ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠳᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/2/11
 ᠨᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ                                              ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠳᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭ                                ( ᠨᠢᠭᠡ︶     ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠯᠤᠭ᠌ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ  ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠢ ︽ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ︾ ᠲᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠬᠠᠷᠭᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ ᠭᠦᠢᠯᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃          ᠤᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠯᠢᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠢ ᠦᠭᠰᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠯᠮᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠳ  ᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠬᠦᠨᠳᠡᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃          ᠴᠡᠯᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ — ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ — ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠲᠤᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠤᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠳᠠᠩ ᠰᠢᠭ᠋ ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ᠃ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤᠭᠤ︕          ᠴᠡᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ — ᠴᠠᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠰ ᠬᠢᠯᠠᠰ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ   ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃          ᠬᠦᠢ︕ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠵᠤ︖ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ︖  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃          ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ᠃                       ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶                                ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠯᠢᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠲᠦᠷᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃          ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠤᠯᠵᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ   ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠠᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨ ᠮᠧᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ   ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠨ᠎ᠡ  ᠁          ᠮᠤᠷᠢ — ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠤᠶᠢᠷᠡᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃     ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶    ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠷᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠮᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠨᠤᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢ  ᠢᠰᠬᠢᠷᠴᠤ ᠲᠠᠪᠬᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃        ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠴᠢᠩᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ᠃ ᠡᠷᠢᠯ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠦᠯᠤᠭ᠌ ᠬᠦᠯᠤᠷᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠬᠦᠳᠤᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤᠪᠠ᠃ ︽ᠰᠠᠶᠢᠨᠤ︖︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠨᠳᠤᠴᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠤᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠦᠷᠤᠯᠵᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠤᠪᠢᠩ᠂ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠰᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠢᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠠᠵᠤ ᠲᠦᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠲᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠷᠠᠵᠤ᠂  ᠵᠠᠪᠵᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠤᠨᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ︖ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠭᠡᠯᠵᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠪᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠫᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ︽ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ  ᠁︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠠᠵᠠᠬᠤᠶᠢᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠪᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠶᠢᠷᠡᠳᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠢ︕ ᠬᠠᠯᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠤᠵᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ᠂ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠯᠮᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠯᠠᠰ ᠲᠤᠸᠠᠯᠠᠰ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨᠢᠯᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃        ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠠᠳ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠰᠤᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠶᠤᠩᠭᠤᠷᠢ ᠲᠦᠷᠤᠵᠤ  ᠬᠤᠶᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠴᠠᠢ᠃        ︵ᠲᠦᠷᠪᠡ︶  ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠬᠦᠳᠤᠯ ᠦᠭᠰᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠯᠤᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠤᠷᠡᠵᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠳᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠤᠮᠠᠷ  ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠶᠢᠯᠵᠤ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ︽ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠡ︕︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠠᠮᠠᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠪᠡ᠃        ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠪ ᠤᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠪ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠬᠦᠳᠤᠯ ᠦᠭᠰᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠢ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠳᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤᠶᠢᠴᠠ ᠯᠠ ︽ᠫᠡᠰ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠮᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠵᠠᠵᠤ ᠬᠡᠮᠡᠯᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠵᠤ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠤ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠯᠳᠤᠯᠳᠤᠨ ᠬᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠬᠡᠳᠤᠢ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠭᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠮ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠰᠢᠭ ᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃                       ︵ᠲᠠᠪᠤ︶                                                ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠤᠭᠡ ᠬᠠᠪᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠮᠡᠳᠬᠡᠯᠴᠡᠵᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃            — ᠶᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠ︕ ᠶᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠰᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠭᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠁  ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠴᠤ ᠪᠢᠯᠢᠤ︖ ᠲᠡᠩᠰᠡᠨ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠤᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠬᠠᠨ ᠪᠦᠷᠤᠯᠵᠢᠨ᠎ᠡ᠃            ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠤᠷᠡᠵᠡᠢ᠃            ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠳ ᠲᠤᠳ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠬᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃          — ᠦᠨᠤᠳᠤᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠯ᠎ᠠ︖ ᠵᠤᠤᠵᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠦᠷᠢᠵᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ  ᠨᠢ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠴᠤ ᠤᠯᠡᠨ︖ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠲᠦᠷᠡᠯᠵᠢᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠨᠳᠡᠶᠢᠰᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠱᠤᠩᠭᠤᠰᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠲᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠳᠤᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠ︕ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠡᠮᠳᠤᠯ ᠪᠠᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠡᠷᠤᠬᠦᠢ︕            — ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠ︖ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠮᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠭᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠭᠡᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠡᠢ᠃          ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡᠮ ᠬᠦᠵᠤᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠪᠢᠩᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠢᠰᠬᠢᠷᠤᠨ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 赤峰市巴林左旗草原传统文化协会朝伦巴根:13804766874
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号