ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ 2018 ᠤᠨ ᠤ     ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠪᠡᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ᠊
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018-01-04
        ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋   ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂   ᠲᠦᠪ ᠤᠨ   ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠤᠯᠠᠨ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ   ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ   ︵ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ︶ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠳᠤ᠄ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ   ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠲᠦᠷᠬᠡᠨ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠵᠥ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ 2018 ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠬᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠡ ᠪᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠨᠡᠷ᠂ ᠤᠤᠮᠧᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠨᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︕ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ   ᠰᠠᠶᠢᠨ   ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ   ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠩᠨᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︕                   ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ   ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ   ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ   ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ   ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂   ᠡᠳᠤᠷ   ᠪᠦᠷᠢ   ᠰᠢᠨᠡᠳᠴᠦ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠮᠤᠢ᠃ 2017 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ   ᠶᠡᠭᠡ   ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠢ   ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠥ᠂   ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ   ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ   ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ 80 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ   ᠠᠵᠢᠯ   ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ  1300   ᠭᠠᠷᠤᠢ   ᠲᠦᠮᠡᠨ   ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ   ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ 9 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ   ᠪᠦᠷᠬᠦᠵᠥ᠂   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ   ᠡᠮ   ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ 13.5 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠵᠥ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ 1000 ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ   ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ︽ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠴᠦᠮ   ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ   ᠲᠡᠨᠡᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ︕︾   ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ   ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠡᠢ  340 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠬᠦᠯᠬᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠥ᠂ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡᠳᠤ   ᠤᠷᠤᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠢ   ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ   ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠬᠦ   ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 600   ᠲᠦᠮᠡᠨ   ᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠡ   ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ   ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ   ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃   ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ   ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ   ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ   ᠦᠢᠯᠡᠰ   ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠥ᠂   ᠠᠮᠢ   ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ   ᠤᠷᠴᠢᠨ   ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ   ᠬᠦᠷᠳᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ   ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ᠂   ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤ   ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ᠂   ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠡ ᠲᠡᠰᠢ   ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢ ᠠᠯᠬᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃                     ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠰᠢᠨ᠎ᠠ   ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠳᠡ᠂   ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ   ᠶᠡᠭᠡ   ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠤᠨ   ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠪᠠ᠃ ︽ᠬᠢᠷᠠᠬᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤ︾ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠳᠤ   ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ   ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠵᠤ᠂ C919 ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠰᠴᠤ᠂   ᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ   ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢ   ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠤ᠂   ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠤᠰᠤᠨ   ᠳᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ   ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂   ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ   ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ   ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠡ ᠳᠤ   ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂   ︽ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠭᠦᠷ︾   ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠬᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ   ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ   ᠰᠢᠳᠠᠮᠠᠬᠠᠢ   ᠮᠦᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠤ   ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠦᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠭᠠᠷᠠᠮ   ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠵᠦᠬᠠᠢ ᠤᠤᠮᠧᠨ ᠤ   ᠶᠡᠭᠡ   ᠬᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠭᠤᠤᠯ   ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ   ᠪᠦᠬᠦ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠳᠠ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠲᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ   ᠨᠤᠲᠤᠭ   ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠬᠢᠯ᠎ᠠ ᠁ ᠪᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ   ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ   ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠲᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︕                 ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ   ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ   ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ   ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  90   ᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠤᠢ ᠶᠢ   ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 20 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠪᠢ   ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠳᠤ   ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠬᠡ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ   ᠪᠠᠳᠤ   ᠶᠡᠭᠡ   ᠦᠮᠦᠭ   ᠲᠦᠰᠢᠭ   ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ   ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ   ᠤᠷᠲᠤ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠤ ᠯᠠᠪᠳᠠᠶ ᠨᠡᠩ   ᠰᠠᠶᠢᠨ   ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ   ᠪᠤᠯᠬᠤ   ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ   ᠳᠠᠶᠢᠨ   ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ  80   ᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠤᠢ ᠶᠢ   ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ   ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠤᠨ   ᠶᠡᠭᠡ   ᠬᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ   ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠪᠠᠨ   ᠪᠠᠳᠤ   ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠤ   ᠡᠩᠬᠡ   ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠢ   ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠪᠡ᠃                   ᠪᠢᠳᠡ   ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ   ᠬᠡᠳᠦ   ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠤᠯᠠᠨ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ   ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃   ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ   ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ︽ᠨᠢᠭᠡ   ᠪᠦᠰᠡ   ᠨᠢᠭᠡ   ᠵᠠᠮ︾ ᠤᠨ   ᠤᠯᠠᠨ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ   ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠂   ᠠᠯᠳᠠᠨ   ᠲᠤᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ   ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠮᠧᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠨᠠᠮ   ᠪᠤᠯᠤᠨ   ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ   ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ   ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠡᠨᠡ   ᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ᠂   ᠪᠢ   