ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ                — ︿︿ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ﹀﹀ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠ᠊
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/6/23
                         ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠦᠦᠷ                                                                        ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖ ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ︕        ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠲᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖         ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨᠤᠰ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ︖        ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠦ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ  ᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠯᠠᠢ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠁ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤᠯᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠨᠤᠷᠠᠵᠤ ᠢᠪᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠠ︖        ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠃ ᠪᠤᠯᠢᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠴᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠳ ᠴᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤᠪ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠤᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠳᠠ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠥᠨ ᠴᠦ ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠮᠥᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ︖            ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠡ︖        ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠶᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ᠃ ᠪᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠮᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠬᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠴᠡᠯᠡᠵᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠦᠷᠡᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠡᠬᠦᠷᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠯᠢᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠤ ᠴᠦ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠯᠬᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠴᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠯᠡᠬᠦᠴᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ ᠲᠦᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠳᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠭ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠦᠨᠨᠡ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠠᠷᠠᠭᠰᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠭᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠵᠠ︖ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃        ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ ︿︿ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠯᠠᠪ ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠥᠨ﹀﹀ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠦᠨᠦᠷ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃            ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠳᠦᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢ ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃        ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ  ᠄ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠡᠯᠢᠭ ᠤᠶᠤᠨᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠵᠤᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠦ‍ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠ ᠶᠠᠷᠦᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠮᠨᠤ᠃ ᠪᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠷᠠᠢ ᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠭᠡᠯᠪᠡᠶᠢᠭᠡᠰᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ︖ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃          ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠤᠰᠤ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠮ ᠁ ᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ︿︿ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠨᠢᠷ﹀﹀ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦ᠂ ᠲᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠦᠰᠴᠦ ᠲᠤᠷᠨᠢᠬᠤ ᠠᠨᠢᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ— ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠩ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠃        ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠪᠠᠵᠤ ᠲᠡᠷᠰᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠵᠠ᠃ ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠦ ᠢᠪᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠳᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ᠃        ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠩ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃        ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠡᠭᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠡᠭᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠮᠥᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠴᠦ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠲᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠤᠳᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠦᠰᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠡ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ᠃ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠋  ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠲᠤᠷᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ᠃           ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ  ᠄ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ︖        ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠴᠦ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠢᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠠᠯᠠᠬᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤᠪ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠭᠡᠯᠪᠡᠶᠢᠴᠢᠭᠡᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠦᠷᠦᠯ ‍ᠤᠨ‌ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃           ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠶᠠᠷᠦᠨᠢ ᠲᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ︖ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ᠃ ᠪᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ︿︿ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨ﹀﹀ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠪᠤᠷᠤᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠯᠡᠭᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠬᠦᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ  ᠄ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ︖        ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰᠴᠤᠳ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭᠠᠳᠠᠳ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠴᠢᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠮᠡᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠯᠬᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠡᠬᠦᠰᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠤᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃           ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠤ︖      ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠠᠳ ᠦᠭᠴᠢᠭᠡᠮᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡ︕ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠮᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠴᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠬᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠨ᠂ ᠤᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠯᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠠᠢ᠃         ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ︖           ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠴᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠵᠠ︖         ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠴᠠ ︿︿ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠮ﹀﹀ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠯᠠ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ︖         ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠯᠠᠭᠤᠰᠠᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ  ᠠᠴᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠳᠤ ᠲᠡᠷᠺᠠᠲ᠋ᠤᠷ᠂ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠁ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ᠃         ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ ᠵᠦᠳᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠮᠤᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖        ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠢ ᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠮᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠪᠤᠭᠴᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠴᠢᠷᠦᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠺᠠᠲ᠋ᠤᠷ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠦᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠤᠳ ᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠬᠢᠯᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠴᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠠᠨᠤᠬᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠴᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠢ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ  ᠄ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠤ︖       ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ᠃         ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠳ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃         ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠰᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠯᠢᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠦ ᠵᠦᠪ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠳᠢᠰ ᠪᠦᠷ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠠ ᠴᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃        ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ  ᠄ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ︖        ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢ ᠦᠭᠡ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠨᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ ᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠃         ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ  ᠄ ᠨᠠᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ᠃       ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃        ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠲᠠ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠲᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖       ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠦᠩᠬᠢᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠴᠦ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠦᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠩᠬᠢᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢ ᠭᠡᠳᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠰᠢᠭ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃        ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠲᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠡ᠃       ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠢᠴᠢᠮᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠦᠩᠬᠢᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠯᠳᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠨᠤᠴᠤᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠪᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦᠪ︖ ᠪᠠᠶᠢᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠦ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃        ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ︖       ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠭᠡᠳᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠨᠤᠮᠰᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠮᠤᠷᠬᠠᠭ ᠠᠯᠬᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢ ᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠡ ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃        ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ᠃ ᠲᠠ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠢ︖       ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠷᠤ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠲᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠲᠤᠩ ᠴᠦᠭᠡᠨ᠃ ᠪᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠡᠬᠢ ᠭᠤᠴᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠵᠢᠯ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ︖ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠮ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ︖ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ︖ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ  ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠬᠢᠯᠳᠠ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ᠂ ᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠵᠠᠩ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠴᠤᠬᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠠᠮᠠᠷ ᠤᠤ︖        ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ  ᠄ ᠲᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠴᠤᠬᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ︖        ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠃ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠰᠢᠳᠠ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠢ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠦᠶᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠮᠤᠵᠢᠭᠤᠳᠠ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠤᠵᠢᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠵᠠᠰᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠴᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃ ᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠁        ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠤᠤ︖       ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠ᠃        ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠢ︖      ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ︿︿ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ﹀﹀᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ︿︿ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ﹀﹀᠂ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ︿︿ᠡᠭᠡ ᠬᠦᠦ﹀﹀ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ︿︿ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨ ᠭᠡᠭᠡ﹀﹀ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢ ᠲᠡᠬᠦᠵᠤ ᠭᠡᠳᠡᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢ ᠭᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠴᠦ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠠᠳᠤᠢ᠃         ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠦᠷ᠄ ᠬᠦᠶ᠋ᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠴᠦ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ︕ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃       ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠡᠢ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠡᠢ᠃                ︿︿ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠡᠨ﹀﹀ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ2013 ᠤᠨ ᠤ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠪᠠ      
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号