᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠠᠴᠡ  ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡ  ᠪᠠᠷ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠨ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠯ ᠬᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠡ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠡ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ︽ᠭᠢᠭᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠷᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠶᠣᠨ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠣ ᠶᠣᠰᠣ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ︽ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠡ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ ᠣᠶᠣᠠᠴᠢ ᠰᠠᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠣᠩᠭᠤᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ︽ᠭᠢᠭᠦᠢ ᠪᠠ ᠰᠠᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ︾ ᠭᠡᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠭᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠨᠠᠵᠣ᠂ ︽ᠦᠢᠯᠠᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠣ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃      ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ      ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ︽ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠮᠦᠰᠦᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ︾ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠪᠤᠯᠭᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠩ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠣᠭᠡᠳ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠵᠠᠵᠣ ᠰᠦᠭᠦᠳᠭᠡᠵᠣ ᠭᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠣᠭᠤ ᠭᠡᠵᠣ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠩᠭᠤᠳᠦᠬᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ︽ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠨᠣ ᠵᠦᠪ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠡᠭᠰᠶ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠠᠵᠣ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠨᠢᠵᠣ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ      ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠵᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠭᠡᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠤᠷ ︽ᠡᠶ᠎ᠡ︾ ᠣᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠣᠷᠠᠳᠴᠣ ︽ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠶᠠᠳᠡᠡ︾ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠶ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ︾ ᠨᠢ ︽ᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠪ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ︾ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠶ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣᠯ ᠳᠤ ᠴᠣ᠋ ᠪᠠᠳᠣᠳᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠶ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠠᠯᠣᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠬᠠᠳ ᠪᠡ ᠬᠠᠷᠠᠴᠣᠰ︾ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠣᠭᠡᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠷᠠᠳᠴᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ︾ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠦᠰᠠᠯ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠠᠵᠠᠭᠡᠶ ᠣᠯᠭᠤᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠠᠳᠣᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠣᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠥᠬᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠭᠡᠵᠣ ᠦᠵᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠶ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ︾ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠣᠭᠡᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠠᠳᠴᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠷᠶ ᠰᠢᠳᠦᠭᠦ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ︾ ᠤ ᠦᠵᠠᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠬᠠᠳ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠴᠣ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠡᠡᠰᠠᠨ︾ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠳᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ︽ᠡᠶᠡᠯᠳᠤᠯᠳᠤᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠤᠨ ︽ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ︾ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠢᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠡᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠵᠦ ᠵᠤᠷᠢᠡᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠦᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠡᠡᠰᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠪᠦᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶ᠋ᠬᠠᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠬᠠᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠡᠡᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃︵ᠬᠦᠬᠡ ᠣᠳᠤᠨ︶
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号