ᠵᠤ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠠᠨᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠱᠦᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017-01-13
      ᠵᠠᠷᠢᠮ   ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ   ᠮᠢᠩ ᠴᠧᠩᠽᠦ ᠵᠤ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠶᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠱᠦᠨ ᠳ᠋ᠢ   ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ   ᠬᠦᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠃   ᠵᠤ᠋ ᠳ᠋ᠢ 1360 ᠤᠨ   ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2     ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂   ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ   ᠵᠤ᠋ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ  1352 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ   ᠤᠷᠤᠵᠤ  ᠂ 1356 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃   ᠲᠠᠷᠦᠢ   ᠵᠤ᠋ ᠳ᠋ᠢ   ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠰᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ   ᠵᠤ᠋ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ   ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ   ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃   ᠢᠩᠬᠢᠬᠦᠯᠡᠷ   ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠱᠦᠨ ᠳ᠋ᠢ 1368 ᠤᠨ ᠤ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠳᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠳᠤ   ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ   ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ   ᠵᠤ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ   ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠵᠤ᠋ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ   ᠰᠤᠯᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠢ   ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ   ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ   ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ   ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ   ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠬᠦᠦ ᠶᠢ   ᠦᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ   ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃  1359 — 1360 ᠤᠨ   ᠤ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ   ᠵᠤ᠋ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ   ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠬᠠᠳᠤᠨ   ᠢ   ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠤ   ᠲᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦ   ᠵᠤ᠋ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠤᠨ   ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠠᠢ   ᠤᠶᠢᠷᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ  ᠃ ᠤᠴᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠵᠤ  ᠂   ᠶᠤᠸᠠᠨ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠬᠦᠴᠦᠨ   ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠃   ᠲᠡᠬᠢᠪᠠᠯ   ᠡᠷᠬᠢᠮ   ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ   ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠢ   ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ   ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃         ᠬᠠᠷᠢᠨ   ︽  ᠵᠤ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ︾   ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠷᠤ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃   ᠡᠭᠦᠨ   ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ   ᠲᠦᠪ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠰᠤᠪᠠᠭ   ᠴᠦ   ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃   ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ   ᠵᠤ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠢ   ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ   ᠨᠢ ᠶᠠᠭ   ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭ  ᠂   ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠳᠤᠨᠢ   ᠵᠤ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠢ   ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡ   ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ᠂   ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠳᠤᠨᠢ   ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ   ᠪᠠᠨ   ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ  ᠃   ᠵᠤ᠋ ᠳ᠋ᠢ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ     ᠬᠠᠷᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ   ᠭᠡᠳᠡᠭ   ᠢᠶᠠᠨ   ᠲᠠᠰᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃   ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃   ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠤ᠋ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠤᠨ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ   ᠬᠦᠴᠦ  ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂   ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠸᠠᠩᠭᠡᠦ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ   ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ   ᠢ   ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ  ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃   ᠭᠤᠷᠪᠠ   ᠳᠤ   ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠡᠵᠢ ᠠᠴᠠ   ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃   ᠡᠭᠦᠨ ᠢ   ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ   ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠩᠬᠢ   ᠡᠭᠦᠨ ᠢ   ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号