ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/12/28
      ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ      1. ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠳᠣᠰᠣ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠳᠣᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃      2. ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠪᠦᠬᠡᠯᠵᠢᠰᠣ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠢᠵᠦ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃      3. ᠪᠣᠰᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃      4᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠵᠦ ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠴᠢᠰᠣ ᠳᠣᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠵᠦ ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠬᠦ᠃      5. ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠰᠢᠷᠣᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃      6. ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠠᠮᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦ ᠳᠦᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃      7. ᠨᠢᠳᠣ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠭᠬᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃      8. ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠳᠣᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠭᠠᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃      9. ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠨᠡᠣᠨᠳᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠃     10. ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠱᠢᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠨᠡᠣᠨᠳᠡ ᠬᠡᠨᠡᠣᠨᠳᠡ ᠴᠢᠰᠣ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号