ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ   ᠤ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ   ᠤᠨ   ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ   ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ   ᠢ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠡᠯ   ︵ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-12-28
      ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠯ᠂ 1687 ᠤᠨ︶     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ︶ ᠤᠨ   ᠦᠳᠡ ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠾᠧ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ   ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠯᠤᠵᠠᠩ     ᠵᠢᠴᠢ   ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠬᠢᠳᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠪᠡ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ   ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ  ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠵᠡᠨ   ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ   ︵ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ︶   ᠠᠯᠪᠠ   ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠨᠤᠷᠪᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ  ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ   ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠵᠡᠨ   ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ   ︵ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ︶ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠨᠤᠷᠪᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ︵  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ︶   ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠨ   ᠤ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ   ︵ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ︶   ᠲᠦᠷᠦ   ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠ   ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ     ᠠᠯᠠᠶᠢᠴᠦᠩ  ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ︵  ᠬᠦᠭᠡ ᠯᠤᠤ ︶   ᠶᠢᠩ   ᠲᠠᠢ   ᠶᠢᠨ   ᠴᠢᠨ ᠵᠧᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ   ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ   ︵ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ︶   ᠲᠦᠷᠦ   ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠ   ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ   ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ   ᠦᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ   ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠨ   ᠦᠬᠦᠵᠦ᠂   ᠠᠮᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ   ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ   ᠦᠭᠡᠢ   ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠦᠨᠡᠨ   ᠢ   ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ  ᠂   ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ   ᠤ ᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠦ ᠵᠠᠩ   ᠢ   ᠵᠠᠷᠯᠢᠭᠳᠠᠨ   ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ   ᠤᠴᠢᠵᠦ   ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠶᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ   ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ   ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ   ᠳᠤ   ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢ   ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ   ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭᠳᠦᠨ   ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵ ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ︶   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠬᠤᠸᠠ   ᠯᠢᠦ   ︵ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠢ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ︶   ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠ   ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ   ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠠᠮᠦᠷ ᠢ   ᠡᠷᠢᠪᠡ᠃   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ  ︶   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠦᠯ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠤ  ᠂ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ   ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ ᠸᠠᠩ  ᠂ ᠠᠷᠪᠳᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ᠂   ᠦᠷᠭᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠨᠠᠷ   ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢ   ᠴᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠵᠠᠢ᠃       ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ   ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠵᠡᠨ   ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠨ   ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ   ︵ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ︶   ᠠᠯᠪᠠ   ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠤᠮᠪᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ   ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶   ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠨᠨ   ᠪᠤᠤ   ᠾᠧ   ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ   ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ   ︵ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ︶ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠯᠤᠵᠠᠩ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ   ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃         ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ   ᠤ ︵    ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ᠂ 1688 ᠤᠨ︶   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ   ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠬᠦᠭᠡ ᠯᠤᠤ︶   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠤ   ᠸᠧᠨ ᠴᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃   ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢ   ᠡᠳᠦᠷ  ᠂   ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ   ᠠᠷᠨᠠᠢ ᠠᠴᠠ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠨᠨ   ᠳᠤ   ︽  ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ   ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠤᠤ   ᠶᠢ   ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ   ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠲᠤ   ᠬᠦᠷᠴᠦ   ᠵᠢᠪᠽᠦᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ   ᠶᠢᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ   ᠨᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠨ   ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ︾ ᠭᠡᠵᠦ   ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ  ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠷᠤᠨ   ︽  ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ   ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠪᠠ᠂   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠬᠢᠯᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ  ᠃   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ   ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ  ︾ ᠭᠡᠮᠡᠵᠠᠢ᠃   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢ ᠡᠳᠦᠷ   ᠱᠢ   ᠮᠤ᠋ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ  ᠂   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠦᠷᠭᠦᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠵᠠᠢ᠃   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ︶   ᠤᠨ   ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠴᠠᠭ   ᠲᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠵᠡᠨ   ᠪᠡᠶ᠎ᠡ   ᠪᠠᠷ    ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ   ᠳᠤ   ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠵᠠᠢ᠃   ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ   ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ   ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ︶ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠵᠡᠨ   ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯ ᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠳᠤ   ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ ᠤᠷᠵᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠠᠮᠦᠷ ᠢ   ᠡᠷᠢᠪᠡ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠴᠢᠩ ᠴᠧᠩ ᠤᠨ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠤ  ᠂ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠨᠠᠮᠵᠠ ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠠᠮᠤᠷ ᠢ   ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ   ᠵᠢᠯ᠂ 1689 ᠤᠨ︶     ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠭᠡ   ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠤ ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠸᠧᠨ ᠴᠦᠨ   ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ   ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ   ᠪᠠᠷ   ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠬᠢᠨᠢ   ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ   ᠢ   ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷ  ︶   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ   ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠳ  ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ᠂   ᠮᠠᠶᠢᠷᠡᠨ   ᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢ᠂   ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠰᠠᠶᠢᠳ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠄   ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠡᠯ᠎ᠡ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠯ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ   ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ  ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠸᠠᠩ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ   ᠦᠪᠡᠷ   ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠲᠡᠷᠭᠡ  ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ   ᠪᠠᠷ   ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ   ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ   ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ   ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠦᠭᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ  ︾᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠤᠭᠡᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵    ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ᠂ 1690 ᠤᠨ︶   ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ   ᠢᠶᠠᠷ   ᠠᠤᠬᠠᠨ  ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ  ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ  ᠂   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠲᠠᠢ   ᠬᠦᠷᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠂   ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠳ   ᠠᠮᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ   ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠦ  ᠂ ᠬᠤᠯᠠ   ᠶᠢ   ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ   ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ   ᠹᠦ᠋   ᠴᠢᠦᠸᠠᠨ   ᠤ   ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ   ᠶᠡᠭᠡ   ᠴᠢᠷᠡᠭ   ᠢ   ᠬᠦᠯᠢᠶ᠋ᠨᠨ  ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠨᠢᠭᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ᠴᠢᠷᠡᠭ   ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ   ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠩ ᠤᠨ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠩ ᠳᠤ   ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ   ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ   ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠵᠤ  ᠂ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ   ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ   ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ   ᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ   ᠤ   ᠴᠢᠷᠡᠭ   ᠰᠢᠷᠠᠮᠦᠷᠡᠨ   ᠢ   ᠬᠡᠳᠦᠯᠵᠦ   ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠦᠭ   ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ   ᠵᠢᠯ᠂ 1691 ᠤᠨ︶   ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠬᠢᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠱᠦᠢ   ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠦ   ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠸᠠᠴᠢᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ   ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ   ᠦᠷᠭᠦᠨ   ᠲᠠᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠨ   ᠢ   ᠬᠤᠱᠦᠢ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃   ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ   ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ   ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ   ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ   ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ   ᠠᠤᠬᠠᠨ  ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ  ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ  ᠂   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠨᠤᠶᠠᠨ   ᠢ   ᠠᠮᠤ  ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠭᠤᠴᠢᠨ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ   ᠵᠢᠯ᠂ 1699 ᠤᠨ︶   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤ   ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ   ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ  ᠂   ᠰᠡᠴᠡᠨ   ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ  ᠂ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠦ   ᠬᠤᠱᠤᠢ   ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠠᠮᠤᠷ   ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠬᠤᠱᠦᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠦᠷᠭᠦᠨ   ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠤ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ᠃   ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠴᠠ   ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠳ   ᠨᠠᠷ   ᠲᠠᠭᠠᠨ ︽  ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠯ ᠢ   ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢ   ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃   ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ  ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ   ᠤᠨ   ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠯ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠵᠦ   ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠴᠠ   ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠳ   ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠂   ᠮᠡᠭᠦᠰ   ᠪᠢ     ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ   ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ   ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ   ᠡᠭᠦᠨ   ᠳᠤ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ   ᠵᠠᠩᠬᠢ   ᠡᠭᠡᠴᠢᠬ᠎ᠠ  ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ   ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ   ᠰᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ   ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠠᠮᠦ ᠶᠢ   ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ   ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠳᠦᠨ᠃   ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ   ᠪᠦ᠋ ᠯᠠᠢ   ᠲᠤᠰᠠᠬᠤᠨ ᠠᠴᠠ   ᠠᠮᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ   ᠲᠡᠳᠬᠦ  ︾   ᠬᠡᠮᠡᠨ   ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃   ᠬᠦᠭᠡ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠴᠢᠯᠭᠤᠳᠤ   ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ   ᠸᠠᠩ᠂   ᠪᠠᠶᠢᠯᠠ  ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ᠂   ᠬᠦᠩ᠂   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ   ᠲᠤ   ᠮᠦᠩᠬᠦ  ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠂   ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭ   ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠭᠤᠴᠢᠨ   ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ᠂ 1700 ᠤᠨ︶     ᠴᠠᠭᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠰᠡᠴᠡᠨ   ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ   ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ   ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ   ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃   ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠦ   ᠦᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ   ︽ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠠᠨᠤ   ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠮᠢᠨᠦ   ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ   ︵ᠬᠦ᠋   ᠬᠦ᠋︶  ᠂   ᠲᠠᠢ   ᠬᠤᠸᠠᠩ   ᠲᠠᠶᠢᠬᠡᠦ   ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨ   ᠤᠯᠵᠠᠢ  ᠃   ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠲᠠᠶᠢᠬᠡᠦ   ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ   ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ   ᠡᠵᠢ   ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ   ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ   ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠃   ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ   ᠪᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ   ᠵᠦᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ   ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ   ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ   ᠨᠠᠰᠤᠨ   ᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ   ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ   ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ   ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ   ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠨ   ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ   ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ   ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠪᠡ᠃   ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠬᠦ᠋ ᠬᠦ᠋   ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ   ᠮᠡᠭᠦᠰ ᠪᠢ   ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ   ᠢᠶᠠᠨ   ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡ  ᠂   ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ   ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ   ᠬᠠᠯᠢᠪᠠ ᠃   ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢᠨᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠯᠢᠬᠤ ᠠᠨᠤ   ᠲᠤᠩ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠠᠢ  ᠃   ᠬᠦ᠋ ᠬᠦ᠋   ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠦ   ᠢᠨᠢᠶᠡᠨ   ᠬᠠᠯᠢᠬᠤ ᠶᠢ   ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠴᠦ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃   ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠬᠦ᠋ ᠬᠦ᠋   ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ   ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ   ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ   ᠤᠨ   ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ   ᠤ   ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢ   ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ   ᠦᠨᠳᠦᠷ   ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠢ   ᠤᠯᠵᠤ  ᠂ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ   ᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ   ᠨᠢ   ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ  ᠂   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠᠢ  ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠨ   ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ   ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤᠵᠠᠢ᠃   ᠮᠡᠭᠦᠰ   ᠪᠢ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ   ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠨ   ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠦ ᠲᠤᠩ   ᠤᠶᠠᠷᠠᠨᠠᠮ ᠃   ᠲᠤᠰ ᠤᠨ   ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ︶   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ  ᠂   ᠸᠠᠩ᠂   ᠪᠠᠶᠢᠯᠠ  ᠂ ᠬᠦᠩ  ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ᠂   ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂   ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ   ᠳ᠋ᠠ  ᠂ ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ   ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ   ᠢᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ   ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠩ ᠳᠤ   ᠬᠦᠷᠴᠦ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ   ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠶᠢᠨ   ᠱᠠᠷᠢᠯ ᠢ   ᠠᠪᠰᠠᠯᠠᠪᠠ  ᠃   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠵᠡᠨ   ᠠᠪᠰᠠᠨ ᠤ   ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ   ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ   ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠨᠠᠷ   ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ   ᠢᠳᠬᠠᠨ   ᠲᠠᠶᠢᠳᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ   ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠪᠠ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ︶   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠦ   ᠶᠢ   ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ   ᠶᠠᠮᠤᠨ   ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ   ᠠᠴᠠ   ︽  ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ   ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ   ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ   ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ   ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠂ ᠤᠳᠤ   ᠪᠠᠰᠠ     ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯ   ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ   ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠃   ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ   ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠭ   ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ   ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ   ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠳ   ᠬᠢᠶ᠎ᠡ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ  ︾ ᠭᠡᠵᠦ   ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ︽  ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ   ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ   ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ   ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ   ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ  ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ   ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ   ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ   ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ   ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ   ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ   ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ   ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ  ︾   ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃       ᠲᠤᠰ ᠤᠨ   ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ   ︵ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ︶   ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ   ᠪᠦ᠋ ᠯᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ   ᠠᠮᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ   ᠦᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠦ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠳ   ᠢ   ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠪᠠ᠃       ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠲᠦᠴᠢᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ᠂ 1705 ᠤᠨ︶     ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡ   ᠯᠤᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠤᠷᠴᠠ ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ     ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃         ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ   ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ᠂ 1706 ᠤᠨ︶   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ  ︶   ᠤᠨ   ᠦᠳᠡ ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠴᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ   ᠸᠠᠨ   ᠱᠤ᠋     ᠾᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠ   ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠢ   ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ  ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠦᠷᠭᠦᠨ  ᠂  ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂   ᠤᠯᠤᠰ   ᠲᠤᠷ ᠲᠤᠰᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠩ   ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ   ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ   ᠨᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠭᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ   ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃   ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠰᠢᠯᠦᠭᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠤ ᠶᠤᠯᠤ   ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠦ   ᠬᠤᠱᠦᠢ   ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠠᠮᠤᠷ ᠢ   ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ   ᠢ   ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃   ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠨᠤᠮᠤᠬ᠎ᠠ   ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ   ᠢᠶᠠᠷ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ  ᠂   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ᠂   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ  ᠂ ᠨᠠᠷ   ᠲᠤ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠂   ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ ︵ᠬᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠰ︶   ᠦᠳᠡ ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠾᠧ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠸᠠᠴᠢᠷᠰᠡᠷᠡᠭ᠂   ᠬᠤᠱᠤᠢ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠰᠡᠷᠡᠩ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ  ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠨ   ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠪᠡ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠲᠦᠴᠢᠨ   ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ   ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ   ᠵᠢᠯ᠂ 1707 ᠤᠨ ︶   ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠢᠴᠢᠷᠰᠢᠷᠡᠭᠡ   ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠦ   ᠬᠤᠱᠦᠢ   ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠠᠮᠤᠷ ᠢ   ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ   ᠢ   ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠬᠤᠱᠤᠢ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠦᠷᠭᠦᠨ  ᠂   ᠤᠯᠤᠰ   ᠲᠤᠷ ᠲᠤᠰᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠩ   ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠂   ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠦ ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ   ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᡁᠢ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠶᠦᠨ ᠱᠢ  ᠂   ᠲᠤᠭ ᠤᠨ   ᠵᠠᠩᠬᠢ   ᠲᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ   ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ   ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ   ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ   ᠰᠠᠴᠤᠵᠤ   ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃   ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠭᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠᠢ   ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ   ᠶᠢᠨ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠯᠭᠰᠠᠨ   ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠸᠡᠴᠢᠷᠰᠡᠷᠩ   ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ   ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠂   ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠲᠦᠴᠢᠨ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯ᠂ 1709 ᠤᠨ︶     ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ   ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ︶   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠦᠷᠭᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠦ   ᠬᠤᠱᠦᠢ   ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ   ᠦᠷᠭᠦᠨ ᠢ   ᠬᠦᠷᠦᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ   ᠪᠠᠷ   ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃   ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ   ᠠᠮᠦᠷ ᠤᠨ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠲᠦᠴᠢᠨ   ᠶᠢᠰᠦᠳᠤᠭᠡᠷ ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠴᠠᠭᠠᠨ   ᠪᠠᠷᠰ   ᠵᠢᠯ᠂ 1710 ᠤᠨ︶     ᠲᠠᠪᠤᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ   ᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠦᠷᠭᠦᠨ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ   ᠠᠮᠦᠷ ᠤᠨ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃   ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠯᠦᠩ ᠬᠤᠸᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠪᠤᠷᠦᠬᠤᠳᠠ   ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠦᠷᠭᠦᠨ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ   ᠠᠮᠦᠷ ᠤᠨ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤ   ᠵᠢᠯ᠂ 1711 ᠤᠨ︶   ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠸᠡᠴᠢᠷᠰᠡᠷᠡᠩ   ᠲᠦᠷᠦ   ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ   ᠠᠮᠦᠷ ᠤᠨ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃       ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠯᠦᠩ ᠬᠤᠸᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠪᠤᠷᠦᠬᠤᠳᠠ   ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ   ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠦ   ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ   ᠠᠮᠦᠷ ᠤᠨ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃   ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠨᠠᠮᠰᠠᠩᠵᠠᠰᠠᠨ   ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠤ , ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠤ   ᠸᠠᠩ  ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠯᠠ  ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ᠂   ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ᠂   ᠬᠦᠩ᠂   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ   ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ  ᠂ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂   ᠮᠦᠩᠬᠦ᠂   ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ   ᠲᠠᠭᠠᠨ     ᠡᠶᠢᠨᠯᠠᠭᠰᠡᠨ   ︵2︶   ᠡᠩ ᠤᠨ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠲᠤ   ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ   ᠮᠦᠩᠬᠦ᠂   ᠪᠦᠰ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ   ᠵᠢᠯ᠂ 1713 ᠤᠨ︶   ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠯᠦᠩ ᠬᠤᠸᠠ   ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ       ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠦ     ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ   ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ   ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ   ᠢ   ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃       ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠬᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ᠂ 1714 ᠤᠨ︶   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ   ᠯᠤᠤ  ︶   ᠤᠨ   ᠦᠳᠡ ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠴᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ   ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ   ᠲᠦᠮᠡᠨ   ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ   ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠦᠷᠭᠦᠨ  ᠂᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ ᠷᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ   ᠶᠢᠨ   ᠸᠠᠩ ᠢ   ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ  ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ   ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠪᠡ  ᠃       ᠲᠠᠪᠤᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ   ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ   ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ   ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ   ᠠᠮᠦᠷ ᠤᠨ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃   ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ   ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠦᠷᠭᠦᠨ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ   ᠠᠮᠦᠷ ᠤᠨ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃     ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ   ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ  ︶ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ   ᠾᠧ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ   ᠢ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ   ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠸᠠᠴᠢᠷᠰᠡᠷᠡᠩ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠡᠯ᠎ᠡ ᠸᠠᠩ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ   ᠶᠢᠨ   ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ   ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢᠳᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠪᠡ᠃   ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃     ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠲᠠᠪᠢᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠵᠢᠯ᠂ 1715 ᠤᠨ︶     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ︶ ᠤᠨ   ᠦᠳᠡ ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠴᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ   ᠵᠢᠦ ᠵᠢᠩ   ᠰᠠᠨ ᠱᠢ   ᠳᠤ   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠬᠤᠳ ᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠠᠷ   ᠭᠡᠮᠡᠨ   ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠸᠠᠴᠢᠷᠰᠡᠷᠡᠩ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ   ᠶᠢᠨ   ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ   ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ   ᠲᠠᠢ     ᠠᠷᠬᠢᠳᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠨ   ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰ︶ ᠤᠨ   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ     ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ     ᠴᠢᠩ ᠴᠧᠩ   ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ   ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠦ   ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ   ᠠᠮᠦᠷ   ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ   ᠠᠯᠪᠠ   ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠤ   ᠾᠧ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ   ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠭᠡ   ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦ  ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ     ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ   ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ   ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠦᠷᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠦ   ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠠ   ᠷᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠤ   ᠸᠠᠩ   ᠨᠤᠶᠠᠳ     ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠬᠢᠳᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠪᠡ᠃   ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠬᠦᠭᠡ ᠪᠡᠴᠢ︶   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩ ᠴᠧᠩ   ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ   ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠦ   ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ   ᠠᠮᠦᠷ   ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ   ᠠᠯᠪᠠ   ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ  ᠢ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃   ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ  ︶ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩ ᠴᠧᠩ   ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ   ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ   ᠭᠡᠰᠢᠭ   ᠢᠶᠠᠷ   ᠲᠦᠷᠦ   ᠳᠤ   ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ   ᠠᠮᠦᠷ   ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ   ᠠᠯᠪᠠ   ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ   ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃       ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠲᠠᠪᠢᠨ   ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠤᠨ   ᠤ ︵  ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ᠂ 1717 ᠤᠨ︶     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ     ︵  ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ︶ ᠤᠨ   ᠦᠳᠡ ᠳᠤ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠴᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ   ᠵᠢᠦ ᠵᠢᠩ   ᠰᠠᠨ ᠱᠢ   ᠳᠤ   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ   ᠭᠡᠮᠡᠨ   ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂   ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠸᠠᠴᠢᠷᠰᠡᠷᠡᠩ  ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠩ   ᠰᠦᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠤ   ᠸᠠᠩ   ᠨᠤᠶᠠᠨ     ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ   ᠲᠠᠢ     ᠠᠷᠬᠢᠳᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠪᠡ᠃   ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ   ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ   ᠡᠷᠬᠢ ᠳᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠤ᠂   ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ   ᠤ   ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ   ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ   ᠳ᠋ᠠᠨᠽᠠᠨ     ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠠᠮᠤᠷ   ᠢ   ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃   ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ   ︵ ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ   ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ  ︶   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ   ᠷᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ   ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ   ᠲᠦᠷᠦ   ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠠᠮᠦᠷ ᠢ   ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ   ᠠᠯᠪᠠ   ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃     ︵1︶ ᠤᠳᠤᠷᠯᠠᠵᠤ — — ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ   ᠠᠪᠠ  ᠂ ︵  ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ   ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ   ᠲᠤᠯᠢ   ᠪᠢᠴᠢᠭ  ︾ ᠤᠨ 100 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶     ︵2︶ ᠡᠶᠢᠨᠯᠠᠭᠰᠠᠨ — —   ᠨᠠᠮᠦᠷ ᠤᠨ   ᠠᠪᠠ   ︵︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ   ᠦᠰᠦᠭ   ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ︾ 1001 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶     ᠲᠤᠰ   ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ   ᠢ   ᠡᠦ   ᠶᠦᠩ ᠱᠠᠨ  ᠂ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ   ︽ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠪᠤᠰᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ   ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ   ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ  ︾᠂ ︽ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ   ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ  ︾   ᠠᠴᠠ   ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号