ᠨᠤᠮ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/2/5
ᠨᠠ᠊ · ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠨᠤᠮ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠᠲᠤᠷᠮᠤᠶᠢᠵᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡᠲᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨᠡᠪᠯᠢᠭ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠢᠯᠪᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠢᠬᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠪᠢ ᠭᠤᠭᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠤᠯᠠᠮ ᠴᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠢᠲᠠᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠮᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠦᠨᠦᠰᠦᠮᠡᠷ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠨᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠨ᠎ᠡᠬᠦᠨᠦᠭ ᠪᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠴᠣᠪᠣᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠨ᠎ᠠᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠢᠭᠳᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠷᠨᠢᠨ᠎ᠠᠠᠯᠠᠭ ᠪᠤᠭᠴᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠮ ᠨᠢᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠩᠨᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡᠠᠪᠤᠨ ᠠᠪᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号