ᠦᠬᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/2/11
ᠠᠯᠳ᠋ᠭᠭᠠᠷᠣᠳᠢ             ᠦᠬᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ                       — ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ                          ᠦᠬᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠤ                          ᠣᠳᠣᠮ ᠦᠮᠪᠣᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠳ ᠲᠣᠭᠤᠯ ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠴᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠂᠂᠂᠂ ᠰᠣᠯᠢᠷ ᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠵᠣ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠣᠯᠵᠢᠷ᠂ ᠲᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠰᠣᠪᠣᠳ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠴᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠵᠢᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠣᠮ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠠᠰᠳᠠᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠣᠮ ᠴᠠᠭ ᠬᠡᠪᠢᠵᠣ ᠬᠠᠶᠠ ᠲᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠢᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠣ ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠪᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠰᠠᠴᠣᠵᠣ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠪᠭᠢ ᠣᠯᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠭᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠯᠭᠢᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠣ︾ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠰᠣᠯᠢᠷ ᠦᠬᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠰᠣᠪᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠴᠢᠳ ᠣᠷᠣᠭᠤ ︽ᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠬᠦ︾ ᠶᠣᠮ ᠰᠣᠨᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠰᠣᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ ᠰᠣᠪᠢᠩ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠣ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠦ ᠶᠣᠮ ᠭᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠣ ᠣᠳᠣᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠡᠷᠭᠢᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠭᠡᠷ᠂ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠱᠠᠷ ᠤᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ ᠡ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷᠡᠳᠠᠢ ᠦᠮᠪᠦᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠵᠢᠰᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠴᠦ ᠶᠣᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ︽ᠡᠵᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠪᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠳᠡᠭ ᠡ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠭᠡᠵᠣ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠯ ᠰᠢᠭᠢᠷ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷ᠂ ᠪᠣᠷᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠨᠡᠬᠦᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠦᠪ ᠦᠦᠪ ᠲᠣᠷᠠᠰᠣᠩᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪ ᠦᠪ ᠭᠡᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︕                          ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ                     ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ                    ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠣᠳᠠᠰᠣ᠄ 17647698505
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号