ᠴᠦᠨ ᠴᠢᠦ ᠶᠢᠨ  ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ᠂  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠡᠬᠢᠨ  ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠤᠨ  ᠡᠷᠳᠡᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠰᠦᠷᠦᠭ  ︵  ᠬᠤᠶᠠᠷ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/8/11
ᠨᠢᠭᠡ᠄ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ  ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ 58 ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ  ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 2  ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠨᠦᠭᠡ ᠨᠢ  ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠦᠨᠳᠤᠷ   ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠤᠷ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ  ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂   ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠨᠢ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠨ ᠲᠠᠢ  ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ  ᠨᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃  ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ  ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ  ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ    ᠵᠤᠤᠪᠠᠩ  ᠤᠷᠳᠤ  ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠱᠠᠳᠤᠯᠵᠢᠨ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂  ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ 200 — 230 ᠰᠡᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ  ᠤᠷᠳᠤ  ᠂ 60 — 80 ᠰᠡᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ  ᠦᠷᠭᠡᠨ  ᠂  ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠠᠮᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ  ᠢᠷᠦᠭᠠᠷ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ 50 —110 ᠰᠡᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ  ᠬᠦᠨ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠨᠦᠭᠡ ᠨᠢ   ᠲᠡᠷᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ  ᠃  ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ  ᠰᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃58 ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ M1 ᠨᠢ   ᠲᠤᠨᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂  M8  ᠂ M9 ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠩ ᠮᠠᠭᠤ  ᠂   ᠪᠤᠰᠤᠳ 55 ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠨᠢ  ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ  ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ 4  ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠨᠢ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ  ᠲᠦᠢᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ  ᠂ 51 ᠨᠢ  ᠪᠤᠰᠤᠳ  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ   ᠤᠩᠬᠢᠴᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠵᠠᠷᠢᠮ   ᠨᠢ   ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ   ᠤᠩᠬᠢᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠪᠤᠶᠤ  ᠵᠠᠷᠢᠮ   ᠨᠢ  ᠪᠤᠰᠤᠳ   ᠲᠤ  ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ  ᠤᠩᠬᠢᠴᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠵᠠᠷᠢᠮ   ᠨᠢ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ   ᠬᠠᠭᠠᠰ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ  ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ  ᠂ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ  ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ  ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ  ᠤᠯᠠᠨ᠃  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠰᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠢ  ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠠᠷ ᠲᠤ  ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃  ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠭᠦᠷ  ᠶᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ  ᠪᠤᠰᠤᠳ  ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤ  ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠴᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ   ᠲᠤᠰᠭᠠᠷ ᠤᠩᠭᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ   ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠨ 21 ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ  ᠂ 36.2 % ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠨ 12 ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ  ᠂ 20.7% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠨ 22 ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ 37.9% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ  ᠴᠤᠭᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ   ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ  ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤ   ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠮᠭᠡᠷᠭᠡᠢ  ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠷᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ   ᠪᠠᠷ ᠨᠢ  ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠳᠤ ᠲᠦᠢᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠭᠡᠵᠦ  ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ   ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠯ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ  ᠲᠤᠰᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ   ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠠᠴᠠ   ᠦᠨᠳᠤᠷ᠃  ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ  ᠢᠵᠢᠯ ᠪᠤᠰᠤ  ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠠᠢ  ᠭᠡᠳᠦᠨ  ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ  ᠬᠡᠭᠦᠷ   ᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠤᠶᠤ  ᠢᠵᠢᠯ  ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ   ᠲᠤᠮᠤ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ  ᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ  ᠴᠦ  ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠴᠦᠭᠡᠨ  ᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ  ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠢ   ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ  ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ  ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ  ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠬᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ  ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ  ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠳ ᠨᠢ  ᠬᠡᠪ ᠤᠨ  ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠦᠬᠦᠵᠠᠢ᠂  ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠰᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠲᠦᠯᠦᠪᠳᠠᠢ᠃  ᠬᠡᠭᠦᠷ  ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ   ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ  ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ  ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ  ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠱᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢ  ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠦᠴᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ  ᠬᠡᠪᠳᠡᠵᠦ  ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ  ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ  ᠬᠡᠪᠳᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠠᠷᠦᠢ  ︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷ  ︾ ᠤᠨ  ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠢ  ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠨ  ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ  ᠪᠠᠯ ᠤᠨ  ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ  ᠭᠤᠤᠯ ᠢ  ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ  ᠭᠡᠬᠦᠷ ᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠢᠨᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ  ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ   ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨ 305。 — 350。 ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠬᠠᠪᠴᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ  ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠂  ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠮᠦᠷ  ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂  ᠤᠩᠭᠤᠨ  ᠬᠠᠷᠠᠴᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ  ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠨᠢᠭᠡᠨ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ   ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 58 ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ   ᠢᠶᠠᠨ  ᠰᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠲᠠᠢ  ᠂  ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ  ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠂   ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠂  ᠶᠠᠰᠤ ᠡᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠂   ᠬᠠᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠪᠠ ᠬᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 2083 ᠵᠦᠢᠯ  ᠃ 46 ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ  ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂  ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ  ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ 1 — 3  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂  ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ  6  ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠠᠢ  ᠃  ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠳᠤ  ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠩ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ᠃  ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠳᠤ  ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠡᠮᠰᠡᠭ ᠤᠨ  ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠯᠠᠨ  ᠂  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ   ᠬᠦᠷᠡᠯ  ᠲᠤᠯᠢ  ᠬᠢᠭᠡᠳ  ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ  ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂   ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ  ᠲᠠᠪᠳᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷ  ᠃ ᠡᠭᠦᠨ   ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ︽S︾ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ  ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠵᠡᠮᠰᠡᠭ᠂  ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ᠂  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠂  ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠬᠤᠩᠬᠤ᠂  ᠬᠦᠷᠡᠯ  ᠬᠢᠨᠵᠢ᠂  ᠲᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬᠢᠭᠳᠦ  ᠬᠦᠷᠡᠯ  ᠵᠡᠰᠠᠯ ᠵᠡᠮᠰᠡᠭ  ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ   ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ  ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠦᠭᠡᠨ  ᠃  ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠳᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ   ᠤᠨ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ   ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠ  ᠬᠦᠷᠡᠯ  ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ᠂  ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ  ᠬᠦᠷᠡᠯ  ᠢᠯᠳᠤ  ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠡᠯ   ᠵᠠᠪᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠠᠢ  ᠃   ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ  ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ   ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠ  ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ  ᠃ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂  ᠲᠤᠪᠴᠢ  ᠂ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂  ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠷ᠂  ᠭᠤᠬ᠎ᠠ᠂  ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠳᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠴᠦᠭᠡᠨ᠂  ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠳᠠᠢ  ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ  ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃  ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠡᠪᠡᠷ  ᠂  ᠶᠠᠰᠤᠨ  ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ   ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠮᠳᠠ  ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ  ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ  ᠂ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂  ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ  ᠪᠠ  ᠪᠤᠭᠳᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠤ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ 90% ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ  ᠡᠪᠡᠷ   ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠠᠢ᠃  ᠡᠪᠡᠷ᠂ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠦᠷᠡᠰᠦ ᠨᠢ  ᠡᠮᠬᠢ  ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠂ ᠭᠠᠷ  ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ  ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ   ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠡᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ  ᠲᠠᠩ ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ  ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ   ᠤᠨ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ  ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠨᠢ  ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃  ᠬᠠᠰ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ  ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠡᠮᠰᠡᠩ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ  ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ  ᠬᠠᠰ   ᠤᠨ  ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠨᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ  ᠬᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ  ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ  ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ  ᠂  ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ  ᠮᠠᠲ᠋ᠡᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ᠂  ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰ ᠤᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ᠂  ᠲᠡᠪᠢᠭᠦᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠳᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ  ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠨᠢ  ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ  ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ  ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠠ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠨᠢ  ᠴᠦ   ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠵᠦ  ᠂ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ  ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠨᠢ  ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ  ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ   ᠨᠢ  ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ  ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠨ  ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠡᠰᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠤᠶᠤ  ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠢ  ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠨᠢ  ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ  ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ  ᠂ ᠲᠠᠷᠦᠢ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠶᠠᠰᠤᠨ  ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠷᠡᠯ  ᠂ ᠬᠠᠰ᠂  ᠬᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠳᠠᠢ  ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ  ᠵᠡᠮᠰᠡᠭ ᠤᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ   ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ  ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠂  ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ᠂  ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂  ᠪᠠᠭᠤᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂  ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠢ   ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠱᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ  ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ  ᠤᠷᠴᠢᠮ   ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂  ᠶᠠᠰᠤᠨ  ᠵᠠᠪᠠ  ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ   ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ  ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ  ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠵᠤ  ᠂   ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ  ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠠᠷᠦᠢ  ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠤᠷᠴᠢᠮ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠰᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠠᠰᠤᠨ  ᠵᠠᠪᠠ   ᠨᠢ  ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ  ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠪᠦᠭᠡᠳ  ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠨᠢ  ᠵᠢᠩ ᠭᠸᠦ ᠽᠢ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ  ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠡᠮᠰᠡᠭ ᠤᠨ  ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ  ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ  ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ  ᠡᠩ ᠤᠨ  ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ 90% ᠤᠷᠴᠢᠮ  ᠤᠨ  ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠳᠤ  ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ   ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠤᠯᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠯᠠᠨ᠂  ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ  ᠬᠢᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ  ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠰᠤᠪᠤᠳ  ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ  ᠡᠳ᠋  ᠂ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ  ᠬᠡᠯᠭᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ  ᠃ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠢ  ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ   ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ  ᠹᠦᠷᠰ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ   ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ  ᠂  ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ  ᠲᠤᠯᠢ  ᠂  ᠬᠦᠷᠡᠯ  ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ᠂  ᠡᠯᠭᠦᠭᠦᠷ  ᠂ ᠭᠤᠤᠷᠠᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂  ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ   ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ  ᠂  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠤ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ᠂  ᠮᠨᠨᠤ  ᠂ ᠬᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠵᠢᠴᠢ  ᠲᠡᠪᠢᠭᠦᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ  ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ  ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ  ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ  ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠯᠭᠡ   ᠠᠴᠠ  ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠲᠦᠯᠦᠪᠳᠠᠢ  ᠃  ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ  ᠤᠬᠤᠷᠬᠠᠢ ᠳᠤ  ᠲᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠤᠯᠢ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ  ᠂  ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠠᠢ ᠪᠦᠳᠡᠩᠬᠢ  ᠨᠡᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ   ᠲᠠᠢ᠂  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ  ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ  ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠤᠯᠢ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠ  ᠨᠡᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ  ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ  ᠭᠠᠷ ᠤᠨ  ᠪᠠᠭᠤᠤ  ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ  ᠭᠤᠤᠷᠠᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠡᠮᠰᠡᠭ ᠪᠠ  ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠤᠯᠢ  ᠬᠡᠯᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ  ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠂  ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ  ᠭᠠᠷ  ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ   ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠡᠮᠰᠡᠭ ᠨᠢ   ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠵᠢᠴᠢ  ᠪᠤᠰᠤᠳ  ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠡᠮᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ  ᠪᠦᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ᠂  ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ   ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  58  ᠤᠩᠭᠤᠨ    ᠠᠴᠠ  3 ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠨᠢ  ᠲᠤᠨᠤᠭᠳᠠᠨ  ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ  ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠳᠠᠢ  ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ  ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠪᠤᠰᠤᠳ53 ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ 50 ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠦᠮ  ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ  ᠭᠠᠷᠴᠦ  ᠪᠦᠭᠦᠶᠢᠯᠡ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ 86.21% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ  ᠂ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠢ  ᠲᠤᠶᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ  ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ   ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ  ᠪᠠᠰᠠ  ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠨᠳᠤᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃  ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ  ᠮᠤᠷᠢ᠂  ᠦᠭᠡᠷ᠂  ᠬᠤᠨᠢ᠂  ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ᠂  ᠯᠠᠭᠤᠰᠠ᠂  ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 98 ᠴᠤᠭᠴᠠ   ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ  ᠂  ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ   ᠭᠡᠷ ᠤᠨ  ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ   ᠮᠦᠨ᠃  ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠷᠪᠢᠨ  ︵42.86%︶᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠦᠭᠡᠷ  ︵22.45% )  ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠨᠢ  ︵21.43%  ︶  ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ︵9.18 %  ︶  ᠂ ᠯᠠᠭᠤᠰᠠ  ︵2.04%︶  ᠂ ᠨᠤᠬᠠᠢ  ︵2.04%︶  ᠴᠦᠭᠡᠨ᠂  ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃  ︵1︶  ᠡᠭᠦᠨ   ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ  ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠ  ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ   ᠢᠶᠠᠷ  ᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ  ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃  ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠦᠬᠦ  ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ  ᠂ ᠴᠦᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ  ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠮᠠᠨ ᠳᠤ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ   ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤ  ᠂  ᠡᠷᠡᠦ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤ 1— 3  ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ  ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ 1—3  ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ   ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤ᠂   ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤ᠂  ᠪᠤᠭᠳᠤᠭᠠᠰᠤ  ᠂ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ᠂  ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤ᠂  ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ  ᠶᠠᠰᠤ  ᠂  ᠨᠦᠷ  ᠶᠠᠰᠤ᠂  ᠵᠠᠪᠢᠵᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ  ᠂  ᠲᠤᠬᠤᠢ   ᠶᠢᠨ   ᠶᠠᠰᠤ᠂  ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ᠂  ᠬᠦᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ  ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠤᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ   ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ  ᠲᠤᠰᠭᠠᠷ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠳᠤ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ   ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ   ᠠᠴᠠ  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ  ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠮᠦᠨ᠃  ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ   ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ  ᠶᠠᠰᠤ᠂  ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤ᠂  ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤ᠂  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ  ᠡᠷᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤ᠂  ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ  ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ  ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ  ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠴᠠ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠨ᠂  ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ  ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ᠂  ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ   ᠢ  ᠴᠤᠭᠭᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤᠩᠭᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠦᠭᠡᠨ᠃  ᠡᠩ ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠳᠤ  ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ  ᠤ ᠨᠢᠭᠡ   ᠮᠦᠴᠨ ᠶᠢ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ   ᠤ ᠮᠦᠴᠨ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠦᠭᠡᠨ  ᠃  ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠤ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ  ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ  ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠦ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ  ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠠᠰᠤ ᠦᠯᠦ  ᠲᠦᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠩᠭᠤᠨ  ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠭᠠᠯᠬᠠᠨ  ᠬᠦᠨᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ  ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠ  ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠤᠨ  ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤ  ᠂ ᠪᠤᠭᠳᠤᠭᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ  ᠲᠤᠮᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ  ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠰᠠᠪᠠ   ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠪᠠ  ᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ  ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ  ᠡᠷᠡᠦ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ  ᠪᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠦᠢ  ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ  ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ   ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ  ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ   ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ   ᠤ ᠶᠠᠰᠤ   ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠢᠶᠠᠷ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ  ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ  ᠮᠦᠴᠨ   ᠶᠢᠨ  ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ  ᠨᠢ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂   ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠮᠦᠴᠨ ᠶᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ    ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ  ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ   ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭᠳᠠᠢ᠃  ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ  ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤ  ᠂  ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ   ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤ  ︔ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ  ᠮᠢᠬ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ  ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ   ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠰᠤ᠂  ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠠ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠶᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠤ  ᠶᠠᠰᠤ  ᠭᠡᠪᠡᠯ  ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ  ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ  ᠡᠪᠡᠷ 1᠂ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠳᠦ 1᠂  ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤ 1᠂ ᠡᠪᠡᠷ  ᠬᠢᠭᠡᠳ  ᠰᠢᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ   ᠬᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ 1᠂  ᠯᠠᠪᠠᠢ 2  ᠂  ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠷ   ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ  ᠬᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ 2   ᠶᠢ   ᠪᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ    ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠬᠤ  ᠡᠴ᠊  ᠪᠤᠰᠤᠳ  ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ   ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ   ᠶᠢ   ᠨᠢ  ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号