ᠬᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/2/11
    ᠰ᠊᠂  ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠬᠦᠤ                     ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠭᠡ                     ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ                     ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ                     ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳ‌‍ᠣᠨ‌‍ᠲ᠋ᠡᠪᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ᠃                     ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ                     ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ                     ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ                     ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ᠃                     ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ                     ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ                     ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ                     ᠠᠳᠠᠯ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ᠃                     ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠬᠡ                     ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠨᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡ                     ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡ                     ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡ᠃                     ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ                     ᠤᠷᠴᠢᠵᠦ ᠬᠢᠯᠠᠰᠬᠤ ᠤᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ                     ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ                     ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ᠃ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄15248574044                
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号