ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/2/11
—  ᠦᠢᠯᠡᠰᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠᠨᠢᠳᠦ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠬᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠦᠮᠵᠦᠭᠬᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠳ ᠪᠤᠰᠤᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠴᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢᠤᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠩᠭᠤᠢᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠪ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠪ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨᠦᠩᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨᠦᠦᠬᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢᠰᠦᠨ᠎ᠠᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠤ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠤᠮᠢᠨ᠎ᠠᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠶᠢᠳᠴᠤ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠢᠨ᠎ᠡᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ᠂  ᠣᠵᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢᠬᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠴᠢᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠯ ᠰᠡᠮᠡᠷᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠦᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠵᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠰ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠣᠳᠤᠭ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦᠬᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠭᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠵᠢᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠡᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳᠬᠦᠳᠡᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠡᠬᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠤᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠭᠬᠦᠢᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠡᠮᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠᠭᠤᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠳ ᠰᠣᠨᠣᠯᠵᠠᠨᠠᠮᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠨᠢᠷ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠢᠳᠡ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢ ᠰᠣᠭᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠨᠠᠮ        ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄  赤峰市《追梦草原》自由文化人 :伟丽嗣   (赤峰市新城区亲水湾小区6号楼三单元401室 2 —9信箱)              ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 158 4899 9841             ᠰᠢᠦᠳᠠᠨ᠄ 024000    
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号