ᠶᠠᠮᠠᠷ   ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠢᠶᠠᠷ   ᠴᠢᠮᠪᠠᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ   ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ   ᠢ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠪᠤᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017-01-13
        ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ   ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠨ ᠴᠧᠩ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ   ᠲᠤ   ᠨᠢᠭᠡᠨ   ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠤᠳᠤ   ᠪᠠᠷ     ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠵᠢᠵᠡᠭᠭᠡᠨ   ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ   ᠪᠤᠢ  ᠃     ᠲᠤᠮᠳᠠ   ᠨᠢ   ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠽᠦ   ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ   ᠶᠢᠨ   ᠵᠤᠤ   ᠷᠦᠢ   ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠠᠳᠤᠨ   ᠴᠢᠮᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ   ᠢ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ  ᠃     ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠳᠠ   ᠰᠤᠴᠢᠨ   ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠵᠦ   ᠤᠴᠠᠷ ᠢ   ᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠪᠠ  ᠃   ᠬᠢᠳᠠᠳ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ   ᠬᠠᠮᠤᠭ   ᠤᠨ   ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ   ᠪᠠᠷ   ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ  ᠃   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ   ᠴᠦ   ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ   ᠦᠶ᠎ᠡ   ᠠᠴᠠ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ   ᠶᠢ     ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ   ᠪᠠᠷ   ᠦᠵᠡᠬᠦ   ᠪᠠᠷ   ᠪᠤᠯᠵᠤ   ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠃   ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤᠯ᠎ᠠ   ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ  ᠂   ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ   ᠨᠠᠷ   ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ   ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ   ᠳᠤ   ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠨᠡᠮ  ᠃   ᠲᠠᠳᠡᠨᠡᠷ   ᠬᠢᠳᠡᠳ   ᠤᠨ   ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ   ᠢ   ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠ  ︖   ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ   ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ   ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠷᠭᠰᠠᠨ   ᠲᠡᠳᠦᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ  ᠃   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ   ᠤᠯᠤᠰ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ   ᠵᠢᠷᠡᠨ ᠵᠢᠯ   ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ   ᠳᠤ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠦᠳᠡᠨ   ᠤ   ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ   ᠠᠷᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ   ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ   ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠦᠭᠡᠢ   ᠭᠡᠵᠠᠢ    ︖   ᠡᠰᠭᠦᠯ᠎ᠡ   ᠰᠠᠨᠠᠯ   ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ︖  ᠃         ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ   ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤᠨ   ᠤ   ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ   ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ   ᠳᠤ   ᠡᠯ᠎ᠡ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ   ᠡᠪ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ   ᠪᠠᠷ   ᠬᠠᠮᠳᠦ   ᠪᠠᠷ   ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ   ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃   ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ   ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠦᠰᠬᠠᠯ   ᠤᠨ   ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ   ᠨᠢ   ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ   ᠤᠷᠤᠨ   ᠢ   ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠦ   ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ   ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ   ᠢᠶᠠᠨ   ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ   ᠤᠯᠤᠰ   ᠤᠨ   ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ   ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ   ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ   ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ   ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ   ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ ᠢ  ᠃   ᠬᠢᠳᠠᠳ   ᠤᠷᠤᠨ   ᠢ   ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠭᠦᠷᠦᠨ  ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠂   ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ   ᠠᠶᠢᠯ   ᠡᠷᠦᠬᠡ   ᠨᠢ   ᠪᠦᠬᠦᠨ   ᠢᠶᠠᠷ   ᠢᠶᠠᠨ   ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ   ᠰᠤᠶᠤᠯ   ᠤᠨ   ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤ   ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ   ᠨᠢ   ᠬᠠᠮᠤᠭ   ᠤᠨ   ᠡᠷᠬᠢᠮ  ᠂   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠬᠤ   ᠠᠨᠤ   ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ   ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ   ᠡᠷᠬᠢᠮᠡᠯᠡᠬᠦ   ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠦ   ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃   ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ     ᠠᠯᠢ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠨᠢ   ᠡᠷᠬᠢᠮ  ᠂   ᠠᠯᠢ   ᠲᠦᠷᠦ ᠨᠢ   ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ   ᠲᠦᠪ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ   ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃   ᠡᠶᠢᠮᠦ   ᠠᠴᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠤ   ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ   ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ   ᠢ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ   ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ   ᠵᠤᠬᠢᠰ   ᠦᠭᠡᠢ᠃         ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ   ᠤᠨ   ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ   ᠭᠦ᠋   ᠶᠠᠨ   ᠡᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ   ᠦᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ  ᠄   ︽ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ   ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ   ᠵᠦᠭ   ᠢ   ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠵᠦ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ   ᠵᠦᠭ   ᠢ   ᠲᠤᠤᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠮᠦᠢ︾ ᠭᠡᠵᠠᠢ᠃   ᠡᠨᠡᠬᠦ   ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠯ   ᠢ   ︽ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ  ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠶᠢᠨ   ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ  ︾ ᠤᠨ   ᠾᠦᠩ ᠮᠧᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ   ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ   ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ  ᠃   ︽  ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢᠦᠢ  ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠦᠸᠧ   ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ  ᠂   ᠶᠠ   ᠹᠦ᠋   ︵ ᠹᠠᠨ ᠼᠧᠩ  ︶   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ  ᠂ ᠫᠧᠢ   ᠭᠦᠩ   ︵ᠯᠢᠦ ᠪᠠᠩ  ︶   ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠂   ᠵᠠᠩ   ᠯᠢᠶᠠᠩ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ   ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ᠡᠨᠡᠬᠦ   ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ   ᠤᠨ   ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ   ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ   ᠬᠡᠨ ᠨᠢ   ᠬᠦᠨᠳᠦ   ᠬᠡᠨ ᠨᠢ   ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ   ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ  ᠃   ᠰᠢᠶᠠᠩ   ᠢᠦᠢ   ᠦᠪᠡᠷ ᠢ   ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ   ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ   ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ   ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ    ᠂ ᠯᠢᠦ ᠪᠠᠩ   ᠢ   ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ  ᠂   ᠲᠡᠭᠦᠨ   ᠢᠶᠠᠷ   ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ   ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ   ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠵᠡᠨ   ᠵᠤᠴᠢᠨ   ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ  ᠂ ᠵᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ   ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢᠦᠢ   ᠶᠢᠨ   ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ   ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠃ ᠰᠧ ᠮᠠ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠷ ᠪᠡᠭᠡᠰ ᠢ   ᠬᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ   ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ   ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ   ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ   ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢᠦᠢ   ᠶᠢᠨ   ᠡᠨᠡᠬᠦ   ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠭᠤᠯᠠᠯ   ᠢᠶᠠᠷ   ᠲᠡᠭᠦᠨ   ᠤ   ᠯᠢᠦ ᠪᠠᠩ ᠢ   ᠲᠤᠤᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠵᠦ   ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ   ᠲᠡᠭᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ   ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ   ᠤᠮᠤᠷᠬᠠᠭ   ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠨ ᠶᠢ   ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃         ᠡᠨᠡᠬᠦ   ᠡᠷᠳᠡᠨ   ᠤ   ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ   ᠢ   ᠨᠢ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ   ᠴᠦ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ   ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠩᠬᠷᠠᠬᠤ   ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃   ᠵᠢᠰᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠠᠯ   ᠠᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ   ᠸᠠᠩ ᠤᠨ   ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ   ᠤᠨ   ᠤᠩᠭᠤᠨ   ︽  ᠭᠡᠭᠡᠨ   ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ  ︾   ᠨᠢ   ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ   ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ   ᠢᠶᠠᠷ   ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃   ᠤᠩᠭᠤᠨ  ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠨᠢ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ   ᠴᠤᠭ   ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ   ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠯᠡᠵᠦ  ᠂     ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠮᠡᠬᠢ   ᠭᠤᠤᠯ   ᠶᠢ   ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠦ  ᠃   ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ   ᠨᠢ   ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠸᠠᠩ   ᠤᠨ   ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ   ᠰᠤᠨᠤᠮ   ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ   ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ   ᠡᠷᠬᠢᠮ   ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ   ᠴᠤᠭ   ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ   ᠠᠭᠤᠯᠠ   ᠶᠢ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠲᠠᠢ   ᠬᠠᠪᠢᠳᠠᠵᠦ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ  ᠃   ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ   ᠨᠢ   ᠵᠡᠭᠦᠨ   ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠰᠢᠵᠦ᠂   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ  ᠃   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠳᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠷᠰᠢᠵᠦ᠂   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠠᠢ  ᠃   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ   ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠷᠰᠢᠵᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠠᠢ  ᠃   ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠬᠢᠨᠢ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠵᠠᠢ  ᠃   ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠢᠶᠠᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ  ᠂   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠵᠠᠢ  ᠃   ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ   ᠨᠢ   ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠢᠶᠠᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ  ᠃   ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ   ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ   ᠶᠢᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠭᠤᠯᠵᠠᠢ  ᠃ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ   ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠢᠶᠠᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠵᠠᠢ  ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ   ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠢᠶᠠᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠵᠠᠢ  ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ   ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ   ᠶᠢᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ  ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃᠂   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ  ᠃᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ   ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ   ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ   ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ   ᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠵᠦ   ᠰᠦᠭᠦᠳᠦᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠳᠡᠭ   ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ   ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ   ᠡᠷᠬᠢᠮ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ   ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢ   ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ   ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠ   ᠳᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠷᠰᠢᠵᠦ  ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ   ᠤᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ   ︽  ᠭᠡᠭᠡᠨ︾   ᠭᠡᠵᠦ  ︔ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ   ︽  ᠭᠦᠨ  ︾ ᠭᠡᠵᠦ  ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ   ᠢᠶᠠᠷ   ᠠᠦᠬᠠᠨ ᠤ   ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠸᠠᠩ   ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠤ   ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ   ︽ᠭᠡᠭᠡᠨ   ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ    ︾   ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠠᠢ᠃         ᠠᠷᠠᠳ   ᠤᠨ   ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢ   ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠵᠦ   ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠳᠡᠭ  ᠃     ᠯᠤᠬ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ   ᠰᠠᠪᠠ   ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠤᠬᠠᠨ  ᠂ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠢ   ︽ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ︾   ᠭᠡᠵᠦ   ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠳᠡᠭ  ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ   ᠦᠵᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ   ᠵᠡᠭᠦᠨ   ᠵᠦᠭ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ  ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ   ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ   ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ   ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ   ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢᠷᠦᠮ  ᠂   ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ   ᠳᠤ   ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠬᠢᠮ  ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠨᠢ   ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ   ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ   ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ   ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠠᠢ  ᠃   ︽ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ  ︾   ᠪᠤᠶᠤ   ︽ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ︾   ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭ  ᠃   ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠩ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ   ᠪᠠ ᠭᠡᠷ   ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭ  ᠂ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ   ᠡᠷᠬᠢᠮ   ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠨᠢ   ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ᠎ᠠ  ᠃   ᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠪᠠᠯ   ᠭᠡᠷ   ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠬᠢᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨᠡᠷ   ᠤᠨ   ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠠᠢ ᠪᠠᠷ   ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ   ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ   ᠡᠵᠡᠨ   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ   ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷ   ᠠᠴᠠ   ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ   ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠭᠠᠵᠷ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠡ ᠴᠦᠮ   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠪᠠ   ᠭᠡᠷ   ᠤᠨ   ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ  ᠂   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ   ᠬᠢᠭᠡᠳ   ᠭᠡᠷ   ᠨᠢ   ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ   ᠢᠶᠠᠨ   ᠨᠢᠭᠡᠯᠬᠡᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ   ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ  ᠃   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠂   