ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/20
 ᠳᠡᠨᠳᠦᠷ ᠮᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠪᠦᠳᠦᠴᠢᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠬᠦᠯ ᠨᠢᠴᠦᠬᠦᠨ ᠬᠦᠶᠦᠬᠦ ᠳᠤᠦᠷᠬᠡᠰᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠪᠤᠭᠴᠤ ᠮᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤᠳᠠᠨᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤᠳᠠᠷᠳᠠᠩ ᠨᠡᠯᠦᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠮᠰᠢᠪᠠᠭ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠮᠰᠢᠷᠠᠯᠵᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠮᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠᠳᠤ ᠵᠠᠮᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠬᠦᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠵᠠᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠪᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤᠤᠭᠤᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠳᠠᠩᠴᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠳᠠᠩᠳᠠ ᠤᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠲᠤᠭᠴᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩ鲁布森 ︵ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠢ᠊᠂ ᠨᠠᠴᠢᠨ︶᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 136 1487 6979᠃       ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄  ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠤᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ︵鄂尔多斯市乌审旗蒙古族实验小学︶᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠭᠴᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号