ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/7/16
  ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ        ︵ᠲᠣᠰ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ 1998 ᠤᠠ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃︶  ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠪᠠ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠲᠣᠰ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠮᠦᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠢ ᠡᠶᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠮ ᠤ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠠᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠴᠢ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠣ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠣᠮᠣ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠮᠣ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠠᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠣ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠣᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠮᠣ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠮᠣ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠤᠷᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠠ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠯᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠭᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠭᠦᠳᠣᠯᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠣᠬᠤ ᠂ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠮᠣ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠮᠣ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠴᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠳᠣᠢ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠠ ᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠰᠣᠯᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣᠳᠠᠠ᠂ ᠭᠦᠢᠰᠣᠠ ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠢᠳᠣᠯᠬᠡ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠦᠮ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠰᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠳ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠵᠢᠱᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠣᠠ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠣᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠦᠭᠭᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠲᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠵᠢᠱᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠢᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠪᠦᠷᠢᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠦᠷᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠯᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬᠯᠠᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠵᠦᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠰᠣᠮᠣ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠮᠣ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠬᠡᠯᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬᠯᠠᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠵᠦᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠭᠯᠠᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠢ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠬᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠪᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠷᠠᠣᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠦᠭᠴᠣ ᠲᠠᠰᠣᠯᠣᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠢ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠲᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠣᠯᠠ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠴᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠴᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠳ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠣᠰᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ︵1︶ ᠰᠣᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ᠃ ︵2︶ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ︵3︶ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ᠃ ︵4︶ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠢᠰᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠰᠣᠯ᠃ ︵5︶ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠰᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠰᠣᠯ᠃ ︵6︶ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠲᠦᠰᠣᠯ᠃ ︵7︶ ᠤᠷᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠲᠦᠰᠣᠯ᠃ ︵8︶ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠣᠰᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠮᠣ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠮᠣ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠣ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠴᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠳ ᠡᠳᠣᠢ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︵1︶ ᠲᠣᠰ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠴᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠃ ︵2︶ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠰᠣᠯ᠃ ︵3︶ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠠ ᠲᠠᠣᠠᠭᠦᠭᠦ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠃ ︵4︶ ᠤᠰᠣ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠣ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠣᠰᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠨᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠰᠣᠮᠣ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠮᠣ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠯᠢᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠦᠨᠠᠬᠡᠷ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠨᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠠ ᠰᠠᠬᠢᠵᠣ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠤᠣᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠴᠢᠬᠡᠴᠢ ᠵᠢᠣᠠᠭᠦᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠦᠬᠡᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠᠴᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠠ ᠂ ᠢᠣᠠᠬᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠠ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠴᠣᠬᠢᠯᠳᠠ ᠦᠭᠴᠣ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠶᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠺᠦ᠋ᠮᠢᠰ᠂ ᠠᠮᠣᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠢᠰ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠢᠰ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠢᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠶᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠠᠮᠣᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠰᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠲᠠᠳᠠ ᠴᠦᠮ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠠ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠠᠴᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪᠳᠠᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠣᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠰ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃    ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠲᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号