ᠭᠡᠷ   ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠂   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ   ᠭᠡᠷ   ᠤᠨ   ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ   ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ   ᠲᠠᠢ᠂   ᠬᠡᠷᠡᠮ   ᠤᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ  ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ   ᠨᠢ   ᠭᠡᠷ  ᠃ ᠡᠭᠦᠨ   ᠳᠤ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ   ᠨᠢ   ᠴᠤᠩᠬᠤ   ᠲᠠᠢ  ᠂   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ   ᠨᠢ   ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠲᠠᠢ  ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨ   ᠤ   ᠬᠦᠮᠦᠰ   ᠤᠨ   ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ   ᠳᠤ   ᠲᠠᠪᠰᠢᠵᠦ   ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ   ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠵᠤ  ᠃ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨ  ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ  ᠂   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ   ᠳᠤ ᠴᠦᠮ   ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠲᠠᠢ  ᠂   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ   ᠢ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ   ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ  ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ   ᠬᠡᠷᠡᠮ   ᠢ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ   ᠵᠢᠭᠦᠷ  ᠂   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ   ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢ   ᠬᠡᠷᠡᠮ   ᠤᠨ   ᠨᠢᠭᠤᠷ   ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠢᠯᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠵᠦ   ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ   ᠤ   ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠠ   ᠰᠢᠭ᠋   ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ  ᠃   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ   ᠤᠨ   ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠ   ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ   ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ   ᠪᠤᠰᠬᠠᠳᠠᠭ  ᠂   ᠡᠷᠳᠡ   ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠵᠢᠩ ᠺᠧ   ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ   ᠢ   ᠬᠢᠳᠤᠭᠠᠯᠬᠤ   ᠭᠡᠰᠡᠨ  ᠳᠤ   ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠡᠨᠡᠬᠦ   ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠦ   ᠠᠮᠢ   ᠮᠤᠯᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠠᠢ  ᠃     ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ   ᠳᠤ   ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ   ᠦᠭᠡᠢ  ᠂   ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠳ   ᠬᠡᠷᠡᠭ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠳᠡᠭ     ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ  ᠃ ᠮᠢᠩ  ᠂ ᠴᠢᠩ   ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠬᠦᠷᠦᠨ   ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ   ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠳᠤ   ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠃   ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ   ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ   ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ   ᠲᠠᠢ   ᠾᠧ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ   ᠠᠨᠤ   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ   ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠯᠤᠤ   ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ   ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ   ᠵᠠᠯᠠᠷᠵᠦ     ᠶᠡᠭᠡ   ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮ   ᠤᠨ   ᠶᠡᠭᠡ   ᠪᠠᠭ᠎ᠠ   ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠰ   ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ   ᠳᠤ   ᠤᠷᠤᠵᠤ   ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠷ   ᠢᠶᠠᠷ   ᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠳᠤ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠨ   ᠲᠠᠭᠤᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ   ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ   ᠪᠢᠴᠢᠭ   ᠤᠨ   ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ   ᠵᠡᠭᠦᠨ   ᠭᠠᠷᠤᠯᠠᠨ  ᠂ ᠴᠢᠷᠡᠭ   ᠤᠨ   ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ   ᠭᠠᠷᠤᠯᠠᠨ   ᠮᠡᠭᠦᠶᠢᠨ   ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ  ᠃   ᠲᠠᠷᠦᠢ   ᠦᠨᠳᠦᠷ   ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠢ   ᠨᠢ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠋ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠵᠦ᠂   ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ   ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠢ   ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ᠂   ︽ᠰᠤᠳᠤᠷ   ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ    ︾ ᠳᠤ   ᠯᠢᠨ ᠰᠢᠶᠡᠩ   ᠿᠤ᠋ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠢᠩ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ   ᠪᠤᠯᠵᠦ   ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠫᠦᠸᠧ   ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠠᠢ  ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠶᠠᠨ   ᠫᠦᠸᠧ   ᠮᠠᠰᠢ   ᠲᠤᠷ᠎ᠠ   ᠦᠭᠡᠶᠢᠴᠡᠵᠠᠢ  ᠃         ᠭᠡᠷ   ᠠᠨᠤ   ᠤᠷᠳᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠠᠢ  ᠂   ᠵᠡᠭᠦᠨ   ᠠᠴᠠ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ   ᠤᠷᠳᠦ  ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ   ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ   ᠤᠬᠤᠷ  ᠂   ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ   ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠃   ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ   ᠭᠡᠷ   ᠲᠤ   ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ   ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠭᠡᠷ ᠲᠤ   ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ  ᠂   ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ   ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ   ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠶᠠᠩ   ᠰᠢᠨ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ   ᠬᠠᠷᠰᠢ   ᠪᠠᠷ   ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ   ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠯᠤᠤ   ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ   ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠦ  ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ   ᠶᠤᠰᠤ   ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ   ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ   ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠭ  ᠃   ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ   ᠦᠵᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ   ᠾᠦᠩ ᠮᠧᠨ   ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ   ᠤᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ   ᠤᠨ   ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ   ᠨᠢ   ᠡᠵᠡᠨ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ   ᠤᠨ   ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ   ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠵᠠᠢ  ᠃   ᠰᠢᠶᠠᠩ   ᠢᠦᠢ   ᠬᠠᠮᠤᠭ   ᠤᠨ   ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠠᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ   ᠳᠤ   ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ   ᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ  ᠂ ᠹᠠᠨ   ᠼᠧᠩ  ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢᠦᠢ   ᠠᠴᠠ   ᠲᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠦ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ  ᠂ ᠯᠢᠦ   ᠪᠠᠩ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ  ᠂   ᠹᠠᠨ ᠽᠧᠩ   ᠢ ᠴᠦ ᠠᠷᠠᠢ   ᠬᠦᠷᠬᠦ   ᠦᠭᠡᠢ  ᠂   ᠵᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠩ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ   ᠲᠤᠰ   ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ   ᠤᠨ   ᠬᠦᠮᠦᠰ   ᠤᠨ   ᠬᠠᠮᠤᠭ   ᠤᠨ   ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ   ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ   ᠳᠤ   ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ  ᠃         ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ   ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠡᠷᠳᠡᠨ   ᠠᠴᠠ   ᠵᠡᠭᠦᠨ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠶᠢ   ᠡᠷᠬᠢᠮ   ᠬᠡᠮᠡᠨ   ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ   ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃   ᠬᠦᠷᠢ   ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ   ᠨᠡᠭᠡᠵᠦ   ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠵᠤ᠋   ᠪᠦᠸᠧ   ᠬᠠᠨ   ᠤᠯᠤᠰ   ᠤᠨ   ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠳ   ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ   ︽ᠵᠡᠭᠦᠨ   ᠵᠦᠭ   ᠠᠨᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮ   ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ  ︾   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ   ᠢ   ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ  ᠃   ︽ᠰᠤᠳᠤᠷ   ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ  ᠂ ᠵᠧᠤ   ᠪᠦᠸᠧ   ᠶᠢᠨ   ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ︾   ᠳᠤ   ᠦᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ   ᠵᠤ᠋   ᠪᠦᠸᠧ   ᠤᠤᠬ᠎ᠠ   ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ   ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ  ᠂   ᠤᠯᠠᠨ   ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ     ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ   ᠦᠭᠡ   ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ   ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ   ᠤᠯᠠᠨ   ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ   ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠯ   ᠦᠭᠡᠢ   ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ  ᠂   ᠴᠧᠩᠰᠢᠶ᠋ᠩ   ᠲᠢᠶᠠᠨ   ᠹᠧᠨ   ᠤᠯᠠᠨ   ᠢ   ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ   ᠠᠷᠬᠢᠳᠠᠬᠤ   ᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠦᠪᠡᠷ   ᠶᠢᠨ   ᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠢ   ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ   ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ  ᠂   ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ  ᠃ ᠲᠢᠶᠠᠨ     ᠹᠧᠨ   ᠤ   ᠦᠵᠡᠬᠦ   ᠪᠠᠷ   ᠦᠪᠡᠷ   ᠪᠠᠨ   ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ   ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ   ᠠᠬ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠢᠶᠠᠨ   ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ   ᠳᠤ   ᠠᠬ᠎ᠠ     ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ   ᠶᠢᠨ   ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ   ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠡᠩ   ᠤᠨ   ᠨᠡᠷ᠎ᠡ   ᠬᠦᠨᠳᠦ   ᠶᠢ   ᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠵᠤ   ᠪᠤᠯᠬᠤ   ᠦᠭᠡᠢ᠂᠃   ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ   ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠳ ᠴᠦ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ   ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ     ᠠᠤᠬᠠᠨ   ᠤ   ᠵᠠᠰᠠᠭ   ᠸᠠᠩ   ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ   ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ   ᠯᠠᠮᠠ   ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠᠢ   ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ   ᠤᠴᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ   ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ   ᠶᠤᠰᠤᠨ   ᠢᠶᠠᠷ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ   ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ   ᠭᠡᠷ   ᠲᠡᠭᠡᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ  ᠂   ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ   ᠤᠨ   ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠤᠨ   ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ   ᠪᠠᠷ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ  ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ   ᠤᠯᠤᠰ   ᠲᠤ   ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ   ᠳᠤ   ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ   ᠤᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠬᠡᠮᠡᠨ   ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ   ᠶᠢ   ᠪᠠᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠠᠯ   ︽ᠭᠡᠷ   ᠤᠨ   ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠬᠤ   ᠨᠢ   ᠡᠷᠬᠢᠮ  ᠂   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ   ᠤᠨ   ᠲᠤᠮᠳᠠ   ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠬᠤ ᠨᠢ   ᠬᠦᠨᠳᠦ  ︾  ᠃   ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠨ   ᠴᠧᠩ   ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ   ᠤᠨ   ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ   ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ   ᠢ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ   ᠤ   ᠵᠠᠩ   ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ   ᠲᠠᠢ   ᠵᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ   ᠦᠭᠡᠢ  ᠃     ᠬᠢᠳᠠᠳ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ   ᠤ   ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠩ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ   ᠦᠭᠡᠢ  ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ   ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠮᠳᠠ   ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ   ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ   ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ   ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ   ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ   ᠶᠤᠰᠤ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ   ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ  ᠃   ᠶᠤᠸᠠᠨ   ᠤᠯᠤᠰ   ᠤᠨ   ᠦᠶ᠎ᠡ   ᠳᠤ   ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠲᠦᠷᠦ   ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ   ᠤᠯᠤᠰ   ᠤᠨ   ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ   ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ   ᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ   ᠬᠤᠳᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠳ᠋ᠠ   ᠮᠢᠩ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ   ᠳᠤ   ᠯᠤᠤ   ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ   ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ   ᠬᠤᠸᠠᠩ   ᠬᠤ᠋   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠤᠨᠢ   ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ   ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ   ᠪᠤᠯᠵᠦ   ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ   ᠨᠢ ᠲᠠᠰ   ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠨᠯᠠᠨ   ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠷ   ᠢᠶᠠᠷ   ᠵᠢᠭᠰᠠᠵᠦ  ᠂   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ   ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ   ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ       ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤᠨ   ᠢᠶᠠᠷ   ︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠢᠶᠠᠷ︶ ︽  ᠮᠦᠷᠭᠦᠨ   ᠰᠦᠭᠦᠳᠦᠨ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠳᠤᠨ  ︾  ᠃ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠨ   ᠲᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ   ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ   ᠪᠢᠴᠢᠭ   ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ   ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ  ᠂   ᠴᠢᠷᠡᠭ   ᠤᠨ   ᠰᠠᠶᠢᠳ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠨ   ᠮᠡᠭᠦᠶᠢᠨ   ᠵᠤᠭᠰᠤᠳᠠᠭ   ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠪᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠦᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠯᠢᠭ   ᠪᠤᠯᠬᠤ   ᠪᠤᠶᠤ   ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠨᠠᠷ   ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ  ᠃           ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ   ᠰᠢᠨ   ᠴᠧᠩ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ   ᠤᠨ   ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ   ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ   ᠳᠠᠬᠢ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠠᠢ   ᠬᠠᠳᠦᠨ   ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠴᠢᠮᠪᠠᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ   ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠤ   ᠨᠢᠳᠦᠨ   ᠤ   ᠲᠤᠩ   ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ   ᠦᠷᠭᠡᠰᠦ   ᠲᠠᠢ   ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠂   ᠬᠢᠳᠠᠳ   ᠤᠨ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ   ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ   ᠠᠯᠳᠠᠷᠤᠨ   ︽ᠶᠠᠮᠠᠷ   ᠤᠴᠠᠷ   ᠪᠤᠢ   ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ   ᠳᠤ   ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠤ   ᠶᠢ   ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ   ᠪᠠᠨ   ᠪᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠠᠢ  ︖  ︾         ︵ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ   ᠤᠨ   ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ   ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ   ᠵᠦᠢᠯ   ᠤᠨ   ᠦᠰᠦᠭ   ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠮᠠᠨᠵᠦ   ᠦᠭᠡᠨ ᠤ   ᠲᠤᠯᠢ   ᠪᠢᠴᠢᠭ︾   ᠠᠴᠠ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡ  ᠃︶           ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ   ᠡᠦ   ᠶᠦᠩ   ᠱᠠᠨ     ᠯᠢᠨᠰᠢ   ᠰᠢᠶᠠᠨ   ᠤ   ᠠᠷᠠᠳ   ᠤᠨ   ᠶᠡᠭᠡ   ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ   ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠤᠤᠯ   ᠤᠨ   ᠲᠡᠳ᠋   ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ           ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ     ᠯᠢᠨᠰᠢ   ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠤᠳᠡᠨ   ᠱᠠᠰᠢᠨ   ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ   ᠤ   ᠬᠡᠷᠡᠭ   ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号