ᠳ᠋ᠠᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ   ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ   ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ   ᠵᠧᠨ᠋ᠸᠧᠠ ᠶᠢᠨ   ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂   ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ   ᠲᠢᠪ   ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ   ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠤᠷᠤᠨ ᠤ   ᠠᠵᠤ   ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ   ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃   ᠪᠢ   ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ   ᠬᠤᠪᠢ   ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ   ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢ   ᠬᠠᠮᠲᠦᠪᠡᠷ   ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃                   2017 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠴᠠᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠯᡁᠢᠦ᠋ᠢᠨᠽᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠢᠦ᠋ᠢᠮᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠤ   ᠨᠠᠷ   ᠪᠤᠢ᠂   ᠦᠪᠤᠷ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠳ ᠪᠤᠢ᠂ ᠰᠢ ᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ   ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠶᠡᠭᠡ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠨᠡᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠪᠤᠢ᠂ ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠨᠠᠨ ᠺᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠢ   ᠶᠡᠬᠡᠳᠠ   ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ   ᠬᠦᠳᠡᠯᠪᠡ᠃   ᠦᠷᠬᠡᠨ   ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ   ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠢᠶᠠᠨ   ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ   ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ   ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ   ᠦᠬᠡᠢ   ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠭ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠬᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ   ᠪᠢ   ᠬᠦᠨ   ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠦᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠃                    2018 ᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ   ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ   ᠶᠡᠭᠡ   ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ   ᠵᠤᠷᠢᠬ   ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠪᠦᠬᠦ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ   ᠠᠷᠪᠠ   ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ   ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ  30   ᠭᠠᠷᠤᠢ   ᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠰᠠᠶᠢᠨ   ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ   ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ   ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ   ᠪᠤᠰᠤᠮᠤᠢ᠃   ᠡᠨᠡᠬᠦ   ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠨ   ᠴᠤ   ᠬᠡᠢ   ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ   ᠵᠦᠢᠯ ᠢ   ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ᠂   ᠬᠡᠶᠢᠰᠪᠤᠷᠢ   ᠵᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃                 2018 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ   ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  40   ᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠤᠢ ᠶᠢ   ᠤᠬᠳᠤᠨ   ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠳᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠬᠡᠯᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ   ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ   ᠵᠠᠮ   ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃   ᠪᠢᠳᠠ   ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ 40 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠤᠬᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ   ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠯ   ᠵᠠᠮ   ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠬᠦᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃                   2020 ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ   ᠮᠠᠨ ᠤ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ   ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ   ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ   ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ   ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂   ᠡᠨᠡ   ᠪᠤᠯ   ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠠᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ   ᠦᠨᠡᠳᠠᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ   ᠶᠤᠮ᠃  2020   ᠤᠨ   ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦ   ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ   ᠬᠦᠳᠡᠯᠤᠯᠴᠠᠨ   ᠰᠢᠨᠳᠠᠷᠡᠰᠢ   ᠦᠬᠡᠢ   ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠨᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ 3   ᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ   ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ   ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ   ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ   ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠠᠰᠢᠬᠦᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ   ᠴᠤᠬᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ   ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂   ᠪᠢᠳᠠ   ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ   ᠡᠨᠡᠬᠦ   ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ   ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ᠂   ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠠ   ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠤᠯᠬᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃                     ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ   ᠬᠦᠮᠥᠨ   ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ   ᠠᠯᠤᠰ   ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠤᠢ ᠳᠤ   ᠬᠦᠰᠡᠯ   ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠡᠬᠡᠯᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂   ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠳᠠ   ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠪᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ   ᠬᠡᠷ   ᠪᠦ᠋ᠯᠢ   ᠪᠤᠯᠬᠤ   ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠡᠷᠬᠡ   ᠰᠦᠷ   ᠪᠤᠯᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ   ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ   ᠡᠷᠡᠰ   ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ   ᠪᠤᠯᠤᠨ   ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ   ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠥ᠂   ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠠᠮᠠᠯᠠᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠰᠠᠬᠢᠨ   ︽ᠨᠢᠬᠡ   ᠪᠦᠰᠡ   ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠥ᠂   ᠢᠮᠠᠬᠳᠠ   ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ   ᠡᠩᠬᠡ   ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠥᠭᠴᠢ᠂   ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ   ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠢᠭᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠠᠷᠠᠳ   ᠲᠦᠮᠡᠨ   ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ   ᠡᠯ᠎ᠡ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ   ᠨᠡᠩ   ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠡ᠂   ᠨᠡᠩ   ᠠᠮᠤᠷ   ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ   ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠤᠢ ᠶᠢ ᠴᠤᠬᠴᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃                     ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ   ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ   ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ   ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ   ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠦ   ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ   ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠢ   ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠥ   ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂   ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ   ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠪᠠᠭ᠋ᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠦᠭᠡᠨ   ᠪᠤᠰᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ   ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ   ᠬᠦᠷᠬᠦ   ᠦᠬᠡᠢ   ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠳᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠤ   ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ   ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠥ᠂   ᠠᠷᠠᠳ   ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠢᠵᠥ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ   ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ   ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠵᠤᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠵᠥ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ   ᠪᠤᠶᠠᠨ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ   ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ   ᠶᠡᠭᠡ   ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠥ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠵᠥ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ   ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠬ ᠲᠤ   ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂   ᠠᠷᠠᠳ   ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07002090号